11 oktober 2016

Geen deelname aan besloten vergadering

Het CDA Deurne zal ook niet deelnemen aan de besloten vergadering inzake de herbenoeming burgemeester. De CDA raadsfractie is tot dit besluit gekomen naar aanleiding van de gevolgde procedure en de beantwoording van de raadsvragen die niet in lijn is met advies op raadslid.nu.

Eind augustus heeft de CDA Fractie aangegeven niet deel te nemen in de vertrouwenscommissie. Als fractie staan we een zorgvuldig proces voor waar enerzijds de input van de burger zo maximaal mogelijk in meegenomen dient te worden en anderzijds het proces zelf zo zorgvuldig mogelijk doorlopen dient te worden om tot weloverwogen besluiten te komen. Op 4 oktober jl. werden we al geïnformeerd dat de vertrouwenscommissie haar werk had afgerond en werden we uitgenodigd voor een besloten vergadering op 11 oktober, voorafgaand aan de openbare raadsvergadering, waarin ook een geheime stemming zal gaan plaats vinden. Het advies en bijbehorende stukken konden onder geheimhouding worden ingezien.

Naar aanleiding van eigen onderzoek hebben we geconstateerd dat geheime stemming voorgeschreven wordt, maar dat dit net als bij wethouders benoemingen gewoon in een openbare vergadering kan plaats vinden. Wij zijn er voorstander van om niet meer zaken dan strikt wettelijk noodzakelijk in besloten vergaderingen af te handelen. In gemeente Westland heeft in mei 2016 ook een geheime schriftelijke stemming in een openbare raadsvergadering inzake de herbenoeming van de burgemeester plaats gevonden. Op raadslid.nu van De verenigingen van Raadsleden kunnen we lezen: “Het stemmen over de herbenoeming van de burgemeester dient plaats te vinden via het indienen van speciale stembriefjes. Er is geen besloten vergadering nodig om de stemming plaats te laten vinden. Wel dient de beraadslaging vooraf aan de stemming plaats te vinden in een besloten vergadering.” Hierover hebben we op vrijdag 7 oktober jl. raadsvragen gesteld.

Maandag 10 oktober werden we bericht door de griffie dat de stukken die ter inzage lagen en die we vrijdag 7 oktober hebben ingezien ter voorbereiding, niet compleet was en dat relevante stukken later zijn toegevoegd aan het dossier. Tevens hebben we maandagavond laat antwoord gekregen op de raadsvragen omdat eerder onduidelijk was wie de raadsvragen diende te beantwoorden. In het antwoord werden we gewezen op de verordening die op 19 juli 2016 is vastgesteld in de raad en waarin we besloten zouden hebben dat de stemming in een besloten vergadering plaats vindt. Hiervoor wordt verwezen naar de handreiking waar in het besluit naar verwezen wordt. Juist deze handreiking geeft de ruimte om een schriftelijke stemming in een openbare fractievergadering te laten plaats vinden (op een zelfde wijze als dit bij wethouders dus gebeurd) zo lezen we op raadslid.nu. Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Verder onderzoek leert dat we bijvoorbeeld hier in Brabant kunnen lezen op ED.nl dat burgemeester Veltman in Someren herkozen is waarbij de stemverhouding gewoon genoemd wordt. Over de herbenoeming in Boxmeer kunnen we lezen dat de voorzitter van de vertrouwenscommissie aangeeft dat de burgemeester unaniem herkozen is terwijl we uit de beantwoording van onze raadsvragen lezen dat zelfs niet gecommuniceerd mag worden of de herbenoeming unaniem of niet unaniem is.

De CDA raadsfractie heeft maandagavond laat nog overlegd en heeft moeten concluderen dat de zorgvuldigheid en met name de maximale transparantie die de wet biedt in besluitvormingsprocessen niet voorgestaan wordt. Tevens hebben we moeten concluderen dat het dossier niet compleet was en naderhand nog stukken zijn toegevoegd. Op basis hiervan heeft de CDA raadsfractie besloten ook niet deel te nemen aan de besloten vergadering.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.