08 november 2019

Beschouwing begroting 2020

Algemene Beschouwing Begroting 2020

Voorzitter,

Onze fractie heeft kennis genomen van de voorliggende begroting 2020. Financieel staat het er goed voor. De bezuinigingen die in 2010 zijn ingezet hebben hun effect en omdat er zelfs langer bezuinigd is als onze fractie lief was hebben we onze reserves flink opgebouwd. Veel verder dan de grens die nodig is voor een verantwoorde reserve voor een gemeente met een omvang van ongeveer 90 miljoen.

Eindelijk zien we flinke investeringen op een aantal gebieden zoals de 10 miljoen euro in sport- en gemeenschappelijke accommodaties. Zo konden we recent nog lezen dat er 110.000 euro geïnvesteerd wordt in de Kastanje in Liessel in met name duurzame maatregelen. Dit vinden we een prima zaak. Immers een van de opdrachten in het raadsprogramma is te zorgen voor een goede maatschappelijke infrastructuur. Tegelijkertijd zien we ook dat er gemeenschapsaccommodaties zijn die tevergeefs een verzoek om cofinanciering bij de gemeente neerleggen voor investeringen in duurzame maatregelen en 0 op het rekest krijgen. Deze tegenstelling en onderwaardering van de inzet van vrijwilligers is niet goed en betekent dat er structureel iets fout zit. We kijken daarom ook uit naar de voorstellen in december als het gaat om onze maatschappelijke voorzieningen waar diverse burgeravonden voor zijn gehouden. We zullen dan kritisch naar zaken kijken zoals zojuist aangegeven. 

In de begrotingsbehandeling 2019 hebben we aangegeven te weinig terug te zien van woning contigent dat gericht ingezet kan worden voor bouwen in bijvoorbeeld Zeilberg. Wat ons betreft mag er ook wel een iets meer actieve grondpolitiek worden bedreven om de bouw van woningen te versnellen.

We hebben vorig jaar een motie ingediend om dit beter op de agenda te krijgen maar er was toen onvoldoende steun. We zijn nu een jaar verder maar er is weinig zicht op bouw in de Zeilberg. Tijdens de verkiezingsavonden beloofde vele partijen daar wat aan te doen. Laat vanavond dan maar eens horen dat daden tegenover deze woorden worden gezet. We hebben begrepen dat de gymzaal in Zeilberg gesloopt gaat worden voor nieuwe ontwikkelingen. Vreemd dat dit geheel los van de vraag naar een integrale oplossing wordt gedaan en dit is ook niet zo afgesproken destijds. We horen van de wethouder graag welke overwegingen er zijn gemaakt. Wij stellen in ieder geval voor om de opbrengsten uit deze ontwikkeling beschikbaar te houden voor het realiseren van een oplossing van een multifunctionele accommodatie in de Zeilberg.

Vorige begrotingsbehandeling hebben we als fractie ook gewezen op veiligheid. Het proces van elimineren van 1300 lantaarnpalen is nog in volle gang. Nu is het centrum aan de beurt. Wij hebben gevraagd een pas op de plaats te maken. En nog eens goed naar deze opgave te kijken. Maar wethouder Verhees kreeg steun van de meerderheid om “rucksichloos” door te gaan met het verwijderen van lantaarnpalen om daarna pas te kijken wat er eventueel gerepareerd moet worden. Nog dagelijks lezen we op social media het onbehagen bij bv mensen die met een zaklamp ’s avond nog hun hond moeten uitlaten. Juist nu we ook weer te horen krijgen dat meer licht op de snelweg wenselijk is in verband met de veiligheid vragen wij ons hardop af of het niet verstandig is een herbezinning te maken en even te stoppen met het als een blinde hond doorgaan met het werken aan een opdracht die nog uit de bezuinigingstijd komt? We horen ook graag hoe andere fracties dit zien.

Over veiligheid gesproken maken we ons ook zorgen over de diverse wegwerkzaamheden en de gevolgen daarvan. We hebben met urgentie raadsvragen gesteld over of onze hulpdiensten wel in staat zijn nog tijdig ter plaatse te zijn. Maar na alweer ruim een week hebben we nog steeds geen antwoord. Het voelt bij ons alsof het prioriteitsgevoel niet in orde is!

Door de slechte informatievoorzieningen blijken ze zich diverse keren al vastgereden te hebben terwijl we weten dat ELKE SECONDE telt als het om mensen levens gaat! Welke maatregelen worden hiervoor genomen?

