Dorpen en Wijken

Er kan zoveel meer in onze dorpen en wijken

Algemeen voor onze dorpen en wijken; 

wat doen we?

 • afschaffen hondenbelasting
 • duidelijkere rol met zeggenschap en budget voor dorps & wijkraden
 • inzetten op realisatie van een snel fietspad in de gemeente Deurne om daarmee de verbinding richting Venlo en Helmond/ Eindhoven compleet te maken (Griendtveenseweg, Clarinetweg, Dr. Huub van Doorneweg en vervolgen in de Sint Jozefparochie langs het spoor richting Binderen en aansluiten in Brouwhuis/Helmond).
 • voorrang voor eigen inwoners bij bouwprojecten (koop/huur)
 • in bouwplannen met 20 of meer woningen moet minimaal 20% bestaan uit sociale huurwoningen
 • zelfbewoningsplicht invoeren

Liessel;

wat zien we?

Liessel heeft een grote slag gemaakt met behulp van het IDOP plan met een centrum met verbouwde Kastanje, een nieuwe sporthal, basisschool en een prachtige ouderenvoorziening Wellenshof en ontmoetingsruimte “Ons Plekske”. Om dit te behouden is nieuwbouw voor jongeren van groot belang om voldoende aanwas te houden en de leefbaarheid niet achteruit te zien gaan. Daarnaast is de Hoofdstraat een drukke doorgaande route.

wat doen we?

 • aanwijzen woningbouw uitbreidingslocatie met voldoende betaalbare woningen voor jongeren en senioren
 • vrachtwagenvrij maken van Hoofdstraat en Monseigneur Berkvensstraat m.u.v. bestemmingsverkeer
 • industrieterrein uitgeven voor meer bedrijvigheid en werkgelegenheid
 • verenigingen blijven ondersteunen in hun activiteiten
 • geen toestanden zoals bij Peelbrand. Actieplan om herhaling te voorkomen

Neerkant;

wat zien we?

Langdurige processen voor woningbouw en voorzieningen in het centrum van de Neerkant. Dit leidt tot leegloop en tast de leefbaarheid aan.

wat doen we?

 • realiseren van een nieuwe school/gemeenschapshuis en gymzaal (geen beweegvoorziening) in plaats van praten daarover
 • aanwijzen volgende woningbouw uitbreidingslocatie met voldoende betaalbare woningen voor jongeren en senioren

Helenaveen;

wat zien we?

Teruglopend aantal kinderen en jongeren met als gevolg dat school voorzieningen en sport in het geding komen. Negatieve effecten van natuurontwikkeling en duurzaamheid waar bewoners geen of te weinig betrokkenheid bij krijgen terwijl de kennis wel aanwezig is. Vernatting van de Peel leidt tot minder leefplezier. Plannen voor vestigen windmolens langs A67 hebben een te grote invloed op Helenaveen. Peelbascule stop gezet vanwege gebrek aan vrijwilligers. Soemeersingel wordt met de dag weer slechter.

wat doen we?

 • op korte termijn starten met een locatie onderzoek/bepaling voor woningbouw (uitbreiding) om in de komende 8 jaar minimaal 50 betaalbare duurzame woningen te bouwen voor starters, gezinnen en senioren.
 • geen toestanden zoals bij Peelbrand. Actieplan om herhaling te voorkomen
 • behouden school en sportvoorzieningen
 • balans vinden in maximale ruimte voor ondernemers en burgers die willen investeren op het gebied van toerisme en recreatie en de gevolgen daarvan voor de gemeenschap
 • problematiek met onderhoud van Soemeersingel aanpakken en zorgen voor herstel
 • herstellen van gemaakte fouten en duidelijkheid krijgen over wie waar voor verantwoordelijk is
 • mogelijkheden creëren voor kleinschalige bedrijvigheid aan huis
 • oplossen bestemmingsplanprobleem vestiging Jeugdwerk op sportpark

Vlierden;

wat zien we?

Leefbaarheid en voorzieningen in Vlierden lopen terug. Er zijn geen doorstroommogelijkheden in het woningaanbod en mogelijkheden voor woningbouw zijn beperkt. Onveilige situaties door afname openbare verlichting en slecht onderhoud wegennet opheffen.

wat doen we?

 • behouden school, sport en MFA voorzieningen
 • bevorderen nieuwbouwprojecten met name betaalbare woningen voor jongeren en senioren
 • verbeteren strooiroute voor schoolgaande jeugd
 • verbeteren verlichting bij afslag Bikkels en t-splitsing Vlierdenseweg en Haanakkerweg
 • extra voorzieningen treffen om overlast van hondenpoep te voorkomen
 • aanwijzen woningbouw uitbreidingslocatie met voldoende woningen voor jongeren
 • mogelijkheden creëren voor kleinschalige bedrijvigheid aan huis

Koolhof;

wat zien we?

De wijk Koolhof is in onze ogen te vaak in het nieuws met betrekking tot veiligheid en criminaliteit. Op diverse plaatsen verliezen inwoners het gevoel van veiligheid. De in de maatschappelijke voorzieningen in de buurt opgenomen aanpassingen voor het wijkgebouw zijn nog steeds niet gerealiseerd. Inburgering statushouders verloopt moeizaam en sociale cohesie is matig.

wat doen we?

