08 november 2017

Beschouwingen Begroting 2018

Voorzitter,

In de beschouwingen van de begrotingen 2015, 2016 en 2017 heb ik continue gehamerd op de urgentie om te investeren in onze Deurnese Samenleving. Na de nodige bezuinigingen in de periode 2010 t/m 2014 was het van groot belang om direct weer een investeringsagenda te maken. Daarentegen hield u krampachtig de voet op de rem. En nu komt u dan eindelijk met de begroting die de titel draagt “gericht investeren in de toekomst”. De grote vraag is wat “gericht” betekent? Vorig jaar hebben we een amendement ingediend met extra geld middelen voor herplant van bomen in Neerkant. Dat was niet nodig want u zou voortvarend aan de slag gaan en als het echt nodig was u opnieuw tot de raad wenden. Wij constateren dat er 19 van de 250 verloren bomen zijn geplant. Dus u heeft slechts 7,6% gerealiseerd van wat u beloofd heeft. En die lijn is ook terug te vinden in uw begroting 2018. Binnen het thema omgeving heeft u 14 miljoen toegekend gekregen aan investeringen en realisatie staat op een schamele 1,4 miljoen (10%).

Bijvoorbeeld de reconstructie N270 die voor een kleine miljoen hiervan onderdeel vormt is in de kliko terecht gekomen en loopt een vertraging op van 8 maanden omdat u het een goed plan vond maar dat er 0,0 draagvlak is voor het plan uit de omgeving.

Bij het thema dienstverlening heeft u 2,6 miljoen beschikbaar echter de realisatie is daar niet eens verder gekomen dan 159.000 euro (voor de goede rekenaar 6%).

Hoe kan het ook anders als u bij diverse onderwerpen die in deze raad aan de orde zijn telkens weer aangeeft dat het geld niet tegen de plinten klotst. De gymzaal in Zeilberg is niet onderhouden, afgekeurd en inmiddels zelfs bewoond door vleermuizen. Wel ligt er nog 360.000 euro op de planken die daarvoor bedoeld was en wordt ons voorgesteld deze terug te laten vloeien naar de algemene reserve en definitief te kiezen voor busvervoer.  Dit vinden we een ontzettend slecht plan wat afbreuk doet aan een goede voorziening voor Zeilberg. Wij zien naar aanleiding van het interpellatie debat dat we aangevraagd en gevoerd hebben, uw hopelijk posititief gewijzigde plannen op korte termijn tegemoet.

Om zeker te zijn dat het geld beschikbaar blijft, dienen wij een amendement in om de 360.000 euro te labelen voor een oplossing in de Zeilberg.

Voorzitter, u weet dat we eerder aangegeven hebben geen 700.000 euro vrij te willen maken voor het subsidiëren van een ontwikkelaar om de huishoudschool aan de kruisstraat te behouden. Wij zagen liever dat er structureel geld geïnvesteerd wordt in onze vrijwilligers die met evenementen Deurne op de kaart zetten en het aantrekkelijk maken om in Deurne te wonen. Daarom dienen we opnieuw een amendement in om een evenementenfonds in te stellen om onze vrijwilligers hierin tegemoet te komen en evenementen voor de toekomst te behouden.  

Blijft de vraag waar dat “gericht investeren” dan inzit van de titel van deze begroting. Op blz 14 wordt duidelijk waarom er geen geld is voor andere zeer belangrijke zaken in onze gemeente. Want het “gericht investeren” houdt voor u in 5,6 miljoen euro extra, geld van onze burgers, te gebruiken om het gemeentehuis om te bouwen tot een luxe villa. Dat betekent dat u, voorzitter, de filosofie verlaat achter dit gebouw: sobere kamers voor bestuur en ambtenaren om te bevorderen dat deze vooral naar buiten gaan. En daarboven op gaat u ook nog eens de concurrentie aan met het 50 meter verderop gelegen noodlijdende cultuurcentrum om huurders en activiteiten te krijgen. Betekent dit dan op termijn een gestuurd tweede faillissement voor het cultuurcentrum?

