10 november 2015

Algemene beschouwing Begroting 2016: Urgentie ver te zoeken!

Algemene Beschouwing Begroting 2016

Voorzitter,

De naam van de voorliggende begroting “Samen kunnen we meer” ligt wel heel dicht bij de naam van het CDA programma voor deze periode “Samen bereiken we meer”. Als het nu ook inhoudelijk dicht bij het CDA programma lag dan zouden we daar zeker een positief gevoel bij hebben maar voorzitter wij proeven bij dit college te weinig gevoel voor urgentie, voor dat wat echt leeft bij onze inwoners, vrijwilligers en ondernemers.

In de krant lezen we van onze wethouder financiën de heer Schlosser dat het allemaal nog onzeker is om direct met de knip te zwaaien. Dit is geen nieuws! Vorig jaar hoorden we dit ook al. Onzekerheid over het gemeentefonds, onzekerheid over de kosten van de zorg, en ga zo maar door. Voorzitter, dat zal altijd wel zo blijven. Vorig jaar hebben we in de begroting al gepleit voor een voorzichtige en weloverwogen investeringsagenda. Geen geld over de balk gooien maar gericht werken aan de nodige verbeteringen. Geen gehoor kregen we daarop. Maar met alleen de bouw in de spoorzone en de tunnel onder het spoor zijn we er niet. Er liggen vraagstukken voor, die actie nodig hebben. Vorig jaar hebben we gevraagd om de problematiek van de leegstand in het centrum te agenderen in de commissie. We hebben al eerder voorstellen gedaan om proeven met bv gratis parkeren in de parkeergarage te doen, en recentelijk hebben we nog een motie samen met de VVD Deurne ingediend om een pilot op te zetten voor gratis parkeren. Nee, alleen maar beren op de parkeerplaats. We zijn een jaar verder en vorige week, middels een RIB van wethouder Verhees, worden we geïnformeerd, dat het verder opgepakt wordt en we pas in maart 2016 een voorstel mogen verwachten. Tjonge, tjonge, tjonge, de snelheid van een slak. En was dat nou de afpraak? Trouwens een bedrijf zou al drie keer failliet zijn gegaan. Waar is het gevoel van urgentie gebleven. Na de verkiezingen in 2014 hoorden we de nieuw gevormde coalitie nog zeggen dat de rode loper uit moet voor onze ondernemers, onze burgers beter en klantvriendelijker geholpen moeten worden. Op pagina 52 van deze begroting wordt opnieuw de rode loper benoemd, maar de realiteit is triest en het gevoel voor urgentie wat speelt bij de ondernemers is ver te zoeken.

Op elk initiatief wordt het keurmerk Deurne KOEK geplakt. Maar onze burgers zien het steeds vaker als “knap het maar zelf op” en daarmee schiet het, zijn oorspronkelijke doel van deze visie, totaal voorbij. Beheer van de openbare ruimte is nog steeds ver onder de maat. Vorig jaar dienden we een motie in om een klein budget vrij te maken om verloedering tegen te gaan, maar van de coalitiepartijen kregen we geen gehoor. Gelukkig zijn ze op dit punt tot het inzicht gekomen dat het echt niet zo verder kan en kunnen we samen een amendement vanavond aannemen om hiervoor 80.000 euro voor 2016 vrij te maken. Toch voorzitter, na ruim 1,5 jaar in de oppositie zien we nog maar weinig terug van de belofte van deze coalitie dat “De hele gemeenteraad de ruimte krijgt om ideeën en wensen in te brengen. Met elkaar de stip aan de horizon wordt benoemd en daarop wordt gekoerst om kansen te pakken, van klein naar groot, want dat is nodig in de komende jaren.” Aldus het coalitieakkoord.

Voorzitter, We zien ook dat chemisch onkruidbestrijding niet meer mag, hoe lost het college dit op? We hadden graag gezien dat de zuidelijke omlegging dit jaar afgerond was maar door het uit de hand gelopen proces wordt nu wethouder Lemlijn achtervolgt door de knoflookpad en wordt het pas weer midden 2016 voordat de weg hopelijk alsnog gereed is. Ook hier te weinig gevoel voor urgentie voor de bereikbaarheid en ontsluiting voor onze inwoners. Hadden we niet sneller en adequater kunnen handelen in plaats van het uit de hand laten lopen van zo’n proces?

Voorzitter, we doen een dringend beroep om te stoppen met het stapsgewijs links en rechts verlagen van de prijzen van in bezit zijnde gronden. De verkoop van grond stijgt er niet evenredig mee, we moeten elke keer meer verliezen in de Grex nemen, die weer leiden tot bezuinigingen. Daarbij gaat het college nog voorbij, aan een belangrijk gevolg, namelijk de directe waardedaling van in bezit zijnde gronden of vastgoed van onze eigen inwoners.

We pleiten niet voor stijging zoals we bv in Laarbeek zien maar concentreer a.u.b. op zaken die harder nodig zijn.