Voorzitter, sinds 2017 wordt in dit huis gesproken over het realiseren van het Huis van de Samenleving. Met een budget dat inmiddels is opgelopen naar 12 miljoen euro wordt het maximale eruit gehaald. Een spik splinter nieuwe raadszaal op de eerste verdieping met een robuuste trap prijkt in de tekeningen, die tevens dienst gaat doen voor grotere  bijeenkomsten, trouwactiviteiten en noem maar op. Terwijl niemand hier ooit om gevraagd heeft!  Blijkbaar moet het geld op. Weet u nog dat u tijdens de ingelaste vergadering over het verdwijnen van een gymzaal in de Zeilberg nog zei dat het geld niet tegen de plinten klotst. We krijgen nu toch echt het gevoel met deze plannen voor het Huis van de Samenleving dat het er wel tegenaan klotst!

Voorzitter, wij willen dit echt anders. Soberheid moet voorop staan. Kwalitatieve werkplekken voor onze ambtenaren is uiteraard prima maar laten we alstublieft niet doorslaan met het realiseren van een luxe villa. Gebruik het Cultuurcentrum gewoon wat vaker. Daar hebben we in het verleden al 7,5 miljoen euro in geïnvesteerd en laten we van die investering nou gewoon meer gebruik maken en zorgen dat het ook een succes kan worden. Laten we daarom als doel stellen om in het budget voor het Huis van de Samenleving, minimaal 2,5 tot 3 miljoen minder uit te geven en dit bijvoorbeeld te investeren in de aanpak van het centrum en ter ondersteuning van de centrum visie. Immers een goed draaiend centrum draagt in alle opzichten bij en het centrum is nog steeds een belangrijkere werkgever. Ook hier horen we graag van de andere fracties hoe zij dit zien.

Schrijf de parkeergarage in 1 keer af, neem het verlies, en maak het parkeren vrij en voer de blauwe zone in voor 2 uur vrij parkeren. We snappen dat dit voor sommigen wellicht te snel gaat. Daarom dienen we een motie in om het centrum management opdracht te geven op basis van hun uitgevoerde enquête verder te onderzoeken hoe gratis parkeren mogelijk gemaakt kan worden binnen een totaal pakket aan maatregelen die het centrum helpen te verbeteren. Ook willen we met urgentie vragen werk te maken van de raadsopdracht om een “accountmanager” centrum aan te stellen die met deze opgave aan de slag gaat.

MOTIE ONDERZOEK GRATIS PARKEREN

Voorzitter, de problematiek in het buitengebied stapelt zich steeds sneller op. En de problematiek is in 1 jaar tijd nog verder geëscaleerd wat ons betreft. De ammoniak reductie waar onze provincie heel veel harde wil lopen dan in de rest van Nederland. De stikstofproblematiek en de PFAS problematiek maken de tijd rijp voor een regelrechte sprong naar een economische recessie. Dat is het laatste wat we kunnen gebruiken. Waar eerst bijvoorbeeld de ontwikkelingen op de Willige Laagte werden tegengehouden omdat we niet precies wisten waar de peellandbreuklijn ligt is het nu weer de stikstofproblematiek die zorgt dat de boel stil ligt. Wij vinden dat we het als Deurne hier niet zomaar bij moeten laten zitten en roepen u met twee moties op actie te ondernemen.

MOTIE LANDELIJK STIKSTOF BELEID VOLGEN

MOTIE PFAS IN GROND (aangehouden tot raadsvergadering 17 december 2019)

Als laatste en niet het minst belangrijk de zorg. De perikelen rondom het sociaal domein en de jeugdzorg hebben we tot nu toe kunnen financieren uit de speciaal hiervoor gereserveerde middelen. Maar het wordt nijpender! Er is nog steeds geen zicht op het onder controle hebben. Bij Senzer zien we problemen ontstaan die volgende jaren kunnen gaan drukken op onze begroting. We zien wachtlijsten ontstaan voor zorg. We zien dat er geshopt wordt en daardoor de wachtlijsten negatief worden beinvloedt. We zien voornamelijk een reactief acteren. Dan overkomt ons dit, dan overkomt ons dat. We horen graag van de wethouder hoe hij meer regie in het sociale domein gaat krijgen in plaats van alleen maar brandjes blussen om de oplopende tekorten opgevangen te krijgen.  

Leo Cuijpers, Fractievoorzitter CDA Deurne, 5 november 2019

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.