07 juli 2021

Jaarstukken 2020

We kijken zonder meer terug op een zwaar jaar in velen opzichten. Corona heeft de wereld in 1 keer helemaal op zijn kop gezet. Onze burgers, ondernemers en verenigingen hebben een flinke klap te verwerken gehad. Maar gelukkig hebben we bij deze burgers en ondernemers en verenigingen ook veel veerkracht gezien en hopen we dat we langzaam aan uit de greep van Corona komen. Daar hebben we nog wel zorgen bij immers nu de ondersteuning van de landelijke overheid langzaam wordt teruggetrokken zal moeten blijken of alles zich weer kan herstellen. Met name in het maatschappelijke veld moet nog maar blijken op welke manieren dat zal gaan.

Naar aanleiding van de jaarstukken 2020 wil onze fractie inzoomen op de volgende 3 punten:

  1. Capaciteitsproblematiek voor de uitvoering
  2. Burgerparticipatie
  3. Financiële situatie

1. Capaciteit
We zien al een aantal jaren dat de druk op de gemeentelijke organisatie groot is. Dat doorlooptijden van projecten uitlopen en dat onze burgers en ondernemers te vaak aan het lijntje gehouden worden. De slagkracht van de organisatie heeft de afgelopen jaren ingeboet en wij zien dat u daar in de aanbiedingsbrief ook naar refereert met de zinsnede: “Onze medewerkers zien zich voortdurend gesteld tegenover een in verhouding tot de beschikbare capaciteit feitelijk te omvangrijk takenpakket.” Dit is een zeer ongezonde situatie en de dienstverlening naar onze burgers heeft hieronder te lijden. Een oplossing ziet u niet zoals u schrijft: Hoe dit zich verder zal ontwikkelen, is moeilijk te voorspellen. En daarmee vinden we dat het college zich er veel te makkelijk van afmaakt immers het capaciteitsprobleem leidt tot ziekte en dat betekent weer inhuur kosten zoals we ook in de jaarstukken kunnen teruglezen waardoor de situatie zich alleen maar verder verergert.
Wij vragen het college met urgentie in het najaar met een bespreek notitie te komen wat zij gaat ondernemen om dit tij te keren. We horen ook graag van het college of ze dit onderkent en met ons eens is dat het zo niet langer door kan blijven gaan?

2. Burgerparticipatie
In de jaarstukken lezen we dat “De gemeente Deurne wil steeds meer mét inwoners beleid maken en uitvoeren.” En bij het betreffende onderdeel zien we dan een groen vinkje staan “Op koers”. De uitleg verder lezend, wat er gedaan is dan denk je na 6 zinnen: Tja wat is er dan eigenlijk gedaan? Kijk naar een project als de spoortunnel hoe daar met burgerparticipatie is omgegaan. Ronduit teleurstellend. Als we kijken naar de wijze waarop burgers betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de zienswijze op de RES dan laat het duidelijk zien dat het zwaar schort aan de wijze waarop onze burgers betrokken worden. Burgerparticipatie is veel meer dan informeren over een onderwerp. Er is een motie aan te pas moeten komen om burgerparticipatie op dit onderwerp goed ingevuld te krijgen. U zou als college vele malen kritischer moeten zijn op de voortgang en niet overal maar groene vinkjes plaatsen met “Op koers” terwijl we met zijn allen zien dat er nog gigantisch veel werk aan de winkel is. Twee weken geleden in de commissie hebben we nog kunnen ervaren hoe het college omgaat met het burgerinitiatief over bomenbeleid. Ronduit teleurstellend te moeten horen dat er met de indieners niet eens contact is opgenomen en dat het college al bij voorbaat een uitgebreide afwijzing bij het burgerinitiatief meegeeft aan de commissie. Wij vragen daarom het college direct na de zomervakantie te komen met een bespreek notitie hoe om te gaan met burgerinitiatieven en afspraken te maken wie hierin nu welke rol heeft.

3. Financiële situatie
De financiële situatie voor Deurne verslechtert in een rap tempo. In de aanbiedingsbrief wordt gesproken over een klein verlies. Zo van kijk toch eens hoe goed we het ondanks de omstandigheden gedaan hebben. Maar met het verlies van 1,1 miljoen euro in 2019 en 194.000 euro nu in 2020 kijken we met het meerjarenperspectief ook de komende jaren tegen verliezen aan in 2021, 2022 en 2023. In november 2020 hebben we duidelijk uitgesproken dat de begroting niet sluitend zou zijn in 2023 en de cijfers in de voorliggende jaarstukken laat zien dat het inderdaad zo is. De provincie heeft de oranje kaart getrokken omdat rood procedureel niet meer mogelijk was. Ook nu zien we dat er in het laatste jaar van de meerjarenbegroting een positief saldo is geplaatst wat aardig lijkt op het jaarlijks doorschuiven van een sluitende begroting. Hiermee laat het college blijken niet in control van de financiën te zijn. In de rekeningcommissie heb ik deze zorg uitgesproken en werd toen door aanwezigen wel ondersteund. Ook de accountant knikte instemmend dat deze zorg zeker geuit mag worden. Echter de afgevaardigden van de coalitie partijen wilden deze zorg naderhand niet in het advies van de rekeningcommissie hebben staan. Totaal verbijsterd hierdoor vraag ik me af wat het belang is om deze zorg onder de tafel te schuiven. Wat schieten we als Deurne daarmee op? Blijkbaar is het belangrijker het beeld van deze coalitie zo positief mogelijk te houden en daarmee te verslappen in de kritische opbouwende houding die verwacht mag worden van ons als gekozen volksvertegenwoordigers. Ik hoor graag van de betreffende partijen of de uitgesproken zorg hiervoor niet meer delen en waarom niet. Want tegelijkertijd oordelen we wel over Senzer dat dit zo niet kan maar als het dan ons zelf betreft dan verstoppen we dit liever achter een paar niet te veel zeggende zinnen. Ook de begroting die we straks in november voor 2022 voorgelegd gaan krijgen zal gebukt gaan onder het ambitieproject Huis van de Samenleving met als toetje de 4 miljoen investering in duurzaamheid die pas over 40 jaar terug verdiend zal worden.

De ingediende motie van DOE! En DeurneNU die natuurlijk ondersteund werd door onze fractie om de investeringen in het Huis van de Samenleving toch nog eens kritisch te bekijken liep op een wanvertoning af. Nee, met de kaasschaaf proberen er links of rechts een klein beetje van af te halen gaat het zeker niet lukken. Hier is lef nodig om het gehele project terug te brengen naar de investeringen die nodig zijn  om het gebouw in ieder geval veilig en werkvriendelijk te maken maar een pas op de plaats te maken met de grootschalige ambitieuze nieuwe inrichting en de nieuwe werkelijkheid te accepteren en daar waar nodig meer gebruik te maken van het CCD, de huiskamer van Deurne. Dan kunnen we de euro’s inzetten om onze gemeenschap mee uit de Coronacrisis te halen en te zorgen dat de maatschappelijke infrastructuur voor onze burgers in orde blijft. Het is een kwestie van keuzes durven te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.