06 november 2021

Begrotingsbeschouwing 2022

Beste inwoners van Deurne, gemeenteraad en college,

Onze fractie heeft kennis genomen van de voorliggende begroting 2022. Na de begroting van 2021 die niet overhield en ook door de provincie met een oranje kaart werd beoordeeld zien we nu een sluitende begroting voorliggen. Is er dan in 1 jaar tijd enorm hard gewerkt om hierin een verbetering aan te brengen? Helaas kunnen we dat niet vaststellen. Wel is duidelijk dat we een paar flinke zakken met zakgeld hebben gekregen van het Rijk die ervoor zorgen dat de begroting de komende jaren sluitend is.

We zijn nu gewend geraakt aan de nieuwe opzet van de begroting. Het doel was deze leesbaarder te maken en dat is wel gelukt. Maar tegelijkertijd constateren we dat deze nieuwe presentatievorm ons inzicht in de financiële gang van zaken van onze gemeente zeer beperkt. Hiermee wordt onze controlerende en kaderstellende rol ondermijnd. Er is geen zicht meer op bijvoorbeeld gegevens van personeelsontwikkeling, inhuur personeel, financiële status van grote projecten zoals bijvoorbeeld verbouwing van het gemeentehuis. Het zit allemaal verstopt in de grote getallen. Zo krijgen we steeds minder grip op ons budgetrecht. Wij denken dat er meer uit te halen is voor ons allemaal maar dan is wel inzicht nodig. We stellen voor dit te agenderen voor de rekeningcommisie.

De CDA Deurne fractie wil voor de begroting 2022 de nadruk leggen op het ondersteunen van onze burgers, verenigingen en ondernemers om de gevolgen van de corona pandemie op te kunnen vangen. Er kan meer als er maar een wil is. In 2022 zullen we allen de gevolgen van Corona nog steeds voelen en daarom vindt onze fractie het van groot belang dat we onze burgers, verenigingen en ondernemers zo goed mogelijk blijven ondersteunen.

Voorzitter dan willen we graag stil staan bij een aantal thema’s uit de begroting:

Dienstverlening

We blijven onze zorg uiten over de dienstverlening naar onze burgers, verenigingen en ondernemers. Reacties nemen veel tijd in beslag en soms is er lang een radiostilte. We vernemen van diverse instanties dat de contactpersonen met regelmaat wijzigen. Het lijkt erop dat het verloop groot is. Daardoor moet vaak alles weer opnieuw worden uitgelegd en daarmee gaat dan weer veel tijd verloren. Tevens brengt dit ook veel frustraties teweeg bij die instanties. Ook de slagkracht wordt door continue wisselingen van mensen op functies flink verzwakt.

Voorzitter, we vragen ons echt af wat er nu aan de hand is?

Wij willen staan voor het willen weten wat er speelt bij burgers, verenigingen en ondernemers en daar dan ook naar handelen! Dit is echt een cultuurverandering die noodzakelijk is om het bestuur van Deurne weer dichten bij de mensen te krijgen. Ook vinden wij dat er minder personeel tijdelijk ingehuurd moet worden en in plaats daarvan er heel hard gewerkt wordt om extra personeel aan te trekken in vaste dienst met een grote lokale betrokkenheid.

Woningbouw

Voorzitter, we zijn natuurlijk blij dat de eerste plannen voor het opschalen van de woningbouw-opgave gelanceerd zijn zoals het plan op het Praxis terrein. Dan praten we over zo’n 800 woningen en dat zijn de aantallen die we nodig hebben. Maar alleen al dit plan zal nog vele jaren op zich laten wachten voor die woningen daadwerkelijk gerealiseerd zijn. We roepen daarom het college op om op korte termijn te starten met een zoekopdracht naar 3 à 4 grote uitbreidingsgebieden voor woningbouw in onze dorpen en wijken inclusief ruimte voor kavels waar inwoners zelf hun droomwoning kunnen verwezenlijken. Veruit de meeste plannen waar we nu aan het bouwen zijn, zijn zo’n 12 tot 10 jaar geleden qua proces in gang gezet. Met die wetenschap is het dus hoog tijd om zo’n 3 á 4 grotere plannen in gang te zetten om aan de grote vraag van woningen op termijn te kunnen voldoen.

Daarnaast zien we bijvoorbeeld bij bouw ten behoeve van senioren, dat er steeds meer combinaties gelegd moeten worden, zoals bijvoorbeeld met de zorg. Er is grote behoefte aan maatwerk en die is noodzakelijk om de woningvraag voor senioren veel beter te faciliteren dan nu het geval is. Het moet niet van het toevallige initiatief afhangen maar juist in onze denkwijze zitten om meer mogelijk te maken. Daarom willen wij voor dit soort zaken een actievere grondpolitiek voeren dan nu het geval is! Daardoor kunnen we veel beter op de huidige ontwikkelingen in spelen en natuurlijk zonder in de fouten van het verleden te trappen. Er kan meer indien we zorgen dat de juiste instrumenten ingezet worden. We horen daarom graag van het college of ze toe kan zeggen versneld aan de slag te gaan met het zoeken van 3 à 4 uitbreidingsgebieden om het grote probleem van de woningnood beter onder controle te krijgen.

