16 oktober 2014

Gevolgen VAB beleid

In de  afgelopen raadsvergadering van de gemeente Deurne is door de coalitie VVD, Doe en Deurne NU een motie van het CDA verworpen. Deze motie beoogde mogelijk te maken dat er een zogenaamde veegplanmethodiek wordt ingevoerd. Dit is een systeem voor het periodiek wijzigen van het bestemmingsplan voor het buitengebied, waarbij gemakkelijk en snel kan worden ingespeeld op plannen en gewijzigde omstandigheden en waardoor langdurige strijdigheid met het geldende bestemmingsplan wordt aangepakt en wordt vermeden. Het CDA Deurne wil in deze bijdrage stil staan bij de betekenis  van het genomen besluit en de gevolgen voor de burgers en de bedrijven in het buitengebied.

Het besluit van de gemeenteraad ziet op de zogenaamde toelatingsplanologie. De gemeente stelt beleid op en aan de verzoeken, die passen in dit beleid wordt medewerking verleend.

 

Volgens de CDA Deurne gaat de relatie tussen de burger en de gemeente over nut en noodzaak van het aanpassen van het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied veel verder.

In de definitie van een agrarisch bedrijf wordt de bestemming en het gebruik beperkt tot het voortbrengen van producten zoals vlees, eieren, melk en gewassen voor consumptie.  

 

Er zijn de afgelopen jaren in het buitengebied diverse ontwikkelingen geweest waardoor een met de geldende bestemming strijdig gebruik is gaan ontstaan. Enkele regelmatig voorkomende voorbeelden:

1.     In veel gevallen wordt de bedrijfswoning niet meer gebruikt voor het eerder aanwezige agrarische bedrijf.

2.     In veel bedrijfsgebouwen worden ook niet agrarische activiteiten uitgevoerd.

3.     Een woning, die wordt bewoond door arbeidsmigranten kan ook in strijd zijn vanwege het ontbreken van de vader, moeder, zoon, dochter relatie.

 

Dit betekent dat de gemeente in beginsel moet uitgaan van haar handhavingsplicht. Bij de uitvoering daarvan dient zij na te gaan of er gesproken kan worden over legalisatie. In de rechtspraak wordt deze grens gelegd bij het ter inzage gelegd hebben van een ontwerpbestemmingsplan.

Dit betekent bijvoorbeeld:

1.     Er kan geen milieuvergunning worden ingetrokken omdat het voormalig dierenverblijf niet meer in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan wordt gebruikt.

2.     Er kan in het geval van een strijdig gebruik geen omgevingsvergunning bouw wordt verleend omdat het plan in strijd is met het geldende bestemmingsplan. Een verbouwing door een burger van een voormalige agrarische bedrijfswoning  wordt immers niet aangewend ten dienste van een agrarisch bedrijf.

3.     Er kan geen verbeterslag worden gemaakt om versneld waterberging te realiseren, beplanting aan te brengen en overtollige bebouwing te slopen.   

 

In het buitengebied zijn door omstandigheden diverse illegale situaties ontstaan. Nu kan de coalitie wel denken dat  je in voorkomende gevallen kunt handhaven en ook kunt afzien van handhaven maar het handhaven van het bestemmingsplan dient wel te geschieden op een redelijke en billijke manier. Het CDA wil niemand uit huis zetten,  omdat ze gestopt zijn met het agrarisch bedrijf, kinderen laten inwonen, vier of vijf arbeidsmigranten laten wonen of anti kraak laten wonen vanwege de moeilijke verkoopbaarheid van de woning, veroorzaakt door de economische omstandigheden.

Nu je zegt dat je niet handhaaft moet je hieruit je consequenties trekken en een passende bestemming leggen. Dit kun je doen door gebiedsgericht te handhaven waardoor je de bestaande feitelijke toestand in een deel van de gemeente toetst aan het geldende bestemmingsplan en daarmee ook inzicht krijgt in de omvang van de strijdigheid en je hebt meteen een goede basis voor de afweging tegen welk bestaand gebruik het bestuur niet gaat handhaven en dus gaat legaliseren. Deze besluitvorming is de basis voor de vraag welke richting je met dat gebied op wilt gaan.

 

In het buitengebied zijn nieuwe ontwikkelingen op een onbebouwd perceel een sporadisch uitzondering. Het gros heeft betrekking op bestaande bebouwing met een bestaande bestemming of op een gebruik dat door economische, bedrijfsmatige en of regelgeving van het rijk is gewijzigd (bijv. ammoniakwetgeving).

 

En wat betekent dit nu concreet voor alle burgers van Deurne:

 

1.     De huidige coalitie zegt, na haar verkiezingsbelofte NEE tegen een betere dienstverlening en klantvriendelijkheid van de gemeente, waarin burgers en ondernemers worden begeleid en ondersteund.

2.     De huidige coalitie zegt NEE tegen 30% verlaging van de aanvraagkosten voor burgers en ondernemers. Als we bedrijvigheid willen stimuleren dan is dit hard nodig. Legeskosten staan, zeker bij kleinere plannen niet meer in verhouding tot de totale kosten. De coalitie kiest er nu voor dat kleine plannen minimaal € 10.000,-- tot € 15.000,-- aan legeskosten gaan betalen voor bijvoorbeeld een sleufsilo buiten een bouwblok, de start van een kleinschalige onderneming of het bouwen van een mantelzorgwoning.

3.     De huidige coalitie zegt NEE voor lagere kosten van de gemeente Deurne omdat voor alle bestaande situaties geen kader wordt gegeven om zaken samen op te pakken.

4.     De huidige coalitie zegt NEE tegen een efficiënte werkwijze. Burgers en ondernemers van de gemeente Deurne hadden bij een positief besluit een aantal keren per jaar een wijziging kunnen doorgeven.

5.     De huidige coalitie zegt NEE tegen een aanpak om zo veel als mogelijk een actueel plan te hebben.   

 

 

Namens de CDA fractie in de gemeenteraad van Deurne

Benny Munsters.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.