21 juli 2016

Lering trekken uit proces rondom AZC

Naar aanleiding van het voorstel om het besluit van 14 juni tot vestiging van een AZC  in te trekken heeft de CDA Fractie bij monde van haar fractievoorzitter Leo Cuijpers de volgende inbreng geleverd.

Voorzitter, we zijn een maand verder en opnieuw staat het onderwerp AZC op de agenda, nu een totaal tegenovergesteld voorstel namelijk om het besluit dat we genomen hebben op 14 juni jl. om een AZC te vestigen weer in te trekken. In de vergadering van 14 juni heb ik aangegeven dat onze fractie niet blij is met de wijze waarop het onderwerp naar buiten gebracht is en de zeer korte termijn waarop de raad een beslissing moest nemen. We staan nog steeds achter de inbreng die we die avond hebben gedaan en dat we mensen in nood op moeten vangen. En volgens mij staat een overgroot gedeelte positief tegenover het helpen van mensen in nood. Wij hebben toen gepleit dat er na die 14e juni, een zorgvuldig proces doorlopen zou worden om tot een gedragen bestuursovereenkomst te komen en we wilden die ook graag terug laten komen in de raad zodat we onze controlerende taak ook goed kunnen uitoefenen. Wij hebben vernomen van omwonenden dat ondanks een meerderheid in deze raad een zorgvuldig vervolg proces vroeg dat het mes als het ware nog steeds op de keel werd gezet en de mogelijkheid tot het indienen van zaken voor de bestuursovereenkomst voor 14 juli binnen moesten zijn op dit huis. Hier hebben we veel moeite mee dat we moeten constateren dat om welke reden dan ook de druk op de ketel werd gehouden. De hoogste prioriteit hebben toch onze eigen inwoners. Immers het COA laat ook in haar eigen belang ineens aan u weten dat het besluit over het wel of niet nodig zijn van een AZC uitgesteld wordt tot september. En zo krijg je dan dat precies 1 maand verder ik ’s avonds bij omwonenden aan tafel zit waar we eigenlijk zouden praten over hoe zorgvuldig inhoud gegeven kan worden aan de bestuursovereenkomst ik vers van de pers kan vertellen dat het AZC niet doorgaat en op dat moment nog met ongeloof wordt aangehoord. En dat snap ik. Eerst zien dan geloven is een logische reactie.

Voorzitter wij stemmen in met het intrekken van het besluit van 14 juni, maar willen tegelijkertijd het volgende meegeven: Van dit proces moeten we met zijn allen lering trekken, dat het niet meer zo kan zijn dat we bij een zo’n vergaand voorstel met impact op zo’n wijze handelen. Het zorgvuldig doorlopen van een democratisch proces heeft wat ons betreft te allen tijden voorrang in het belang van onze eigen inwoners. En dat zeg ik niet zomaar, want we moeten ons beseffen dat Willibrordhaeghe met zijn huidige leegstand in een lastige positie zit. En er kan in theorie nog van alles mee gebeuren. Daarom horen we graag van het college hoe zij de planologische aspecten ziet en hoe zij zich hierop gaat voorbereiden. En laat helder zijn dat we geen van allen willen dat dit mooie karakteristieke pand staat te verloederen en verloren gaat. We hopen daarom ook dat de Stichting met eventuele toekomstige geïnteresseerden tot een mooie en rendabele invulling komt die ook door de omwonenden wordt omarmt.

In de tweede termijn heeft fractievoorzitter Cuijpers twee zaken nogmaals onder het voetlicht gebracht:

1) Naar aanleiding van de eerste termijn missen we in de beantwoording wat het college nu geleerd heeft of wil leren van het proces dat we omtrent de vestiging van een AZC gezamenlijk hebben doorlopen. Jammer dat hierop totaal niet wordt gereageerd!

2) Nu het AZC niet doorgaat zijn er natuurlijk theoretisch allerlei mogelijkheden. De raad heeft bijvoorbeeld in december van het vorig jaar een mandaat neergelegd bij het college om bij uitzondering bijvoorbeeld 100 arbeidsmigranten toe te staan. het kan niet zo zijn dat we straks weer een commotie hier hebben omdat omwonenden niet in een zorvuldig proces zijn meegenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.