12 juli 2017

Kaderbrief 2017

Kaderbrief 2017

Sociaal domein

Voorzitter kort blikken we terug op de jaarrekening 2016. Na een overschot van 3,5 miljoen in 2015 schrijft u nu een overschot van 2,8 miljoen. Wij weten samen dat het grootste deel hiervan komt uit het sociale domein. De wethouder weet dat we dit kritisch volgen mede vanwege de verschillende signalen die we van burgers ontvangen. U heeft aangegeven dat er een analyse volgt die klaar is richting de begroting 2018 en u geeft aan te streven om in 2020 de bedrijfsvoering rond het sociaal domein in orde te hebben. In onze ogen duurt dat veel te lang. Wij horen graag wat er gedaan kan worden en wat de wethouder nodig heeft om dit te versnellen naar uiterlijk eind 2018? Met de zorg kan niet geëxperimenteerd worden, wij vinden het belangrijk dat de zorgverlening snel en goed geborgd is in de organisatie!

Investeringen

In de begroting 2016 hebben we voor ruim 10 miljoen aan investeringen opgenomen. Hiervan is 3 miljoen bedoeld voor investeringen in nieuwe zaken zoals de verkeerslichten Liesselseweg, fietspad Helenaveen, herinrichting dorpskern Neerkant. Van deze 3 miljoen is in 2016 maar 121.000 euro uitgegeven. Wordt er wel hard genoeg getrokken aan de verschillende projecten of is het juist een gebrek aan capaciteit of slagkracht? Beseft u dat investeringen die vertraagd of later worden uitgevoerd straks duurder worden dan begroot vanwege de stijgende economie. Hiermee verspillen we geld wat niet nodig hoeft te zijn. Wij horen graag wat de redenen zijn en hoe dit de komende jaren verbeterd kan worden.

Voorzitter, onze fractie merkt dat een open discussie voeren vaak lastig is. Op het gebied van Samenleving zien we dat de wethouder de commissie in verschillende onderwerpen meeneemt en de discussie voert terwijl bij onderwerpen zoals wateroverlast, economische beleid etc presentaties worden verzorgd over ontwikkelingen maar dat de ruimte voor discussie met elkaar zeer beperkt is of zelfs helemaal niet gedaan wordt. Wij horen graag of en hoe hierin verandering kan komen.

Wonen

U geeft aan dat de vraag stijgt en dat het aanbod van kavels schaarser wordt. De laatste jaren dat er weer vraag is naar woningen zijn er alleen projecten met ontwikkelaars opgestart op kavels die door de gemeente werden uitgegeven. Er is geen enkele ruimte gegeven aan particiulier initiatief voor zelfbouw.  Het wordt hoog tijd dat onze eigen inwoners ook ruimte krijgen. Wethouder ga op pad om meer wooncontingent te krijgen voor Deurne. U praat over stabiel gebleven grondprijzen terwijl wij juist hebben begrepen dat u eind 2014 in de begroting met voorstellen bent gekomen om de grondprijs te verlagen en daarvoor een flink verlies hebben moeten nemen in de Grondexploitatie. Wij hebben destijds tegen gestemd en willen nu graag weten of het verlies in de grondexploitatie beter voorkomen had kunnen worden en dat er juist geïnvesteerd was in bijvoorbeeld groenonderhoud en betere fietspaden.

We zien dat verschillende dure panden bezet worden door stichtingen. We verzoeken u te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om deze panden in de verkoop te plaatsen en goedkopere alternatieve huisvesting te zoeken voor betreffende instellingen. Denk aan bijvoorbeeld de Roos en de huidige muziekschool.

Neerkant

Met de begrotingsbehandeling 2017 vorig jaar hebben we ten behoeve van de bomen herplant in Neerkant een amendement ingediend om de wethouder te voorzien van voldoende middelen om de bomenplant snel te realiseren. We kregen als antwoord dat het allemaal moest gaan lukken. We begrijpen dat er nu slechts 18 bomen zijn herbeplant. Wij vinden dit onvoorstelbaar. We lezen dat het aantal vrijwilligers onvoldoende was als belangrijkste reden. Wij begrijpen juist dat er door vrijwilligers veel werk is verricht om in kaart te brengen welke bomen vervangen moesten worden maar dat deze inventarisatie door de gemeente niet erkend werd en dat heeft geleid tot het stoppen van vrijwilligers. Wij vernemen graag tekst en uitleg over deze demotivatie van vrijwilligers en wanneer de bomen eindelijk worden herbeplant? Ook horen we graag van de wethouder of deze nog steeds van mening is dat te kunnen met het budget wat beschikbaar is gesteld?

