22 september 2017

Interpellatiedebat voor gymvoorziening Zeilberg aangevraagd

Op vrijdag 22 september heeft de CDA fractie officieel een interpellatie debat aangevraagd inzake gymvoorziening Zeilberg tijdens de raadsvergadering op 26 september 2017 a.s. Dit houdt in dat bij de vaststelling van de agenda de voorzitter aan de raad vraagt of men kan instemmen met het verzoek tot het houden van een interpellatiedebat.  Als de raad daarmee instemt, zal de voorzitter voorstellen dit als laatste inhoudelijk agendapunt op te voeren.

Hieronder treft u de aanvraag:

Aan: Voorzitter van de raad
Burgemeester H. Mak
Markt 1
Deurne

Deurne, 22 september 2017

Geachte voorzitter,

Namens de fractie CDA Deurne, ontvangt u hierbij het verzoek voor het houden van een interpellatiedebat tijdens de eerstvolgende raadsvergadering van 26 september 2017 as. Conform het Reglement van Orde ontvangt u dit verzoek tenminste 48 uur voor de raadsvergadering. Wij willen een interpellatiedebat houden over het overgaan tot sloop van de gymzaal aan de Mariastraat in Zeilberg, alsook de definitieve afkeuring door het college van het behoud van een beweging/ gymvoorziening in Zeilberg, op 24 juli 2017 jl. op basis van gestelde financiële kaders.
Onze fractie heeft er kennis van genomen dat het college zich heeft uitgesproken:

  • dat de aangedragen alternatieven door een werkgroep uit de gemeenschap, niet voldoen aan vastgestelde financiële kaders;
  • dat als alternatief de leerlingen van de basisschool Zeilberg voor goed gebruik moeten blijven maken van sporthal de Kubus (De leerlingen worden met bussen naar deze sporthal vervoerd);
  • als gevolg van het besluit een grote groep ouderen op andere accommodaties zijn aangewezen ondanks het feit dat velen de afstand (fysiek en/of financieel) niet kunnen overbruggen.

Wij zien aanleiding voor een interpellatiedebat omdat onder andere aan het CDA Deurne informatie beschikbaar is gesteld, die van invloed had kunnen zijn op uw besluit van 24 juli 2017, als de gemeenteraad vooraf op de hoogte was gesteld vanuit haar kaderstellende taak.
De oorsprong van het ontstane probleem ligt verscholen in het achterstallige onderhoud van de gymzaal, waardoor sluiting onvermijdelijk leek. Naar nu blijkt zijn het College, diverse ambtenaren, ingehuurde professionals (betaald door de gemeente Deurne) en een groep van vrijwilligers ongeveer twee jaar bezig geweest met een "parallel proces" om de mogelijkheden te onderzoeken om een beweging / gymvoorziening in Zeilberg te handhaven, met een naar nu blijkt vastgesteld kader van 360.000 euro. Daarbij blijkt nu dat het besluit tot sloop is genomen voordat uitgewerkte alternatieve voorhanden waren.

Wanneer het voorstel voor het behoud van de gymvoorziening aan de gemeenteraad zou zijn voorgelegd, te samen met de inmiddels verkregen van de werkgroep, zou dat de uitslag van een eventuele beraadslaging danig veranderd kunnen hebben.
Ten gevolge van het handelen van het college is dit interpellatieverzoek bedoeld om duidelijkheid te verkrijgen:

  • of het college/ wethouder vanuit vastgestelde kaders de verantwoordelijkheid voelt voor het faciliteren voor een beweging/gymvoorziening in het oostelijke deel van Deurne waarmee Zeilberg en delen van Koolhof en Heiakker worden bediend?
  • of het college vanuit vastgestelde kaders zich verantwoordelijk voelt voor het stimuleren en behouden van de leefbaarheid en sociale cohesie in dorpskernen en wijken in Deurne, waaronder Zeilberg, door onder andere te voorzien of behouden van een beweging / gymvoorziening?
  • of het college het acceptabel vindt dat meer tijd opgaat in vervoer dan in werkelijke gymlessen voor de kinderen van de basisschool? of daarmee volgens het college aan de huidige kerndoelen voor basisonderwijs wordt voldaan?
  • of het college haar verantwoordelijkheid neemt voor veilig vervoer voor de schoolkinderen om richting een beweging / gymvoorziening te kunnen komen?
  • of het college bereid is om opnieuw met de vrijwilligers in gesprek te gaan, en aan de hand van de reeds uitgereikte verduidelijkingen te komen met een uitgewerkt raadsvoorstel, waarin een aantal scenario’s zijn uitgewerkt, waarop beraadslaging door de commissie kan plaatsvinden?
  • of dat het college middels een ruimer financieel kader, zonder beraadslaging tot een passende oplossing denkt te kunnen komen, voor het behoud van een beweging / gymvoorziening in Zeilberg?

In afwachting van uw reactie verblijf ik,

Met vriendelijke groeten
Namens de Fractie CDA Deurne

Ing. Leo H.P. Cuijpers
Fractievoorzitter CDA Deurne
[email protected]
06-51416752

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.