25 juni 2013

Kaderbrief 2013

Hieronder treft u de bijdrage in de raadsvergadering op 25 juni 2013:

Voorzitter,

In tegenstelling tot de voorgaande 3 jaren waarbij de kaderbrieven gekenmerkt werden door voorstellen tot flinke bezuinigingsmaatregelen, kunnen we in de kaderbrief 2013 lezen dat we “in control” zijn en dat geen verdere bezuinigingsmaatregelen nodig zijn. Drie jaar gericht werken aan het op koers houden van het schip Deurne naar een veilige haven, in economische zeer slechte tijden, heeft geen windeieren opgeleverd. Daarvoor zijn stevige maatregelen genomen: Vermindering subsidies, flinke krimp van ambtenaren in dit huis, gefaseerde ozb verhoging, waarvan we nu duidelijk zien dat de gekozen weg de weg naar herstel van de gemeente Deurne is. De voordelen die we nog niet hebben kunnen uitnutten zitten verborgen in de samenwerking waar we in voorgaande jaren al flink op gehamerd hebben. Peelsamenwerking 6.1 moet er voor zorg gaan dragen dat slimmer, efficiënter en meer kostenbewust, taken voor onze burgers kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast moet de samenwerking ervoor zorgen dat we opgewassen zijn tegen de nieuwe taken (decentralisaties genoemd) die door de landelijke overheid aan ons worden overgedragen.

We hebben geen angsthouding aangenomen door de crisis, maar daar waar nodig ook geïnvesteerd in belangrijke infrastructurele voorzieningen voor de samenleving die we als kerntaak hebben bestempeld in de visie Deurne koerst op eigen kracht. In de Koolhof wordt daarom een nieuwe school gebouwd voor de Piramide en Brigantijn met gymzaal en wijkvoorziening. Want we moeten ook voor de langere termijn vooruit durven kijken. Dat is ook de insteek die we tijdens de afgelopen commissie Omgeving ingenomen hebben en  gepleit hebben voor een kwalitatieve P&R oplossing voor het station Deurne in plaats van het kiezen voor blik aan noord- EN zuidzijde.

Voorzitter, we zijn ook positief over het dorpsontwikkelingsbudget van 50.000 euro dat is opgenomen voor Neerkant. In de begrotingsbeschouwing van afgelopen november hebben we concreet aandacht voor Neerkant gevraagd voor de lege plaatsten die waren ontstaan na de storm van 14 juli 2010. Dit is inmiddels door de bewoners zelf opgepakt. Neerkant greep in tegenstelling tot Liessel, Helenaveen en Vlierden naast de IDOP subsidie die we als CDA prioriteit hadden gegeven in ons programma. Zij zagen hun wensen voor een leefbaar Neerkant letterlijk voorbijgaan. Met dit bedrag moet het mogelijk zijn de belangrijkste knelpunten nog op te pakken.

Wat betreft de inbreng van Deurne Nu inzake Beheer van het groen in Deurne wil ook het CDA Deurne graag in commissie verband dit evalueren. De vraag van Deurne Nu om ook voor Zeilberg 50.000 euro te reserveren vinden we nu niet op zijn plaats en wachten we eerst de uitkomsten van de besprekingen die er nu lopen af. We steunen absoluut de vraag van Doe! om de publicatie in het weekblad voor Deurne opnieuw te bekijken zoals we eerder in de begrotingsbehandeling 2013 ook al als zorg hebben geuit.

Het CDA Deurne kan instemmen met de besluitvorming zoals opgenomen in de kaderbrief.

 

Grondexploitatie deel A

De ingrepen die we op basis van het rapport Fakton hebben gedaan in de Grondexploitatie hebben hun uitwerking. De voorliggende grondexploitatie borduurt hierop verder waarbij terecht even een pas op de plaats wordt genomen. De woningmarkt is voor ons een groot zorgenkind. Wij vragen u met de grootste zorg om te springen met kansen die zich voordoen. Hierbij dient flexibiliteit en creativiteit voorop te staan en vragen we met name te kijken naar de steeds grotere vraag naar gemiddelde huurwoningen.

Voorzitter, na de zomervakantie staat de nota grondbeleid op de agenda. Laat het helder zijn dat het populistisch roepen dat de grondprijzen omlaag moeten voor het CDA Deurne generiek niet aan de orde is. De impact die dit heeft voor onze inwoners die een huis te koop hebben staan is enorm. Alleen in geval van maatschappelijke doelen willen we eventuele mogelijkheden overwegen nadat heel helder inzicht is verkregen in alle financiële consequenties. Verder zouden we graag met u in de loop van 2014 in commissie verband willen evalueren hoe we verder om willen gaan met het beleid voor kavelsplitsing die we tijdelijk op de 0-lijn hebben gezet.

Wat betreft de bedrijventerreinen is revitalisering belangrijk om bedrijven te houden en het aantrekkelijk te maken voor die weinige bedrijven die willen of kunnen vestigen. Wij zien de VAB’s niet als concurrentie voor bedrijventerreinen maar veel eerder als mogelijkheden van nieuwe startende ondernemingen die op termijn, door groei, richting een bedrijventerrein gaan.

Wat betreft de OZB oproep van de VVD zien we dat in tegenstelling tot de landelijke VVD die alleen maar de lasten verzwaard voor de burger de lokale VVD dit probeert tegen te corrigeren. Het signaal echter steunen we wel maar het is nu niet het moment daar al een besluit over te nemen omdat we toch echt eerst de begroting 2014 moeten zien.

Afrondend voorzitter,

Onze fractie kan instemmen met de voorliggende besluitvorming van de Kaderbrief 2013 en de GREX deel A. We zien uit naar deel B om beeld te krijgen bij de financiële staat van de GREX met de stappen die we conform het Fakton rapport hierin genomen hebben.

Deurne ligt op koers, waarbij we de ingezette lijn vast moeten houden en daar waar nodig investeringen voor de toekomst van ons en voor onze kinderen durven nemen.

 

25-6-2013

CDA Deurne

Leo Cuijpers

Fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.