18 november 2015

Geurverordening

Voorbij gaan aan zorgvuldigheid, gezondheid, nalatig, geklungel, nonchalant, onfatsoenlijk, verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie,  verharding tussen boeren en burgers en tot slot voorzitter, handelen in strijd met de wettelijk kaders of gemeentelijke verordeningen, dat geen waarop onze burgers toch moeten kunnen vertrouwen, vanuit een lagere overheid.

Voorzitter, en alle aanwezige, niet zomaar wat termen, stuk voor stuk staan ze in relatie tot het voorliggende agendapunt en de totstandkoming.

Voorzitter, onze CDA fractie heeft vanmiddag, kennis genomen van de wens van het college om de resultaten van de gezondheidsonderzoeken door te geleiden naar de commissies. Daarbij merken we op dat, bij het stellen van geurnormen, ook landelijk en provinciale wetgeving terdege en gerechtvaardigd rekening houdt met de volksgezondheid.

Voorzitter, onze CDA-fractie kan zich echter niet verenigen met de  inhoud van het voorliggende voorstel, met als een van de belangrijkste argumenten dat het voorstel op diverse punten in strijd is met het wettelijk kader vastgelegd in de Wet Geurhinder en Veehouderij, en dan met name artikel 6 m.b.t. de bouwde kom, artikel 7 ‘het aanhanging’ maken aan de gemeenteraad, en artikel 8, de ontbrekende gewenste ruimtelijk inrichting. Als CDA-fractie hopen we niet hier in de nabije toekomst op terug te moeten komen. 

Daarnaast voorzitter heeft onze CDA fractie heeft diverse pogingen ondernomen om de zogenaamde omgekeerde werking van de normen, met negatieve gevolgen voor alle inwoners van Deurne, mee te nemen in de besluitvorming. Nader kaartmateriaal heeft de noodzaak verduidelijkt. 632 adressen waarvan de bijna 300 adressen in het buitengebied, een stijging van meer dan 200%, komen bij vaststelling van dit voorstel, in een juridisch onzekere situatie terecht, met alle gevolgen van dien. Wat geeft de wethouder het recht zo achteloos om te gaan met de gebruiksmogelijkheden en dus het kapitaal van onze burgers, hun families of hun erven.

De CDA fractie waarschuwt uw college nogmaals dat dit de verstandhouding tussen de inwoners en politiek willens en wetens verder onder druk zet met juridische en handhavingsprocedures tot gevolg, en daarmee een flinke aanslag op de reeds vastgestelde begroting. Voorzitter, neemt het college de hoofdelijke verantwoordelijkheid voor de mogelijke financiële gevolgen en schades ten gevolge mogelijke procedures? of wordt dit doorgeschoven naar onze inwoners?

Nu met dit voorstel wederom geen enkele stap naar een oplossing wordt gezet om de panden, die in strijd zijn met de regelgeving, een mogelijkheid te bieden om een andere bestemming te verkrijgen, boeren voor een onmogelijk opgave staat nog te ontwikkelen naar duurzame bedrijfsvoering, en terug vallen in de oude rechten, zet dit college bij monde van de wethouder vol in op een verharding tussen de agrariërs en de burgers en kan en mag van onze CDA fractie niet verwacht worden dat wij hierin meegaan.

Voorzitter, met veel pijn moeten we constateren, dat, in dit dossier ons de ogen zijn geopend, hoe hier de meerderheid van de raad, als goed bedoelde amateurs samen met haar inwoners in het  openbaar wordt besodemieterd. Waarmee grote belangen voor onze inwoners worden geschaad met een gebrek aan de wil om naar elkaar te luisteren of informatie te vergaren. Tijdens het verloop van dit dossier is pijnlijk duidelijk geworden dat politiek Deurne is verworden tot een machtsbolwerk, terwijl dat in het verleden juist door enkele zeer ervaren raadleden nadrukkelijk is verafschuwd. De drang naar behoud van deze cultuur heeft er in geresulteerd dat onderlinge strijd tussen politieke partijen of personen belangrijker is geworden dan het belang van de inwoners en de dialoog of inspraak van bezorgde inwoners, welke namelijk in dit dossier structureel wordt ontnomen.

Binnen dit machtsbolwerk is inmiddels duidelijk dat partijen en of personen wordt opgedragen of gedwongen, om wensen eenzijdig uit te voeren, en worden raadsleden zelfs onder druk gezet via het provinciale bestuur.

Voorzitter, waarom en door wie wordt hier in alle ijl geprobeerd nog alle macht in handen te houden? voorzitter wat is hier aan de hand? Het is voor ons is totaal onduidelijk waarom er niet open en oprecht naar elkaar geluisterd wordt in het belang van alle inwoners?

Een ongekend dieptepunt was het toneel stuk op 29 september jl, waarin een goed betaalde expert, voorafgaande aan de commissie kwam ontkennen dat wat hij eerder schreef in zijn definitieve rapport dat is aangeboden aan het college. Op 29 september werd in uiterste precisie voorgelegd dat enkele de gemiddelde geurbelasting (achtergrond belasting) bepalend zou zijn bij ruimtelijk ontwikkelingen, terwijl in het in de geurgebiedsvisie en ik citeer op blz 14:

                            Nieuwe ontwikkelingen die op geur beoordeeld moeten worden, zoals recreatie, mogen niet leiden tot een beperking van de rechten van omliggende veehouderijen (omgekeerde werking). Hoe scherper de geurnormen (voorgrondnormen) worden gesteld, hoe groter de contour rondom het bouwvlak van een veehouderij, waarbinnen geen geurgevoelige objecten gerealiseerd mogen worden (een scherpere voorgrondnorm leidt tot een grotere omgekeerde werking). 


Daarnaast heeft onze CDA-fractie  twee weken geleden wederom een hiaat in het raadsvoorstel en de beleidsregel geconstateerd, met vergaande gevolgen voor alle inwoners, het aan de orde stelde, via technische vragen, en na herhaaldelijke verzoeken vanmiddag te worden gebeld om 16.02uur met de oprechte bevestiging dat we het bij het recht eind hadden waarmee is voorkomen dat het ondermaatse stuk op een onderdeel is hersteld, middels de nu voorliggende raadsinformatiebrief die we om 3 minuten voor acht (19:57) hier op onze tafel vonden.

Voorzitter, en aanwezige, voor ons is vanavond als fractie, als volksvertegenwoordigers, de grens van alle vormen van zorgvuldigheid overschreden, voorzitter, u kunt en mag van de CDA-fractie niet verwachten dat zij instemmen met dit waardeloze voorstel, noch verder deel neemt aan de verdere besluitvorming. Wij zullen aan het einde van de eerste termijn, de raadszaal verlaten, en samen met een ieder welke zich in dit gevoel herkend.

Voorzitter, in een ultieme poging doen we een beroepen op uw verantwoordelijkheid, als toezichthouder op zorgvuldigheid, om het agendapunt per direct te schorsen en in te trekken.

Voorzitter tot slot, willen we positief eindigen, een open en eerlijke democratie kan namelijk zo mooi zijn, ruime bieden voor dualisme, ruimte voor het debat, en overleg, wees open en luister oprecht naar elkaar in het belang van alle inwoners.

Tot zover.

Benny Munsters, raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.