31 mei 2017

Geen goed onderbouwd plan CCD

Voorzitter, het cultuurcentrum Deurne is sinds de start continue een politiek heet hangijzer gebleken. In 2014 hebben de toenmalige exploitanten het faillissement aangevraagd na 5 jaar worstelen om de financiën rond te krijgen. Wegvallen van 1 van de exploitanten nog voor de opening, geluidslekkages, energieproblemen kwamen allemaal in beeld. In december 2014 moest de politiek opnieuw een keuze maken. Na het faillissement had een groep gepassioneerde inwoners (de initiatiefgroep Manders-v. Rijt-v.d. Broek) zich hard gemaakt om een nieuw bedrijfsplan voor het Cultuurcentrum uit te werken. Een plan waarvoor verschillende cultuurcentra in de regio benaderd zijn om een doordachte uitwerking op papier te krijgen zodanig dat geen tweede mislukking tegemoet werd gegaan. In de bijbehorende begroting hadden zij aangegeven dat de voorgenomen bezuiniging van 50.000 euro hard nodig waren. Met behoud van die 50.000 euro lieten zij in een uitwerking van bijna 7 bladzijden aan culturele activiteiten zien dat ze in staat waren onder aan de streep quitte te spelen. Helaas hebben we toen moeten constateren dat de toen verantwoordelijke wethouder Lemlijn het plan niet eens serieus nam, niet eens met de initiatiefgroep besproken heeft en aangaf dat het maar met goedwillende vrijwilligers gerund moest worden en dat de 50.000 euro bezuiniging onontkoombaar was. Voorzitter, samen met PAK-GL en TD hebben we toen een amendement ingediend om de bezuiniging van 50.000 euro niet door te laten gaan. Omdat we ervan overtuigd zijn dat het cultuurcentrum een functie moet invullen die zorg draagt voor beweging in het centrum, economische aanjager is en in samenwerking met de Wieger, VVV, DMG de cultuur van de Peel inhoud geeft. Daarbij is het opzoeken van enerzijds lokale activiteiten vanuit het verenigingsleven in combinatie met regionale producties een belangrijke mix. En zo’n aanpak voorkomt dat de cultuur van de wijken en dorpen niet afgebroken wordt door de concurrentie aan te gaan met deze wijken en dorpen. Nee in plaats daarvan werden vrijwilligers gerekruteerd die op geen enkele wijze werden gecheckt op hun verleden of belangen en of die strijdig waren met de belangen van het CCD.

Dit is geen CDA beleid! wij wilden en willen een brede culturele voorziening die een wezenlijke bijdrage levert aan cultuur en economie in Deurne. Niet voor niets was het bovenal een publieke investering in het centrumplan! Hierbij zouden we de kapitaalslasten terugbrengen en hiervoor het overschot in de jaarlijkse begroting benutten zoals colleges dit in het verleden veelvuldig deden. Zodat er van het jaarlijkse subsidie ook daadwerkelijk cultuurbeleid gerealiseerd kan worden waarvan ook zoals in ons voorstel van 2014 de bibliotheek, VVV en zelfs de Wieger zou kunnen profiteren.

Deurne Nu kwam uiteindelijk met het voorstel om wel een potje van 50.000 euro beschikbaar te houden voor culturele activiteiten Deurne breed. Het geld ging echter op aan huisvesting vraagstukken voor bijvoorbeeld Musicas en heeft voor het CCD zijn functie in ieder geval compleet gemist. 

En nu ligt voor ons een derde poging met de vraag om de 50.000 euro bezuiniging terug te draaien. Nadat er eerst 60.000 euro is geïnvesteerd om expertise van de Ruchte in te huren om de boel weer op de rit te krijgen. Het plan dat om deze middelen vraagt is opgesteld door het nieuwe bestuur in samenwerking met de experts van de Ruchte. Conclusie is dat er professionals nodig zijn, idem aan het voorstel van de initiatiefgroep van 2014 dat toen categorisch genegeerd werd. Het nu voorliggende summiere plan bevat slechts 1 pagina over de planning en programmering zonder enige uitwerking van de financiën evenals 1 pagina over horeca ook zonder enige uitwerking van de financiën. Eigenlijk gaat het alleen maar over de organisatie, de structuur en benodigde FTE’s. Elke bank zou een ondernemer met zo’n plan naar huis hebben gestuurd.

In de begroting die is bijgevoegd zien wij onverklaarbare zaken. Bijvoorbeeld de totalen van de realisatie van 2016 die zijn weggelaten. Als we die helemaal narekenen dan zien we dat er in 2016 een plus is gerealiseerd van 125.000 euro. Natuurlijk een nieuwe kostenpost van 219.900 euro aan salaris kosten voor personeel hakt er flink in. Maar als we dan zien dat met al die krachten er vervolgens de helft minder aan kaartjes wordt verkocht dan in 2016 voor een bedrag van 21.000 euro en dat de verkoopkosten (promotie) hiervoor 18.000 euro bedragen dan hebben we daar flinke vraagtekens bij. Evenals dat de omzet uit horeca ineens 70.000 euro hoger is dan in 2016. Dit blijkt een geformuleerde ambitie te zijn maar niet onderbouwd hoe dit te realiseren. En zoals we begrepen in de commissie komt dat allemaal uit het nuttigen van drankjes uit lokale activiteiten want het aantal verkochte kaarten is flink minder. Ook de post sponsoring is een risico. We hebben vorige week het programma mogen zien in de krant want het werd in het kader van dit plan totaal geheim gehouden. Als we dan vanuit het programma de koppeling maken naar het voorliggend plan dan zien wij met name in de activiteiten van de “cultuur van hier” herkenbare zaken van afgelopen jaren en kunnen wij niet de ambitie van de hoge horecaopbrengsten terug zien. Het plan is veruit te summier en alleen maar op basis van blauwe ogen werkt niet. Zeker niet als we het vergelijken met het plan van de initiatiefgroep in 2014 die per omzet post een onderbouwing gaven hoe dat te realiseren.

Voorzitter wij stellen voor vandaag geen beslissing te nemen over het voorliggend voorstel maar de aanvrager van de subsidie huiswerk mee te geven om veel beter te onderbouwen hoe zij met name de omzet doelstellingen gaan realiseren. Indien u vanavond toch vraagt aan ons een besluit te nemen dan zijn wij genoodzaakt tegen te stemmen.

 Leo Cuijpers, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.