24 september 2014

3e Herziening Bestemmingsplan Buitengebied

Inbreng Raadscommissie Ruimte & Economie op 9 september 2014 door raadslid Benny Munsters.

Voorzitter, gezien we als raadscommissie altijd gaan voor een zorgvuldige afweging en het voorkomen van vertraging, hebben we gemeend voor te stellen om agendapunt, 4 en 5 aan te houden.

 

Voorzitter, beste commissieleden, wij zijn u daarvoor een motivatie verschuldigd.

 

Op 17 september as vindt er een b&w avond plaats waar samen met diverse belangbehartigers de toekomst van ons platteland in een open dialoog gaan bediscussiëren.

 

Het doel van deze avond is om met alle aanwezigen van gedachten te wisselen over verschilleden onderwerpen. Na deze avond zal de visie plattelandsontwikkeling het reguliere besluitvormingsproces ingaan (behandeling commissie en raad).

 

Voor deze bijeenkomst zijn naast de leden van de commissies en de gemeenteraad externe partijen gevraagd mee te denken over dit onderwerp. Dit zijn vertegenwoordigers van ZLTO, OVD, DIC, BMF, dorps- en wijkraden en stichting De Ossenbeemd.

 

Geachte voorzitter, en commissieleden dit is ‘de’ avond om na een goede dialoog het net op te halen, en de kaders voor de toekomst van het platteland vast te stellen.

 

Als wij dan kijken naar de agendapunten 4 en 5 welke ons vragen om een aanpak en instrumentarium voor het bestemmingsplan buitengebied lees toekomst buiten gebeid. Verwachten wij dat er iets mis is gegaan in de agendering.

 

Door nu de onderwerpen te behandelen, terwijl we 17 september inhoud en feedback krijgen over de kaders waarop de inhoud van een bestemmingsplan wordt bepaald lijkt ons de omgekeerde gang van zaken.

 

Om vertraging van het proces te voorkomen, stellen wij voor de agenda punten 4 en 5 aan te houden,  17 september zonder voor in genomen standpunten de dialoog in te gaan en een commissie te plannen tussen 17 september en raadsbehandeling van 7 oktober. Hiermee voorkomen we dat nieuwe inzichten vanuit 17 september moeten worden bediscussieerd in een extra commissie of de raad,  en de kans bestaat dat het wordt teruggestuurd naar het college, dus vertraging en stilstand.

 

 

 

 

Agendapunt 4.

 

Voorzitter, CDA wil duidelijk een standpunt innemen om geen vertraging te willen in de reeds geplande geplande besluitvorming van 07 oktober as aangaande de aanpak bestemmingsplan buitengebied. Hoelang zijn we nu al bezig met enkele vraagstukken? Als we niet bewegen en de zooi de zooi laten, komen we nergens.

 

De burger vraagt niet van ons dat we geen onverstandige besluiten nemen, maar vraagt ons na zorgvuldige overweging keuzes te maken. Uiteraard mag dit nooit te kosten gaan van de getrachte zorgvuldigheid.

 

Voorzitter, in het voorliggende stuk wordt ons gevraagd om in tegenstelling tot het meerderheidstandpunt vanuit de commissie van 15 april jl., de raad te adviseren in te stemmen met een aanpak volgens voor de eerst komende wijziging van het bestemmingsplan buitengebied middels een thematische herziening. Daarnaast vraagt u de commissie in te stemmen met de notitie boeren met burgers: hoe een VAB een bijdrage kan leveren aan een vitaal platteland? Wij vragen ons af of we met z’n alle de kennis moeten hebben om vandaaruit te kiezen voor een instrument,  terwijl wij formeel gezien gevraagd worden om als volksvertegenwoordigers de behoeften van de samenleving te vertalen, het is aan het college deze behoeften te vertalen in beleid en de daarbij behorende instrumenten

 

Wij kunnen als CDA fractie daarom hierover geen standpunt innemen gezien we in een proces zitten waarin de behoeften vanuit de samenleving nog worden besproken. Daarnaast kunnen we onze controlerende taak als raadscommissie niet uitvoeren gezien de wethouder er voor heeft gekozen het advies van 15 april jl. niet ter harte te nemen. We vragen daarom de wethouder, wat is uw visie op het buitengebied?, wat verwacht u te bereiken? Wat is hierin uw inzet en wat gaat u doen om achteraf draagvlak te creëren bij de diverse belangen vertegenwoordigers, en wat gaat u doen als de verwachte dynamiek uit blijft?

 

Wat we nu zien in de voorliggende stukken is dat er wordt gestuurd vanuit bedreigingen, en dat ons als commissie wordt gevraagd te discussiëren over de instrumenten , terwijl CDA wil praten over de doelen, de wat vraag! Wat willen we met ons buitengebied!

 

CDA wil sturen in het bieden van kansen om te komen tot een (vol) houdbaar buitengebied voor boer en burger, ruimte voor dynamiek, duurzame innovatie, gezondheid, milieu, toerisme en recreatie en cultuurhistorie.

 

Volgens CDA heeft het buitengebied van Deurne de behoefte aan praktische en flexibele instrumenten, om toekomstige vraagstukken te faciliteren. Bovendien moeten procedures eenvoudiger en sneller kunnen worden doorlopen.

 

Dat betekend concreet op de korte termijn zoals eerder door de commissie geadviseerd starten met een veegplan methode, binnen maatschappelijk kaders, alsook te komen tot een breed gedragen en brede visie over de toekomst van ons platteland, van waaruit we via een modulaire methodiek onderdelen gaan oppakken. Dat vraagt om visie ‘een stip op de horizon’, met de onderzoeksvraag waar willen we naar toe met ons waardevolle buiten gebied.

 

5.

wij herkennen de genoemde thema’s VAB en toerisme en recreatie, er zijn echter veel meer onderdelen, zoals mantelzorg, plattelandswoning, urgentiegebieden, natuur en gezondheid. Onze grote zorg is dat integrale kansen niet worden benut. Door de thema’s onafhankelijk van elkaar te behandelen.

 

CDA vraagt om na 17 september een commissie te beleggen waarin we de visie projecten op ons toekomst buitengebied, waarin middels een strategisch beleidsplan de structuurvisie en diverse andere thematische beleidsstukken worden geïntegreerd. Waarbij we kunnen denken: ecologie en cultuurhistorie, Plattelandswoningen, mantelzorg, urgentiegebieden alsook ontwikkeling vanuit de food en sector.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.