Voorzitter we maken ons naarmate de tijd verstrekt ook zorgen over de ontwikkelingen van Peel 6.1. We zien een verschraling van zaken die op de agenda van Peel 6.1 blijven staan. De laatste ontwikkelingen laten zien dat het alleen nog maar gaat om de transities van de zorg. Dat daarop samenwerking nodig is, is zonder meer duidelijk. Maar er liggen zoveel meer kansen in de backoffice. In 2010 met de aankondiging van de nodige bezuinigingsmaatregelen hebben we aangegeven ook te zoeken naar kansen in de Peel-samenwerking, op de backoffice kant. Voorzitter op pagina 14 staat een waslijst aan investeringen in de ICT. Redelijk traditioneel, investering in servers en andere hardware en software. Maar liefst 220.000 euro wordt er in 2016 uitgegeven. Maar een visie over de nieuwe digitale wereld, het nieuwe werken, cloud-technologie en dit samen oppakken binnen Peel 6.1 om een fikse slag te maken om de kosten per werkplek flink te verlagen mist volledig. Ook hier geen enkel gevoel voor urgentie dat er gehandeld moet worden. Hier is een effectieve slag te maken waarmee direct gelden vrijkomen voor die aspecten waar onze inwoners om vragen.

Wel worden de paar laatste centen voor publicatie in het weekblad wegbezuinigd en moeten onze ouderen maar zien hoe ze aan de informatie komen van de gemeente. Geen wonder dat de afstand tussen politiek en burger blijft groeien. De website moet beter maar voldoende informatie in het weekblad is voorlopig ook nog steeds een must.

Voorzitter, eind van dit jaar komt het handhavingsbeleid weer op de agenda. Wij willen onze zorgen uitspreken over de ontwikkelingen in de hele regio en dus ook in Deurne als het gaat om drugs, xtc etc. Wij hopen dat u dit hoog op de prioriteiten lijst plaats en zien dit dan graag volgende maand al tegemoet in de commissie. Een gezamenlijke motie hiervoor ondersteunen we daarom graag. Wat betreft de voortgang in Neerkant waar de stichting Leefbaar en Vitaal Neerkant hard aan de weg (of beter aan het centrum) timmert, zien we nog geen gelden opgenomen. Hoe ziet dit eruit en wanneer wordt duidelijk wat dit voor de inbreng van de gemeente gaat betekenen? In de begroting is ook aandacht voor kunst en cultuur met een grote K. Het budget van 50.000 euro, waar o.a. DeurneNu van aangaf dat deze breed ingezet moest worden, gaat op aan enkele instellingen. Met een budget van 0 euro vragen wij ons af waar dan de grote K te vinden moet zijn en hoe dit college invulling moet geven aan de aangekondigde cultuur beleidsnotitie. Ook vinden we het onbegrijpelijk dat het college een breed gedragen advies van de commissie langs zich neer legt als het gaat om de subsidiering van een semi commerciële instelling Musicas. Voorzitter, wie faciliteert dit ad-hoc beleid, wanneer de commissie blijkbaar niet wordt gehoord?

Misschien is het hippisch centrum nog wel het beste nieuws dit jaar. Natuurlijk is er nog veel te zeggen over dit dossier en het verloop daarvan. Wij denken nog steeds dat onderwijs lastig zal worden, en wij zijn dan ook benieuwd naar het vervolg. Wat betreft het zwembad zou er nog een tussenrapportage komen in de tweede helft van 2015, maar op dit onderwerp is het stil gebleven daarom horen we graag hoe dit verder vordert omdat een zwembad voor Deurne absoluut niet verloren mag gaan. Ook inzake de N270 hebben wij mogen horen dat de betrokkenheid van de bewoners van de langstraat beter kan en vragen hiervoor aandacht.

Andere bezorgde burgers vragen ons wat er gaat gebeuren met de vluchtelingenproblematiek en wat bv de gevolgen zijn voor urgentielijsten in de toewijzing van woningen. PAK/GL heeft eerder een motie ingediend, wanneer komt u met een in de regio afgestemd plan van aanpak?

Afrondend voorzitter,

We zien de effecten van de bezuinigingsmaatregelen van de vorige periode. Zoals in de krant verwoord: Deurne kruipt langzaam uit het dal. Wij zijn van mening dat je sneller uit dit dal kruipt als je kansen daadwerkelijk wilt zien en doen opnieuw een appel om niet vanuit angst te handelen, maar vanuit geloof van de eigen kracht van Deurne. Pak nu eens echt de kansen, heb gevoel voor urgentie, in plaats van met de voet op de rem de toekomst in te rijden. En richt je nou op onze eigen burgers, dat onze ondernemers in Deurne kunnen ondernemen, dat verenigingen, vrijwilligers en mantelzorgers kunnen bloeien en dat onze burgers waar krijgen, voor de belastingcenten die ze betalen.

Leo Cuijpers, Fractievoorzitter CDA Deurne

10 november 2014

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.