13 november 2014

Aanhoudingsbesluit en geurverordening

Afgelopen dinsdag 11 november boog de raad over het voorstel waarin door middel van afpelling het gebied waarvoor het aanhoudingsbesluit van 7 oktober 2014 gold is aangepast.

Namens de CDA fractie bracht Benny Munsters de volgende inbreng tijdens dit agendapunt:

Agendapunt 5:

Gedeeltelijke intrekking aanhoudingsbesluit en vaststelling geurverordening.

Voorzitter, CDA-Deurne roept vanavond de raad op om in dit dossier te handelen vanuit kansen.

Voor ons ligt een voorstel tot een gedeeltelijke intrekking van het in 7 oktober genoemde aanhoudingsbesluit. Als raad welke hierin een kader stellende rol heeft gehad hebben we op 7 oktober daarvoor de wethouder diverse uitgangspunten mee gegeven. Vanavond gaat het er om of het geen wat de raad heeft besloten is uitgevoerd. Maar ook wat de resultaten zijn na invoering van het genomen besluit van 7 oktober jongleden.

Eerst even terug naar 7 oktober, waarin de wethouder, de raad heeft geadviseerd een aanhoudingsbesluit te nemen. Volgens de wethouder was er nog maar één uitweg om diverse vergunningen voor ontwikkelingen in de intensieve veehouderij een tijdelijke halt toe te roepen, middels een aanhoudingsbesluit. Zij werd daarin gesteund door het urgentieteam en professionals zoals Henk Ullenbroek (Arcadis) welke in opdracht werkt van het Brabantberaad. Daarin zitten deskundigen van de GGD, BMF, ZLTO, gemeenten, omgevingsdiensten, Netwerk de Peelhorst en de provincie.

Het urgentieteam helpt de gemeenten en de mensen in de urgentiegebieden om in gesprek te komen, een verbeterplan te maken en uitgevoerd te krijgen.

Voor dit proces, zo sprak het urgentieteam is het van belang dat de open dialoog gevoerd wordt tussen drie partijen, zonder dat er een machtsbalans ontstaat.

Belangrijk is dat we als raad op 7 oktober in beslotenheid, unaniem hebben ingestemd met de gepresenteerde kaders en gecreëerde verwachtingen en beloften.

Uitgangspunten waren hierin dat het urgentieteam geen vrijblijvendheid was, goede communicatie tussen de diverse partijen noodzakelijk was om het vertrouwen niet te schaden, het aanwijzen van gebieden waarin de grote brandhaarden zitten, en daaropvolgend de aanwijzing van gebieden welke vrijgegeven kunnen worden, ruimte geboden moest worden voor innovatie en maatwerk middels duidelijk kaders en niet geheel onbelangrijk, de meerderheid in de raad, was klip en klaar, heel Deurne is geen urgentiegebied!

CDA-Deurne heeft tijdens alle commissies constructief meegedacht en had het volste vertrouwen in de deskundigheid van het urgentieteam en Henk Ullenbroek, aangezien zij op andere plekken in Brabant goed werk hebben verricht. Wel hebben wij altijd gewaakt en gewaarschuwd voor het toren hoge politieke verwachtingspatronen die door de wethouder is gecreëerd.

Daarbij stonden gezondheid en leefklimaat voor alle burgers, een daadkrachtig beleid op tot oplossingen te komen en de afpelling van het aanhoudingsbesluit, tot gebieden waar de problemen aantoonbaar groot waren, voorop.

Als we vanavond terug kijken op het proces en we nemen als CDA-fractie onze controlerende taak, door goed te hebben geluisterd en bevraagd hoe het proces tot dit voorstel is doorlopen, kunnen we feitelijk een aantal zaken concluderen.

1.     Het urgentieteam, met haar deskundige is door de wethouder niet serieus genomen, gezien de kranten artikelen, brieven en uitspraken welke gepubliceerd zijn.

2.     De communicatie vanuit de wethouder tussen de diverse partijen is in het geheel misgelopen. De wethouder heeft met haar manier van handelen vanuit een toren hoog verwachtingspatroon een patstelling gecreëerd waarmee niet alleen de tegenstelling tussen boer en burger ernstig is vergroot, maar ze heeft ook het urgentieteam en ZLTO flink te kort gedaan.

3.     De toegezegde intrekking van de gebieden buiten de brandhaarden ook wel urgentiegebieden genoemd, zien wij niet terug in de vandaag, door het CDA en VVD bevraagde kaart, waarop duidelijk is geworden dat er voor het komende jaar een volledige stand-stil is gecreëerd voor de intensieve veehouderij in Deurne.

CDA-Deurne heeft veel respect voor het ambtelijk apparaat en de beleidsadviseur van de wethouder, welke op advies van CDA-Deurne de juiste gevolgen van de 250 meter bepaling heeft proberen te verwerken in de kaart welke ter beschikking is gesteld.

