17 mei 2017

Extra subsidie Cultuurcentrum?

Inbreng raadscommissie R&E op 16-5-2017:

Voorzitter, ik neem u terug in de tijd naar 9 december 2014. In deze vergadering hebben wij, samen met PA/Groen Links en Transparant Deurne, voorgesteld heldere kaders te stellen WAT we eigenlijk met het cultuurcentrum willen. Concreet zoals,onze fractievoorzitter het verwoordde: een Deurne brede functie en geen degradatie tot concurrent van de bestaande gemeenschapsaccommodaties; met vaste gebruikers zoals Bibliotheek, DMG en VVV, die door synergie een meerwaarde creëren, er een sterke financiële basis onder leggen en een gezamenlijk loket en ontvangst functie realiseren. Het CCD vervult in onze visie een centrumfunctie, is aanjager van verkeer van mensen en draagt daarmee bij aan economie en levendigheid van het centrum.

Als het over WIE en HOE gaat hebben wij ervoor gepleit -indachtig Koersen op eigen kracht - aan te sluiten bij de initiatiefgroep Cultuurcentrum Deurne (de groep Manders/van Rijt) en ingaande op de inspraak van belangrijke gebruikers zoals de KHD een structurele bestuurlijke relatie hiermee te leggen.

Ook hebben wij budgettaire neutraliteit bepleit en geen opgelegde bezuiniging toe te passen van €50.000 omdat uit berekeningen van de groep Manders/van rijt, gedragen door diverse deskundigen uit de Deurnese gemeenschap -ondermeer van de Ruchte!- toen al was gebleken dat dit onhaalbaar zou zijn. Wij hebben gewezen op de consequentie dat een en ander zou leiden tot concurrentie tussen de gemeenschapsaccommodaties met alle negatieve effecten die daaruit voortvloeien.

Maar wat was het resultaat van onze inbreng de coalitie bleef persisteren aan de eigen kaders waarin de WAT vraag beperkt bleef tot de huiskamervisie, het wie en hoe aan een nog te werven groep bestuurders werd overgelaten, en de middelen werden ingeperkt met de opgelegde bezuiniging van € 50.000. En de oppositie en dat niet alleen! de groep van achtenswaardige burgers verenigd in de groep Manders/van Rijt (en terzijde voorzitter daarin zaten geen mensen die op de lijst stonden van onze partijen) had het nakijken.

Dit college heeft de mond vol van Deurne KOEK en participatie van burgers maar de praktijk is dat stelselmatig groepen welwillende en veelal ook nog ter zake kundige burgers worden gepasseerd of zelfs gebruuskeerd. (behoud de Bieb, cultuurcentrum, lage kerk, Neerkant etc.). Het is goed dat de burger in 2018 kan laten blijken wat men hier van vindt. DEURNE KOEK was de voorbije jaren niets anders dan schoonmaken van de omgeving: een metafoor! voor het beleid dat nu voorligt.

Terug naar het CCD. We hebben allemaal gezien wat het resultaat was van de smalle visie: de concurrentie met de gemeenschapshuizen heeft volop plaatsgevonden door een onder de prijs werkend CCD, grote ergernissen in de Deurnese gemeenschap en gemeenschapsleven, het niet hanteren van de Bibob als het gaat om horecabeheer, een bestuur met grote individuele eigen belangen (over integriteit gesproken: een waarschuwing in dit kader van de eerste beoogd voorzitter aan een voltallig college werd in de wind geslagen!) en ik kan zo wel doorgaan. Het past niet in de bestuurlijke cultuur van Deurne dit hardop te zeggen we zijn immers geen Helmonders. Maar ik zou willen dat we dat wel deden zodat er schoon schip gemaakt kan worden ook in onze politieke omgeving. De aanpak van transparant Deurne heeft dan ook veelal mijn waardering.

Door maatregelen in de hoe en wie sfeer wordt getracht dit alles nu op te lossen en het financiële kader te verruimen. Ik voorspel u dat gaat wederom niet lukken, en het draagvlak in de gemeenschap wordt steeds geringer: weer geld in een bodemloze put, en meten met twee maten t.o.v. de bestaande gemeenschapsaccommodaties die het met steeds minder middelen moeten doen en waar ook nog een opdracht bij het college ligt om het aantal in Deurne kern op termijn te beperken van 5 naar 3.

Het is niet het beleid dat wij voorstaan voorzitter. Wij willen wederom de WAT vraag centraal stellen en benadrukken wat we in de raad van december 2014 hebben gesteld. Ik ben daarmee begonnen.

---------------------------------------------------------------

In eerste instantie heb ik de nadruk gelegd op de peelbrand die het college en de coalitie hebben veroorzaakt na het besluit van december 2014. Deze is nog niet geblust en vraagt aandacht. Verder als garanties kunnen worden geboden in kaderstelling van WAT we met het Cultuurcentrum willen, met concrete uitgewerkte subsidievoorwaarden dan zijn wij wellicht geneigd om in te stemmen met meer middelen voor het CCD. We wachten de beraadslagingen in de raad af en zullen daarin onze bijdrage leveren.

Burgercommissielid Carel Dahmen

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.