Economie

Het glastuinbouw gebied wordt opnieuw een zorgenkindje nu de provincie vanwege de PAS regeling een streep heeft gezet door mogelijke ontwikkeling van dit gebied. Wat gaat er nu gebeuren met deze grond? Welk toekomstperspectief ziet de wethouder? Ook de sanering is maar half gerealiseerd ervan uitgaande dat het restant bij de ontwikkelingen meegenomen zou worden. Maar nu deze uitblijven horen we graag van de wethouder hoe hij dit ziet en of het er zo nog 10 jaren kan blijven liggen? Onze burgers worden gehandhaafd in zo’n gevallen en kan de gemeente dit ongestraft zo laten. Het glastuinbouwgebied bood economisch gezien enorme kansen met banen die nu lijken te verdampen. Om de economie te bevorderen schrijft u vervolgens dat u bijdraagt in het Innovatiehuis van de Brabantse Peel. Structureel gaat dan 30.000 euro kosten maar ook nog eens 0,5 FTE. Op basis van de presentatie begrepen we dat dit al opgesloten zat in bestaande FTE functies. We constateren echter dat de 0,5 FTE moet worden aangetrokken waarmee de structurele investering op ruim 70.000 euro jaarlijks komt. Daar hebben we moeite mee gezien de functie die het Innovatie huis inneemt richting Brainport terwijl daar al een complete Brainport organisatie actief is. Vanuit de Peel is dit dus een jaarlijks investering van ruim 400.0000 euro. Gaat dit geld wel renderen voor onze Deurnese burgers en ondernemers of kunnen we het geld juist betere besteden aan verlaging van belastingen om de economie een hand te helpen? 

Bereikbaarheid

Voorzitter over de bereikbaarheid schrijft u in de aanbiedingsbrief dat we blijven investeren in de bereikbaarheid ook regionaal en provinciaal zoals de A67, N270 en de N279. Wij zien helaas dat de regio met de licht opkomende economie totaal dichtslipt. Wat gaat u hieraan concreet doen? Het idee van een snelfietspad vinden we zeer positief. Wanneer wordt de verkenning gestart en wanneer kunnen we hiervan de uitkomsten verwachten? Ons moet wel van het hart dat onze fietspaden er gemiddeld slecht bijliggen. Als tourisme een van de economische peilers van Deurne moet worden in het buitengebied dan is beter onderhoud van fietspaden absoluut nodig. Ook het onderhoud groen mag wat de CDA fractie betreft nog echt veel beter. En nu het zorgcomplex in Zeilberg dichterbij komt vragen we ons ook af of het gewenste fietspad die moet zorgen voor een veilige route naar school gerealiseerd wordt? Wij vragen u voldoende geld hiervoor te reserveren in de begroting. Wat gaat u trouwens doen met de toegezegde 305000 euro voor de fietsenstalling bij het station nu die ineens niet meer blijkt af te komen, of laat u het erbij zitten? Dan het voorstel inzake de Soemeersingel en Koolweg. Een investering van 2,5 miljoen euro. Enerzijds kunnen we dit ondersteunen omdat verbetering hard nodig is, anderzijds hebben we ook zorgen want juist deze wegen liggen toch speciaal, tegen het kanaal met een bomenstructuur en daarmee is het geen eenvoudige klus. Wij worden graag op de hoogte gehouden van de voortgang en eventuele financiële risico's.

Verenigingsleven

Voorzitter we merken ook dat het voor steeds meer sportverenigingen moeilijk is de exploitatiekosten onder controle te houden. De gemeente zou hierbij een helpende hand kunnen bieden door verenigingen te helpen besparingen te realiseren. U heeft eerder al aangegeven te kijken naar mogelijkheden van zonnepanelen maar ook bijvoorbeeld kunstgrasvelden voor voetbalverenigingen dragen bij aan het verlagen van de exploitatiekosten. Wij vinden het belangrijk onze verenigingen daarmee te helpen? Dit zien we graag terug in de begroting 2018. Trouwens hoe zit het met de gymzaal voorziening in Zeilberg. Volgens mij is het alweer ruim 10 jaar geleden dat deze gemeentehal vol stond met kinderen en hun ouders van scholen toen bleek dat gymzalen zouden verdwijnen. We hebben toen in deze raad afgesproken dat het belang van bewegen voor kinderen zeer groot is en dat elke school over een gymzaal voorziening moet kunnen beschikken op zeer korte afstand van de school. Het is nu twee jaar geleden dat de oude gymzaal afgesloten is en niet meer gebruikt kan worden. Wij vinden dat op korte termijn een oplossing moet komen voor kinderen uit de Zeilberg? Kunt u met een raadsvoorstel komen?

Buitengebied

Voorzitter tenslotte wil ik stil staan bij de ontwikkelingen in het buitengebied. Afgelopen vrijdag 7 juli is er op provinciale staten een historisch besluit genomen. Dit besluit zal veel meer gevolgen hebben dan sec voor de agrarische sector. Heeft u enig idee wat dit gaat betekenen voor Deurne, voor de lokale bedrijvigheid en de impact op onze begroting? Wij hebben hierover raadsvragen gesteld en wij willen dit onderwerp direct na de vakantie agenderen voor de commissie. Met de 3e herzienining bestemmingsplan in behandeling constateren we dat er honderden concrete verzoeken liggen die volgens de wet meegenomen moeten worden (uitspraak raad van state 15 juli 2015), maar die teruggewezen zijn en een individuele dure postzegelplan dienen te doorlopen. Juist daarvoor hebben wij eerder geopperd te werken op basis van de veegplan methodiek. Wij vinden het belangrijk dat in de huidige uitwerking concrete particuliere initiatieven over ruimtelijke ontwikkelingen meegenomen worden in de uitwerking van het bestemmingsplan buitengebied. Wij horen graag van de wethouder wat voor capaciteit en budget hiervoor nodig is om onze burgers niet onnodig op kosten te jagen. Onze fractie staat voor dynamiek in het buitengebied terwijl we met de opstapeling van regels alleenmaar stilstand en achteruitgang zien!

Leo Cuijpers

Fractievoorzitter CDA Deurne

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.