07 september 2016

Beheersverordening Heiakker Noordrand on hold

In de ingelaste commissie Wonen & Vastgoed van 5 september 2016 stond de beheersverordening Heiakker e.o. / Noordrand op de agenda. Hieronder treft u de inbreng in deze commissie. Aan het einde vindt u tevens de raadsvragen die we in de korte tijd hebben kunnen stellen met de antwoorden van het college inzake deze beheersverordening.

Voorzitter, zoals we inmiddels weten is het instrument beheersverordening bedoeld om voor planologisch weinig dynamische gebieden het bestaande gebruik en de bestaande bouwmogelijkheden vast te leggen. Omdat het gebied Heiakker e.o. / Noordrand volgens het college van B&W, aan deze voorwaarde voldoet, heeft zij op 10 maart 2015 besloten voor het gebied, een beheersverordening op te stellen. 

Deze commissie is de afgelopen periode van 18 maanden,  niet betrokken geweest bij de invulling van deze beheersverordening. Onze fractie werd dan ook verrast dat, pas op 26 augustus jl, de stukken werden toegezonden, 6 werkdagen voorafgaand aan deze vergadering, met de boodschap de beheersverordening door te geleiden naar de raadsvergadering van 13 september a.s.,  aangezien het bestemmingsplan voor 4 oktober 2016 moet worden herzien.

Voorzitter is dit nu opnieuw een voorbeeld waarin zaken niet goed zijn gepland? Of wordt de commissie doelbewust buitenspel gezet? Wordt deze commissie wel serieus genomen?
Een ding is duidelijk onze fractie zal zich opnieuw, niet laten meeslepen in het disfunctioneren van het college, het wordt tijd dat zij zelf verantwoordelijkheid gaan dragen voor de gevolgen. Onze fractie staat voor een zorgvuldige werkwijze waarin we de tijd krijgen stukken te doorgronden, om te bezien of met dit voorstel de belangen van de inwoners van Deurne worden behartigd.
Door de vakantie periode, en de door het college gegunde 6 werkdagen voorbereidingstijd heeft deze afweging in het kader van een goede volksvertegenwoordiging onvoldoende kunnen plaatsvinden om de gevolgen van deze beheersverordening te kunnen overzien.
Coalitie partijen zullen vanavond opnieuw schermen met het feit dat geen leges kunnen worden geheven, tja, dat wisten ze op 10 maart 2015 ook al, maar waar maken zij zich druk om, het is een uit ontwikkeld gebied, waarin geen ontwikkeling worden voorzien. 
Voorzitter, in de korte voorbereidingsperiode hebben we terloops enkele, opvallende  constateringen gedaan. 

een beheersverordening kent nimmer een belang voor onze inwoners, het is sneller, goedkoper en kent geen beroepsmogelijkheden, enkel voordelen voor een college welke geen rekening wil houden met zijn inwoners noch met haar volksvertegenwoordigers. er verschillende gebruiks- en bouwmogelijkheden, of beperkingen in de beheersverordening zijn opgenomen welke niet voortkomen vanuit de bestaand-situatie nog ruimte in het vigerende bestemmmingsplan, zoals diverse ontwikkelingen in en rondom het kastelen gebied, ontwikkelingen in en rondom de zusterflat, het generiek toestaan van evenementen (waaronder kermissen, circus en feesten) in en rondom de kastelen, alsook op alle maatschappelijke en groen bestemmingen, alsook de gevolgen van de molenbiotopen. 

Samenvattend, de voorliggende beheersverordening is tot stand gekomen zonder duidelijke beleidskaders, waardoor ad-hoc besluiten op de loer liggen welke kunnen leiden tot willekeur. Onze fractie wil het college van B&W behoeden voor willekeur, en het creëren van bevoorrechte posities, en stelt voor om een beleidslijn op te stellen rondom beheersverordeningen, of in deze beheersverordening alleen de bestaande situatie, of ruimte in het vigerende bestemmingsplan over te nemen, en voor de overige ontwikkelingen zoals gebruikelijk een bestemmingsplan op te laten stellen door initiatiefnemers, waarmee we kansen mogelijk maken en een juridisch houdbare, duidelijke en wenselijke situaties creëren of op basis van een bestemmingsplan een doorkijk te geven naar de toekomstige ruimtelijke ordening. In dit plan kan het college de wensen van de inwoners inventariseren en met een volledige weging beoordelen. 
Onze fractie staat voor inspraak en betrokkenheid van onze inwoners, Met de huidige invulling van de beheersverordening, worden ondernemers gedwarsboomd, en burgers gepasseerd of buitenspel gezet.

Benny Munsters, raadslid

Raadsvraag 1637 Beheersverordening Heiakker e.o. - Noordrand

Raadsvraag 1638 Beheersverordening Heiakker e.o. - Noordrand - Molenbiotoop

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.