29 juni 2016

Beschouwing begroting 2017

Op de raadsvergadering van 28 juni 2016 stond de kaderbrief 2016 op de agenda die de basis legt voor de gemeentelijke begroting 2017. Het CDA Deurne leverde de volgende inbreng.

Geachte voorzitter,

Voorzitter in 10 minuten vraagt u aan ons de jaarrekening 2015, de kaderbrief 2016 en de nota grond en vastgoedexploitatie deel A te behandelen. Dat betekent voor ons dat we niet teveel terug gaan kijken op de jaarrekening 2015. Een positief resultaat van 3,5 miljoen tegenover een begrotingsaldo van 758.000 negatief. Met de kaderbrief 2016 in de hand zien we dat de getallen van de jaarrekening 2015 alweer achterhaald zijn. In de jaarrekening 12,6 miljoen algemene reserve en in de kaderbrief 2016 alweer bijgesteld naar 8,9 miljoen. Met name de uitvoering van de zorgtaken het afgelopen jaar hebben 2,7 miljoen overschot opgeleverd dat zelfs bijgesteld is naar 3 miljoen.

Voorzitter dat is maar liefst 12% op het budget dat we overgeheveld hebben gekregen in het kader van transities van de zorgtaken. De rijksoverheid heeft daarbij de besparing al ingeboekt die gemiddeld op zo’n 25 tot 30% uitkomt ervan uitgaande dat een gemeente het efficiënter kan doen en eventuele spookindicaties eerder kan opsporen. U jubelt en juicht want het aantal bezwaren op de nieuwe indicaties valt reuze mee, zo kunnen we lezen in het weekblad van vorige week. De zorgtaken zijn goed opgepakt met een beperkt aantal bezwaren.

Maar u zit mis. U zit helemaal mis. In een bijeenkomst met het zorgveld hebben we kunnen horen hoe de indicaties verlopen, hoe de druk op zorgpartijen is opgevoerd en hoe de onderhandelingen worden afgedaan met “dat valt ook onder dat uur zorg” of “dat hoort er toch gewoon bij”. Ouderen durven niet te klagen, bang dat nog meer zorguren en met name uren huishoudelijke ondersteuning ingehouden worden. Van mantelzorgers horen we hoe een generatie die na de oorlogsjaren meegebouwd hebben aan de welvaart van ons land zwijgzaam knikken met de vergaande bezuinigingen op zorg en huishoudelijke hulp. Een generatie die altijd gewerkt heeft en een generatie die weinig heeft met protest en bezwaren. En met de minder zorg die ze krijgen ook nog verrast worden door de hogere eigen bijdrages. Maar ook de jongeren die speciale zorg nodig hebben dreigen tussen wal en het schip te raken. De bezuinigingen op de jeugdzorg leidt tot minder plaatsen waardoor wachtrijen zullen toenemen. Jongeren in problemen waaraan zorg is toegewezen en niet opgevangen kunnen worden komen verder in de verdrukking. De onduidelijkheid en onzekerheid van de financiering van jeugdzorginstellingen met voor ons BJB Brabant in het bijzonder komen in een lastig parket. We zien om ons heen zorginstellingen omvallen, mensen werkeloos worden omdat we doorslaan in het doorvoeren van efficiency en marktwerking in de zorg. Wij kunnen maar 1 appèl hier uitspreken en dat is dat de 3 miljoen overschot uit de zorg de stempel krijgt “zorggeld” en niet aan bijvoorbeeld het opknappen van het gemeentehuis zal worden besteedt. Besteed het komende half jaar aan het uitzoeken hoe de transities nu daadwerkelijk zijn uitgevoerd en rapporteer aan de raad uw bevindingen en uw maatregelen. Betrek hierbij ook de initiatieven in de kernen om gemeenschappelijk activiteiten te ontwikkelen om zorgbehoevenden te ondersteunen.

In de behandeling van de kaderbrief 2015 hebben we gevraagd naar een actief plan van B&W om te voorkomen dat voor het centrum van Deurne een trieste toekomst in het verschiet ligt. U vraagt structureel hiervoor een budget van 200.000 euro uit te trekken de komende vier jaar. Maar een plan die duidelijk maakt waarom deze 200.000 euro structureel nodig zijn per jaar ontbreekt nog. In het najaar 2015 heb ik meerdere malen het woord urgentie gebruikt. Najaar 2016 is alweer in zicht en daarmee al weer een jaar verder. Het economisch functioneren van het centrum wordt niet alleen bepaald door een goed winkelaanbod en parkeermanagement. Maar ook maatschappelijke voorzieningen, evenementen en culturele activiteiten en een goede bereikbaarheid voor de fietser, de rolstoelgebruiker en ouders met de kinderwagen dragen hieraan een steentje bij. Van organisatoren van grote evenementen horen we hoe de moed in de schoenen zakt als het gaat om de steun van de gemeente. De voorwaarden waaraan voldaan moet worden, worden steeds complexer. Zoals bv het ophalen van handtekeningen bij burgers dat ze akkoord gaan met het evenement en geen claims tegen overlast zullen gaan indienen. We vinden dit een onbegrijpelijke werkwijze als we Deurne Koerst op Eigen kracht zo hoog in het vaandel hebben. Geef 3 of 5 jarige vergunningen af aan evenementen die jaarlijks of twee jaarlijks terugkeren met een meldplicht van veranderingen. Werk een plan uit om tot een evenementenfonds te komen om teruglopende sponsorinkomsten op te vangen en de mooie evenementen die Deurne rijk is te behouden voor de lange termijn. Om zo ook vrijwilligers gemotiveerd te houden en zo de kracht van Deurne te ondersteunen.