Afgelopen jaren hield u de gemeenteraad voor dat met een weerstandvermogen van 1,1 er minimaal ruimte is om te investeren en nu googelt u in de risicoparagraaf zodanig dat u vindt dat de risico’s ineens binnen een jaar substantieel zijn afgenomen en het weerstandsvermogen ineens 4,7 is en u uw handen vrij heeft deze luxe villa te bouwen. Immers u vraagt ons daarvoor in te stemmen met een fikse verlaging van het minimum niveau van de algemene reserve.

Als we dan overgaan naar de verlieslatende grondexploitatie, dan is deze nog steeds enorm. De einddatum voor het glastuinbouwgebied met bijbehorende risico’s komt met rasse schreden dichterbij. Vorig jaar vroegen we hiervoor om een plan om toekomstig verlies te verkleinen, maar helaas we hebben niets mogen zien of horen.

Dit past blijkbaar bij deze coalitie die slechts 10 % doet van wat ze belooft aan haar burgers.

Voorzitter, Maar afgeven is natuurlijk niet zo moeilijk, wat wil het CDA Deurne dan wel? Wij zeggen investeer in 2018 en verder, maar doe het anders.

Investeer in bewegingsvoorzieningen bij scholen, hou dorpen en wijken daarmee vitaal en voorkom ellende in de toekomst voor onze eigen jeugd.

Investeer vooral in het dorp Zeilberg in woningbouw en voorzieningen zodat de basisschool op termijn behouden kan blijven met meer instroom dan nu.

Investeer in een goede bibliotheekvoorziening voor vooral jeugd en ouderen zodat Deurne tenminste het niveau heeft van Asten en Someren.

Investeer in onze vrijwilligers door een evenementenfonds in te richten.

Investeer in de zorg zodat onze ouderen en vooral ook mensen met progressieve ziekten de zorg krijgen die ze verdienen.

Investeer in het groenonderhoud zodat het er niet verloederd bij ligt en onze burgers trots zijn op hun dorp.

Investeer in de toegankelijkheid voor het langzaam verkeer, in verbetering van fietspaden en voetpaden.

Investeer in de realisatie van glasvezel in heel Deurne met spoed om onze burgers de aansluiting te kunnen laten maken met de digitale transformatie.

Investeer in oplossingen voor het buitengebied. Er wordt alleen maar gepraat maar het hele buitengebied staat in een vette standstill. Hierdoor wordt het niet duurzamer, hierdoor blijven bewoners in het buitengebied in het ongewisse, hierdoor worden mooie initiatieven gedemotiveerd en hierdoor verloederd ons buitengebied in plaats van dat we het verbeteren voor iedereen.

Investeer in het centrum door niet alleen in de ochtend vrij parkeren aan te bieden als slechts een beperkt aantal mensen naar het centrum kan maar investeer in totaal vrij parkeren voor onze eigen Deurnenaren.

Afrondend voorzitter,

Wij adviseren u de verbouwing van dit gemeentehuis naar een luxe villa aan te houden en eerst alternatieven te onderzoeken zoals u dat ook verlangd bij initiatieven van onze burgers. Onze fractie zegt namelijk niet dat de werkomgeving van onze ambtenaren onbelangrijk is. U begrijpt dat de CDA fractie heel veel moeite heeft met deze begroting. En het is moeilijk hiervoor de handen op elkaar te krijgen en dat zou voor de eerste keer zijn. Daarom dienen wij een amendement in om de investering in het gemeentehuis voorlopig in te trekken en de kapitaallasten hiervan in te zetten op de gebieden die wij hebben aangegeven.

Kortom voorzitter: Het CDA wil investeren in een BETER DEURNE omdat het om DE ZORG OM MENSEN gaat.

Leo Cuijpers, Fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.