 • actieplan om de veiligheid te verbeteren en criminaliteit (drugsoverlast) aan te pakken
 • de plannen voor aanpassingen wijkgebouw aanvangen voor eind 2022
 • extra wijkagent specifiek voor de Koolhof
 • met prioriteit aanpakken van achterstallig onderhoud openbaar groen en verslechtering van trottoirs
 • realiseren nieuwe ontmoetingsplekken voor kinderen met beweegvoorzieningen zoals panna-veldjes, skateramps, freerunparcoursen en beter toezicht op bestaande ontmoetingsplekken
 • aanpakken storingen/onderhoud verlichting
 • werken aan verbetering sociale cohesie in de wijk (buren nemen elkaar bij de hand)

Heiakker;

wat zien we?

In de Heiakker, een van de grootste wijken in Deurne, is meer aandacht nodig voor speelveldjes, hondenbakken, verbetering en onderhoud openbaar groen, parkeerplaatsen, verbetering verkeerssituaties, openbare verlichting, tegengaan van overlast. En het grotendeels uitblijven hiervan zet de leefbaarheid onder druk.

wat doen we?

 • met prioriteit aanpakken van achterstallig onderhoud openbaar groen en verslechtering van trottoirs
 • impuls voor organisatie van sociale activiteiten
 • oplossen gevaarlijke situaties doordat bussen door de wijk manoeuvreren (richting Kubus)
 • er moet ruimte blijven voor kleine verenigingen en initiatieven in de Kubus
 • het onderhouden van bestaande speelvoorzieningen

Sint Jozef;

wat zien we?

Door de nieuwbouw in de Sint Jozefparochie zien we dat de basisschool D’n Bogerd te weinig ruimte heeft.

De Sint Jozefstraat is erg druk tijdens de spits met duizend scholieren, bevoorrading door vrachtwagens en auto’s t.b.v. verkeer dat naar het werk gaat. Het Hofke van Marijke worstelt met haar financiën om voortbestaan in toekomst te borgen. Ook zien we dat bouw op inbreidingsplekken leidt tot verdere verhoging van verkeersdruk en onveiligheid.

wat doen we?

 • behouden groene ruimte bij school
 • mobiliteitsplan om Sint Jozefstraat te ontlasten
 • betere burgerparticipatie bij nieuwbouwplannen zodat afstemming met wensen van omwonenden plaats vindt
 • behoud Hofke van Marijke

Zeilberg;

wat zien we?

Al jaren zien we dat er gepraat wordt over het realiseren van nieuwe voorzieningen voor school/gymzaal en gemeenschapsaccommodatie maar nog altijd is er geen steen gelegd. Er zijn geen doorstroommogelijkheden in het woningaanbod in de Zeilberg en mogelijkheden voor woningbouw zijn beperkt.

wat doen we?

 • realiseren van een nieuwe school/gemeenschapshuis en gymzaal in plaats van praten daarover
 • aanwijzen volgende woningbouw uitbreidingslocatie met voldoende betaalbare woningen voor jongeren
 • ontlasting Zeilbergsestraat met veilige oversteekplaatsen kinderen

Walsberg;                                                                                                                                 

wat zien we?

De Milhezerweg staat al jaren op de agenda vanwege de drukte en de overlast voor aanwonenden en schoolgaande kinderen. Er is een grote behoefte aan betaalbare woningen voor jongeren en senioren. De leefbaarheid komt in de knel als er niet voldoende aanwas komt.

wat doen we?

 • behouden school met minimaal een beweegvoorziening
 • bevorderen nieuwbouwprojecten met name betaalbare woningen voor jongeren en senioren
 • duurzame woningbouwlocatie (uitbreiding) aan de rand van Walsberg i.c.m. omleiding van Milhezerweg naar N270
 • bij de reconstructie van de N270 krijgen aanwonenden een belangrijkere stem

Houtenhoek;

wat zien we?

In de wijk de Houtenhoek (Heilige geestparochie/Deurne West) zien we een groter achterstallig onderhoud van het openbaar groen en slechtere trottoirs dan in andere wijken. In deze wijk zien we net als in de Koolhof in verhouding veel huisvesting van nieuwkomers. Ook in deze wijk wordt overlast ervaren door criminaliteit en drugs.  Vanwege de vestiging van het Brummelhuis i.c.m. de Wik zien we parkeerproblematiek met name in de Hellemanstraat en een gevaarlijke kruising met de Heuvel.

wat willen we?

 • actieplan om de veiligheid te verbeteren en criminaliteit aan te pakken
 • met prioriteit aanpakken van achterstallig onderhoud openbaar groen en verslechtering van trottoirs
 • extra wijkagent specifiek voor de Houtenhoek

De Vennen; 

wat zien we?

De afgelopen jaren is er een geheel nieuwe wijk ontstaan; De Vennen. Deze wijk wordt door de Binderendreef gescheiden van Deurne (Houtenhoek). Vanwege de drukte op de Binderendreef en de nieuwe tunnel die gerealiseerd gaat worden zijn omwonenden bang voor overlast zoals geluid maar ook bang voor verslechtering van de verkeersveiligheid.

wat doen we?

 • opvangen gevolgen van tunnel en drukker wordende Binderdreef voor inwoners in de nabijheid van de Binderendreef
 • maatregelen die hiervoor nodig zijn vastleggen op papier zodat deze gerealiseerd worden voor aanvang van de bouw van een tunnel
 • realiseren nieuwe ontmoetingsplekken voor kinderen met beweegvoorzieningen zoals panna-veldjes, skateramps, freerunparcoursen

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.