18 december 2015

Najaarsnota 2016: Deurne koerst op eigen kracht?

Voorzitter.

Vorig jaar met de behandeling van de najaarsnota 2014 hadden we een vooruitzicht op een positief saldo van 1,9 miljoen. Onze fractie pleitte toen om een aantal bezuinigingen die in 2010 noodgedwongen zijn genomen gedeeltelijk terug te draaien omdat duidelijk was dat de meerdere jaren bezuinigingen daadwerkelijk effect opleverden voor Deurne. Wij hebben toen onkruidbestrijding genoemd, publicatie in het weekblad voor Deurne om niet alleen de  digitale mens te informeren maar ook onze ouderen die veel minder toegang hebben tot deze moderne informatie kanalen.

Nu ligt de najaarsnota 2015 voor ons met een overschot van 3,5 miljoen euro. Uw voorstel is hiervan 3,2 miljoen door te sluizen naar 2016 waarvan ruim 1 miljoen naar de reserves. Voorzitter, u schrijft: “De financiële positie is de afgelopen jaren fors verbeterd. De algemene reserve groeit naar ca. 14 miljoen in 2015 en het weerstandsvermogen bereikt het door de raad vast-gestelde niveau”.

De moeilijke keuzes die we als raad in de periode 2010-2012 hebben genomen krijgen hun positieve uitwerking. In de begrotingsbehandeling van juni 2014 riep ik het college al op om stap voor stap weer te werken aan een investeringsagenda die nodig is om deze langzaam opgaande positieve lijn verder te ondersteunen. Maar het college blijft met twee voeten op de rem trappen. Het college blijft teveel aan alles “Deurne Koerst op Eigen Kracht” koppelen en op deze manier komt het bij onze burgers de keel uit. Op blz 12 lezen we: In 2015 en 2016 wordt er in samenspraak met de Atlant Groep en een private partij een nieuw bestek gemaakt wat beter voldoet aan de wensen van Deurne Koerst Op Eigen Kracht.

Weet het college nog wat de wensen van Deurne Koerst Op Eigen Kracht inhielden? En worden deze nog onderschreven? In de begroting 2011 hebben we deze namelijk vastgesteld. Drie kerntaken: werk, (sociale)zorg en infrastructuur.

“Infrastructuur; De gemeente is verantwoordelijk voor een goede, passende basis infrastructuur ten behoeve van onze leefbaarheid, of het nu gaat om bij voorbeeld sportaccommodaties, gemeenschapshuizen, wegen, schoolgebouwen of ons mooie groen.”

U voelt toch wel aan dat wat op blz 12 geschreven staat totaal niet rijmt met de echte uitgangspunten die we gesteld hebben aan Deurne Koerst op Eigen Kracht. Onze burgers zijn tot veel in staat, kijk maar naar het ijsfestijn, gedragen door ondernemers en vrijwilligers. Echter de kerntaak blijft: Werk, Sociale zorg en Infrastructuur.

En als u daar invulling aangeeft dan dragen onze burgers vanzelf Deurne Koerst op Eigen Kracht, maar niet als ze ook nog belast worden met delen van de kerntaken.

Daarom een klemmende oproep de juiste visie uit te dragen en de kar mee te trekken in plaats van te laten trekken.

Voorzitter, we moeten ook stil staan bij de gang van zaken in Peel 6.1 verband. In de najaarsnota wordt de reserve Sociaal Domein verder aangevuld omdat we bij agendapunt 15 ruim 4 ton tekort moeten dekken. De gemeente Helmond klaagt over 1,8 miljoen kosten maar wat gaat het nu Deurne kosten nu Helmond zich terugtrekt? En hoeveel geld is er al ingestopt om de gemeenschappelijke regeling Peel 6.1 op te tuigen? Onze gemeentesecretaris heeft de afgelopen 2 jaar structureel tijd hierin gestoken waarin je dus geen andere dingen kunt doen. Voorzitter, ik snap dat de wethouder de antwoorden niet direct kant en klaar heeft maar u zult het toch met me eens zijn dat dit niet zonder consequenties blijft. Hoe wilt u hier mee omgaan? En hoe wordt de dienstverlening naar onze burgers gecontinueerd?

Voorzitter, afrondend. De financiële basis is niet meer broos maar onder control. Ga niet met twee voeten op de rem staan maar geef voorzichtig gas. Laat de Deurnese bevolking voelen dat uw kerntaken uw hoogste prioriteit heeft en zorg ervoor dat Deurne in haar kracht komt. Dat sport, cultuur, paarden, gemeenschapsaccommodaties, mantelzorgers, verenigingsleven en al die vrijwilligers die Deurne maken waar we trots op kunnen zijn. Faciliteer en laat voelen dat je samen de kar mee wilt trekken.

Leo Cuijpers, Fractievoorzitter CDA Deurne

17 december 2015

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.