De transitie van het buitengebied staat stil. De derde herziening bestemmingsplan buitengebied is vertraagd en zelfs een plan van aanpak is niet gepresenteerd. De onduidelijke koers zorgt dat er een complete stilstand is. De agrarische sector is in het verdom hoekje terecht gekomen terwijl de kansen tussen brainport en greenport met een duidelijke visie op agrofood, innovatie en verbinding met brain- en greenport enorm zijn. Daarnaast worden de problemen voor de burgers en de stoppende agrariërs volstrekt niet opgelost. Met een houding van “we handhaven niet” los je geen problemen op, ergo je vergroot ze alleen maar. Die kansen komen niet als je erop wacht maar er zal een proactieve instelling moeten komen om deze kansen ook daadwerkelijk te krijgen. Afgelopen donderdag is de agrarische sector weer opnieuw hard getroffen door de extreme hagelbui in onze regio. We hadden een motie hiervoor voorbereid maar met de goede en snelle beantwoording van onze raadsvraag trekken we deze in. Wel vragen we het college in de regio op te trekken en de Wet Tegemoetkoming Schade rampen van toepassing te laten zijn. 

De bereikbaarheid is ook van enorm groot belang voor de bedrijvigheid in Deurne. De N270 wordt aangepakt maar het grote bereikbaarsprobleem vanwege het wegvallen van de ruit ligt er nog steeds. Daarom dienen we ook een motie in om de druk in de regio te vergroten zodat er toch een twee keer twee baanse verbinding gaat komen tussen Asten en Veghel. Het gaat nog vele jaren duren voordat de A67 daadwerkelijk aangepakt wordt en met een ligt stijgende economie loopt de regio helemaal vast waar we als Deurne veel last van zullen ervaren.

In de ICT is jaren niet geïnvesteerd in afwachting van Peel 6.1. Een inhaalslag is noodzakelijk. Automatiseer repeterende zaken zodat er tijd overblijft om onze burgers en ondernemers beter te faciliteren. Zie het niet als een kosten post maar een strategisch middel die helpt om meer tijd voor de faciliterende rol te krijgen.

De leefbaarheid in de kerkdorpen vinden we enorm belangrijk. De reden dat we tegengestemd hebben om de huishoudschool aan de Kruisstraat voor 730.0000 euro overeind te houden en een ontwikkelaar met dit geld in het exploitatie tekort tegemoet te komen. Zoals we toen zeiden willen wij deze gelden liever besteden aan zaken die de leefbaarheid voor onze burgers op peil houden. Zo snappen we niet dat het bomenplan van leefbaar en vitaal Neerkant gewoon terzijde gelegd wordt. Nu na jaren er een mogelijkheid komt om deze stormschade alsnog aan te pakken met super gemotiveerde burgers met veel eigen werkzaamheid, dan mag verwacht worden dat eindelijk die helpende hand wordt toegestoken in het belang van de leefbaarheid. En de financiële besparingen die gerealiseerd worden door eigen werkzaamheid, nl Koersen op eigen kracht, mogen vertaald worden in de aanpak van de maatschappelijke voorzieningen zoals verbetering van de binnensportaccommodatie. Dat is wat ons betreft de juiste balans. U heeft Neerkant beloofd dit na de Kaderbrief op te pakken. Laat dit geen loze woorden zijn!

Laten we samen werken aan een mooier en netter Deurne. Dit heeft ook direct invloed op de fysieke en sociale veiligheid. Bomenonderhoud, wegenonderhoud, waterhuishouding, bluswatervoorziening en onkruidbestrijding zorgen voor meer veiligheid en een nettere uitstraling. Daar moet werk van worden gemaakt. Het moet voorbij zijn met het laten verloederen van onze omgeving. De gemeente is kartrekker en motivator om dit weer voor elkaar te krijgen. Daar moeten we samen in investeren. En dat kan als we meer uitgaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen.

Vertrouwen dat een zorg patiënt per definitie niet uit is op fraude. Vertrouwen in een zorgverlener dat die de uren besteed aan een patiënt die gewoon nodig zijn. Vertrouwen in onze burgers door ze te waarderen voor hun initiatieven of evenementen om onze kerkdorpen of centrum leefbaar te houden. Vertrouwen in onze verenigingen dat ze positief willen bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken. Vertrouwen in onze ondernemers door met hen in kansen te denken en hun goede ideeën ook tot werkelijkheid te brengen.

Motie verbreding N279

Raadsvraag Verwijderen Asbest bij stormschade

De motie werd aangenomen door een meerderheid van VVD, DOE en CDA.

Leo Cuijpers

Fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.