12 november 2014

Beschouwing begroting 2015

Op de raadsvergadering van 11 november 2014 heeft CDA Deurne het volgende ingebracht in reactie op de begroting 2015:

Voorzitter,

Op de eerste plaats onze complimenten voor de overzichtelijke wijze waarop de begroting, grondexploitatie en nu voor het eerst ook de vastgoedexploitatie is opgezet. Dat maakt het voor ons mogelijk de juiste inzichten te krijgen en daarop onze keuzes te kunnen maken.

De begroting 2015, is opnieuw net als vorig jaar sluitend in meerjarenperspectief. Echter deze keer weer opnieuw met fikse bezuinigingen. Immers vanuit de kaderbrief van juni jl. is door de raad 1 miljoen aan bezuinigingen in deze begroting doorgevoerd en daarnaast nog eens 0,5 miljoen aan verbetervoorstellen. De financiën komen met de nodige maatregelen onder controle en de financiële weerstand groeit.

De begroting wordt door het college gepresenteerd als nog steeds broos, precair, en de boodschap is: de hand moet op de knip worden gehouden. Natuurlijk vinden wij als CDA fractie ook, dat we geen geld over de balk moeten smijten, maar als een moeder kloek er krampachtig bovenop blijven zitten is toch wel het andere uiterste. In de kaderbrief behandeling van 2012 gaf ik al aan dat er ergens grenzen zijn tot het proberen indekken van 100% van alle mogelijke verliezen die als PM of als risico zijn benoemd. Als angst de drijfveer wordt bezuinigen we Deurne heel langzaam kapot. De stille reserves van Deurne staan nog steeds op 0 euro. Wij horen graag wanneer de wethouder financiën ons hier inzicht in kan geven. Er worden structureel bezittingen verkocht voor een paar ton per jaar ten gunste van de algemene reserve om ons weerstandvermogen verder te verbeteren. Wij horen graag waar het moment komt om noodzakelijke investeringen te doen om wat we in Deurne hebben opgebouwd te kunnen behouden.

We zijn in ieder geval blij dat onze vraag van afgelopen juni om het centrummanagement met 25000 euro te ondersteunen om ons centrum levendig te houden, bij steeds groter wordend aantal leegstaande winkelpanden, gehonoreerd wordt. Maar dat is slechts 1 stimulatie, er moet echt meer gebeuren.

Verschillende malen hebben we de onkruidbestrijding aan de orde gesteld. We hebben een RIB ontvangen met een werkmodel maar buiten zien we het niet terug en slaat de verloedering toe. En nee, dat los je niet op met een actiedag voor vrijwilligers. Vorige wethouder Kerkers (tijdelijke vervanger van het dossier in vakantietijd) realiseerde vorig jaar, toen het onkruid ook tot aan de knieën stond, met een incidenteel bedrag van ongeveer 2500 euro in een week tijd een flinke verbetering in onze openbare ruimte. Waarom is het zo moeilijk om een bedrag van 5000 tot max. 7500 euro te reserveren om de uitwassen in verloedering van onze buitenruimte tegen te gaan. Als coalitie ben je wel bereid om opnieuw 750.000 euro verlies te nemen in de grondexploitatie die zelfs nog kan oplopen tot 1,3 miljoen euro om daarmee de grondprijzen omlaag te brengen.  Hiermee vervul je wel de vurige wens van de VVD om de grondprijzen omlaag te krijgen, maar er zal geen kavel meer door verkocht worden omdat daar andere oorzaken aan ten grondslag liggen. Dit geld hebben we heel hard nodig voor diverse andere zaken zoals het ondertunneling van het spoor. Oplossingen waar onze burgers veel meer op zitten te wachten.

Om de verloedering van de openbare ruimte tegen te gaan dienen we hiervoor een amendement in en doen een appel op de andere fracties dit te ondersteunen.

In de begroting is opgenomen de reconstructie van de N270, die gepland is in de periode 2019-2023. Het hoeft geen betoog dat de veiligheid van deze weg zeer te wensen over laat en wij willen de wethouder vragen alles in het werk te stellen om dit naar voren te halen. Er vallen al genoeg slachtoffers op deze weg.

De leges worden verhoogd op basis van de inflatie en de roeblijst is bijgesteld. Maar de dynamiek van bedrijvigheid in Deurne daalt zienderogen. De inkomsten uit leges zullen in 2015 flink lager zijn, immers de ontwikkelingen in de agrarische sector liggen helemaal stil en ook het overige bedrijfsleven wordt niet gestimuleerd. Een dakkapel aanvragen kost al gauw 1,5 keer de prijs van de dakkapel zelf aan leges en afdrachten en een initiatief waarvoor een principe verzoek komt betekent direct 4000 euro afrekenen zonder dat je iets hebt. In Asten of Horst betaal je daarvoor 600 tot 700 euro.

Deze coalitie wil graag de rode loper uitleggen voor onze inwoners/ondernemers maar met deze tarieven en de huidige werkwijze plaatsen we eerder een STOP bord voor het gemeentehuis. Hiermee stimuleren we niet dat er geïnvesteerd wordt en daarmee werkgelegenheid ontstaat.

Voorzitter wij willen dit onderwerp geagendeerd zien in de commissie om samen de discussie aan te gaan wat er moet veranderen om weer echt leven in Deurne te krijgen en dan kan die rode loper wat ons betreft ook een mooie groene loper worden.

Voorzitter in de kaderbrief hebben we aangegeven dat het op slot zetten van de kavelsplitsing wat ons betreft opgegeven mag worden. Het gaat hier om enkele gevallen die in onze ogen geen enkele negatief effect op het woningcontingent hebben. Sterker nog dit contingent wordt in de huidige huizenmarkt bij lange na niet eens gerealiseerd. Daarom dienen we hiervoor een motie in. Elke stimulans voor de lokale economie is wat ons betreft welkom.

Als laatste willen we nog reageren op de RIB van afgelopen vrijdagnacht inzake de mantelzorg en de nieuwe wettelijke ontwikkelingen die 1 november 2014 in werking zijn getreden. Deze landelijke wet onderstreept en maakt mogelijk waar we al lang om gevraagd hebben. De vraag aan de wethouder n.a.v. de RIB is of de onvolkomenheden die er nu inzitten niet via de 3e herziening BP Buitengebied eruit gehaald kunnen worden.

Afrondend voorzitter,

De afgelopen 5 jaar is er enorm hard gewerkt om de gemeente Deurne financieel boven water te houden. Deze verantwoordelijkheid hebben we samen gedragen en moeilijke keuzes daarin gemaakt. Wij doen nu een appel om niet vanuit angst te handelen, maar daar waar te overziene investeringen de afbraak van wat we in Deurne hebben opgebouwd kunnen voorkomen, dan ook echt de kansen te pakken waar het coalitieakkoord vol van staat.

 

Leo Cuijpers, Fractievoorzitter CDA Deurne

11 november 2014

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.