Recreatie

Een belangrijke rol in onze gemeente is weggelegd voor recreatieve voorzieningen.

Recreatiebedrijven zijn net als de landbouw van grote betekenis daar waar het gaat om werkgelegenheid en de plaatselijke economie. Het aantal bezoekers aan onze gemeente laat sinds enkele jaren een dalende tendens zien. Dat heeft gevolgen voor de toeristische bestedingen in de detailhandel en kan gevolgen hebben voor het voorzieningenaanbod voor onze inwoners.

 

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar het hoe en waarom van deze daling. Belangrijker is de vraag hoe we het tij kunnen keren. CDA Westerveld is van mening dat de oplossing  niet gezocht moet worden in een uitbreiding van het aantal toeristische plaatsen, maar in een verbetering van het bestaande aanbod. Ook pleiten we voor het optimaliseren van de kwaliteit van de openbare ruimte. In samenwerking met de betrokken partijen kan zo de negatieve spiraal worden omgebogen naar een positieve.

Inmiddels is een fonds in het leven geroepen en een gebiedsregisseur aangetrokken die als coach en coördinator een belangrijke rol speelt. Die functionaris maar ook het fonds verdienen het om langer een kans te krijgen dan de twee jaar die er nu voor is uitgetrokken. Wat ons betreft moet het fonds geen gelegenheidsoplossing zijn, maar een structurele bijdrage leveren aan een toename op de middellange en lange termijn.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.