effectmeting beleid omtrent decentralisaties

Gemeenteraadsmotie

De raad van de Gemeente Westerveld in vergadering bijeen op 21 oktober 2014 ter behandeling van de concept beleidsplannen en verordeningen omtrent de decentralisaties in het Sociaal Domein.

Kennisnemend van het feit dat het college voorstelt in te stemmen met de voorliggende beleidsplannen en verordeningen.

Overwegende dat:

ü in het coalitieakkoord heldere uitgangspunten zijn opgenomen voor het vormgeven van

het beleid t.a.v. de decentralisaties en de beoogde effecten

ü de rekenkamercommissie constateert dat in de huidige beleidsstukken de beoogde effecten van de decentralisaties onvoldoende Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch en Tijdgebonden (SMART) zijn gemaakt, waardoor het voor de Raad moeilijk is te sturen op die effecten

ü de Raad vanuit haar rol in de gelegenheid wordt gesteld te sturen op de effecten van de decentralisaties

ü de begrippen Verbinding en Eigen kracht van inwoners in het coalitieakkoord zijn opgenomen als leidend voor het beleid en

ü de gemeente op basis van deze kaders zowel een actief verbindende als een faciliterende rol zou moeten spelen in de gemeenschap

Roept het college op om:

·        Bij de uitvoering van het beleid in het sociale domein op het volgende meetbare doel te sturen en hierover minimaal drie keer per jaar te rapporteren aan de gemeenteraad:

het percentage gemeentelijk beleid in het sociale domein dat is gebaseerd op/gebruik maakt van lokale initiatieven

·        In de eerste rapportage op te nemen op welke manier, uiterlijk vanaf 1 januari 2015, in de verdere ontwikkeling en realisatie van het beleid gebruik wordt gemaakt van lokale initiatieven

·        In de eerste helft van 2015 de beoogde effecten van het decentralisatiebeleid SMART te maken

en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 21 oktober 2014.

Griffier                                                               Voorzitter

A. Middelkamp                                                 R. Jager

Ingediend door fractie CDA Westerveld

Gézieta van den Belt
Laurens Bijl
Gerjo Ballast

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.