Burgerparticipatie

In de begroting is incidenteel 50.000 euro opgenomen voor de herijking van de  burgerparticipatie. Aanleiding was het traject RES maar ook het burgerinitiatief inzake bomenbeleid. Wat dit laatste betreft zijn er maar liefst 80 uur nodig geweest om de stukken voor dit burgerinitiatief in elkaar te zetten. Omdat we allen burgerinitiatieven hebben omarmd, zou er in onze ogen,  ook een apart budget opgenomen moeten worden om burgerinitiatieven goed te ondersteunen. Op die wijze kunnen we meer mogelijk maken met de diverse geweldige initiatieven van onze burgers in het voordeel van onze gemeente.

Veiligheid

We vinden het allen zeer belangrijk dat er veel gefietst wordt en willen dat ook goed ondersteunen. Met de komst van de elektrische fiets zien we dat steeds meer mensen ook met deze elektrische fietsen vanuit bijvoorbeeld de kerkdorpen naar het centrum komen. Hoe zuur is het dan vervolgens als blijkt dat de fiets verdwenen is als je terugkomt na het bezoek aan bijvoorbeeld de winkels. Daarom dienen wij een motie in, om te onderzoeken welke locatie in het centrum geschikt zou kunnen zijn voor een overdekte en bewaakte fietsenstalling en welke vorm het best haalbaar is. Motie fietsenstalling

Buitengebied

De afgelopen jaren zijn er een hele reeks aan kleine plannen op individuele locaties voorbij gekomen. Dit kost veel werk en veel geld, voor de initiatiefnemer en voor onze gemeente. Maar al deze kleine plannen en ontwikkelingen creëren ook veel onduidelijkheid en is het borgen van de samenhang in gebieden steeds lastiger. Het wordt steeds onduidelijker waar een gebied zich naar toe ontwikkeld. Wij vinden het juist van groot belang dat er gestreefd wordt naar meer duidelijkheid in het buitengebied voor zowel ondernemers als voor burgers. Hier dienen concrete stappen in gemaakt te worden.

In voorgaande begrotingen is er geld gereserveerd voor de inzet van erfbetreders, die als taak hadden, oplossingen te zoeken in overbelaste gebieden. Wat is de status hiervan en wordt dit nog verlengd? En zo nee waarom dan niet?

Maatschappelijke voorzieningen

Ruim twee jaar werd er met man en macht gewerkt aan het voorstel voor Maatschappelijke voorzieningen in de buurt. Een budget van 10 miljoen werd hiervoor uitgetrokken, waarvan wij altijd gezegd hebben dat er meer uit te halen is. Er zou vervolgens snel over worden gegaan op uitvoering. De kunstgrasvelden voor SV Deurne en MHC Deurne werden snel gerealiseerd maar na herhaaldelijke vragen blijft de planning achterwegen en is het ijzig stil op dit front. In de commissie van volgende week krijgen we nieuwe informatie over het zwembad en de maatschappelijke voorzieningen. Maar op dit moment is er geen enkele voortgang in de bewegingsvoorzieningen bij de scholen in Zeilberg en Neerkant. Er is stilte rondom het zwembad en een wijkvoorziening in de Koolhof.  De broodnodige noodlokalen voor Brede school D’n Bogerd zijn nog niet gerealiseerd terwijl het schooljaar alweer bijna een half jaar ver is. Regeren is vooruitzien. Dit moet echt anders. Wat is de rede? Is er een tekort aan medewerkers of liggen er beren op de weg die de voortgang blokkeren?

Twee weken geleden hebben we vernomen op een informatiebijeenkomst van het Cultuurcentrum dat er structureel meer geld nodig is om de toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen gaan. Voor zover wij hebben kunnen nagaan is dit nog niet in de begroting 2022 opgenomen. Ook zien we het niet terug bij mogelijke ontwikkelingen. Hoe kijkt het college naar deze ontwikkelingen en wat kunnen we verwachten?

Belasting en leges

In het voorstel voor belastingen en leges schrijft u dat de OZB voor eigenaren van Woningen daalt met als oorzaak stijgende woningprijzen. Dit statement leverde voor ons direct vragen op. In het onderzoek van Vereniging Eigen Huis wordt in Deurne een stijging aangegeven van 3,1 %. Hoe verklaart u dit verschil?

Afrondend willen we voorstellen om de evenementen leges die geheven worden voor lokale stichtingen en lokale verenigingen die nu 25% van het tarief betalen naar 0% van het tarief te brengen. Daarnaast willen we voorstellen om voor de lokale ondernemers dit van 50% naar 25% terug te brengen. Hiermee gen we het signaal af waardering uit te spreken voor al die initiatieven die Deurne levend houden en aantrekkelijk maken om te wonen. Met dit amendement helpen we lokale stichtingen, verenigingen en ondernemers die door corona heel wat tegenslagen hebben gehad voor de komende periode te ondersteunen in het weer van de grond krijgen van die mooie evenementen waarbij allerlei extra maatregelen genomen moeten worden vanwege blijvende beperkingen door corona.  Amendement Legesverordening 2022

Leo Cuijpers, CDA Deurne, 2 november 2021

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.