Als CDA Deurne moeten we ook vandaag helaas concluderen dat deze kaart niet representatief is aan de werkelijkheid, wij nemen aan dat de wethouder weet, dat Biesdeel 10 in 2013 haar dieren rechten heeft ingetrokken, waarmee volgens de 250 meter bepaling ook Biesdeel 12 wordt geblokkeerd, dit zelfde geldt voor Eikhofweg 9, waar sinds 2011 geen activiteiten aanwezig zijn, Bruggenseweg 37, waardoor 33 wordt geblokkeerd, en zo kunnen we nog wel even door gaan. Daarbij is het grote deel deel van 18 door de wethouder bestempelde vrijgegeven bouwblokken, melkveehouder, welke met het aantal aanwezige dieren niet onder het besluit vallen.

Wanneer de wethouder de fiets had genomen, of de provincie had gebeld was het ook voor de coalitie partners duidelijk geworden dat er doelbewust vanuit een politiek partijprogramma is gewerkt naar een totale stand-stil van de intensieve veehouderij.

Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid hebben wij als CDA met diverse landelijk provinciale en landelijke lijnen, zelf een kaart gemaakt waarin de werkelijke gevolgen en mogelijkheden in kaart zijn gebracht. Volgens mij behoeft dat geen verdere uitleg.

4.     Een voor het CDA belangrijk procesargument om in te kunnen stemmen met het besluit van 7 oktober was de ruimte voor de dialoog tussen boer, burger en gemeente Deurne. Door de bewust gekozen stand-stil als gevolg van het voorstel, ondermijnt de wethouder de te voeren dialoog door het urgentieteam en snappen we hun teleurstelling of moet ik zeggen boosheid. Het proces om tot oplossingen te komen is daarmee ernstig verstoord.

5.     Innovatie en maatwerk, daarvoor zien we geen kaders terug waarmee we als raad zijn overgeleverd aan willekeur. Hiermee gaat de wethouder voorbij aan de kader-stellende rol van de raadsleden, welke ten gevolgen van het voorstel elk nog gebruikt wordt om ad-hoc besluiten te nemen. Daarnaast wordt innovatie al lang niet meer door lokaal beleid bepaald, daarin is de financiële slagkracht van boeren en banken bepalend.

Voorzitter, helaas moeten we concluderen dat een stand-stil voor Deurne waarheid is geworden, verharding tussen partijen door handelen van de wethouder zijn toegenomen, waarmee de wil om tot oplossingen te komen verder weg ligt dan bij aanvang van het proces.

Daarbij komt nog dat ook CDA-Deurne, evenals wethouder Verhees, van DeurneNU weten dat er een veelvoud aan ruimte ligt in bestaande milieuvergunningen en dat het college kan sturen om gebieden ad-hoc vrij te geven, waarmee er mogelijkheden liggen binnen de macht van het college, CDA-Deurne attendeert op het vermoeden dat wanneer het college hiervan misbruik zal maken, duidelijk wordt dat ook de Burger, politiek is misleid door een strategische wethouder, welke met haar handelen schade berokkend aan de achterban van de coalitie partijen en op termijn zwicht voor de agrarische sector of de burger, en de gevraagde ontwikkelingen. Daarmee zal het wantrouwen in de politiek verder toenemen.

Afrondend voorzitter

Het resultaat van het voorstel is een wijziging in de machtsbalans tussen gemeente, urgentieteam, boer en burger. Wij kunnen niet anders dan concluderen, dat het urgentieteam samen met Henk Ullenbroek zijn gepasseerd door de wethouder doordat zij opnieuw een controlerende rol wil aannemen in het proces. Als CDA durven we de uitspraak te doen: ‘college dat is het domste wat u had kunnen doen’.

De Wethouder, heeft urgentieteam misbruikt om haar politieke agenda tot uitvoer te brengen. Namelijk een totale stand-stil voor een periode van 1 jaar voor de intensieve veehouderij. Hierin zijn Deurne Nu, met een oud ZLTO bestuurder als wethouder en VVD-Deurne op een slinkse manier politiek misleid. Hen is een ‘worst’ voorgehouden middels de mogelijkheden in bestaande vergunningen en het ogenschijnlijk ondersteunen van innovaties. Echter er zijn geen kaders voor deze Raad om hierover te beslissen. Met als resultaat, op basis van willekeur, worden voorstellen voorgelegd, welke feitelijk nooit tot uitvoer komen.

Voorzitter dit complexe dossier heeft door toedoen van de wethouder en haar politieke spel een ander vertrekpunt gekregen, er wordt een patstelling gecreëerd waardoor oplossingsrichtingen voor het urgentieteam verder weg liggen dan bij aanvang, waardoor wij voorspellen zoals dat zo vaak gaat in de politiek er uiteindelijk niets gaat gebeuren en we alleen maar verliezers hebben. CDA-Deurne noemt dit handelen een reinste vorm van ‘politieke misleiding’ voor Boer, burger en raad, slim, maar het zal tegen gaan werken.

Tot zover

Benny Munsters, raadslid CDA Deurne

11 november 2014

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.