30 december 2018

Raadsvergadering over plannen stationsplein, N270 en lantaarnpalen

Op 18 december stonden er velen onderwerpen op de agenda. Te beginnen met de najaarsnota. Er bleek weer opnieuw 2,5 miljoen euro onder aan de streep over te blijven. Echter net als vorig jaar moet er een flink bedrag, nu 1,9 miljoen worden doorgeschoven naar het nieuwe begrotingsjaar. De CDA fractie heeft opnieuw haar zorgen uitgesproken dat er structureel minder uitgevoerd wordt als afgesproken met de raad. Zo blijk dat het verlichtingsplan achter loopt op schema, maar ook de aanpak van het centrum loopt achter. Omdat onze fractie vele meldingen binnen krijgt van bezorgde inwoners die hun omgeving door het weghalen van lantaarnpalen steeds donkerder en onveiliger zien worden, hadden we in de raad van november tijdens de begrotingsbehandeling een motie ingediend om te stoppen met dit project. Namelijk om eerst de knelpunten die ontstaan zijn aan te pakken. Op basis van de antwoorden van de wethouder hebben we de motie toen aangehouden in afwachting van zijn maatregelen. Nu in december is er nog weinig veranderd en omdat de wethouder elke keer schermt met de opdracht van de raad en de bijbehorende taakstelling hebben we de motie aangepast en opnieuw ingebracht. Vanwege het positieve saldo in de najaarsnota van ruim 600.000 euro (dat overblijft na het doorschuiven van de 1,9 miljoen) willen we hiervan 300.000 euro reserveren voor de wethouder om knelpunten met verlichting voor onze burgers op te lossen. Echter de wethouder weigerde dit en geeft voorkeur aan eerst saneren, dan evalueren en vervolgens indien nodig is repareren. Blijkbaar ziet men niet in dat dit vele malen duurder is. De CDA motie is in stemming gebracht en de coalitie partijen DOE, DeurneNU en VVD stemden tegen. 

N270. De aanpak van de N270 is geen schoonheidsprijs. Tot drie keer toe moest er een nieuw ontwerp bestemmingsplan worden voorgelegd. In de commissievergadering begin december heeft de CDA fractie duidelijk gemaakt dat de manier waarop de burgers betrokken zijn bij dit plan slecht ervaren is ondanks de moeite die er blijkbaar ingestopt is. Dat heeft met name te maken dat er weliswaar gehoord wordt maar vervolgens over de veranderingen die doorgevoerd wordt niet meer meegepraat mag worden. Burgers mogen dan in de krant lezen wat de uitkomst is. Met het derde plan is er gelukkig op veel punten voldaan aan de inbreng, echter 1 artikel het beroemde 3.4 artikel hield alle deuren open omdat hierin verwoord stond dat er afgeweken kan worden van het bestemmingsplan tijdens de uitvoering. Op aandringen van het CDA heeft de wethouder dit artikel aangepast zodat voor alle omwonenden duidelijk is dat er niet meer getornd kan worden aan het ontwerp alleen en slechts dan alleen als de veiligheid hierdoor verbetert en dit is gecontroleerd door een externe verkeersdeskundige. 

Stationsplein. Dat het stationsplein wordt aangepakt zal iedereen enorm waarderen. De entree van Deurne via de trein is jaren een doorn in het oog geweest. Met de bouw van de woningen aan de zuidzijde van het spoor en de plannen voor het voormalige hotel Goossens en de hoek spoorlaan/stationsplein komt er gelukkig verandering in. Echter na bestudering van de plannen voor de ontwikkeling van 12 appartementen met detailhandel op de plek van het voormalige cafe van Jozef Hendriks, zagen we opnieuw dat het parkeren niet duurzaam is opgelost in het bestemmingsplan. Met de ervaringen van het plan aan de Lage Kerk en de afkeuring van de Raad van State hebben we uiteraard hier heel goed naar gekeken. We constateerden dat van de 14 parkeerplaats er 5 plaatsen zijn waarbij de auto's achteruit de parkeerplaats moeten verlaten. Dit is alles behalve een duurzame parkeeroplossing ook al voldoet het aan (verouderde en nodig te herziene) parkeernormen. Ook hier zagen we een meerderheid het allemaal prima vinden. Als CDA fractie konden we niet anders dan tegen dit bestemmingsplan stemmen. 

Onderzoek sportaccommodaties. Na een opnieuw een vertraging door het onderzoek naar de situatie van de binnen en buitensportaccommodaties is dan nu duidelijk dat er een aantal duidelijke knelpunten zijn. De hoogste prioriteit geldt voor de turnvereniging KDO die alweer enkele jaren in het bouwval van de voormalige LTS aan de haspelweg bivakeert. De CDA fractie sprak er schande van dat een club met zoveel leden (ruim 400) op deze wijze gehuisvest is. Ook een gymzaalvoorziening in de Zeilberg stond bij de knelpunten benoemd. Hierop hebben we als fractie aangegeven dat dit niet perse een gymzaal hoeft te zijn maar wel een bewegingsaccommodatie nodig is voor de leefbaarheid voor de kinderen en ouderen in de Zeilberg. Slimme combinaties moeten hierbij zeker gemaakt worden. De opdracht is nu aan B&W om met spoed aan de slag te gaan met de knelpunten in het rapport.

Wieger. Hoe vaak heeft de Wieger al niet op de agenda van de raad gestaan. Opnieuw ligt er nu een plan voor om de Wieger een nieuwe boost te geven. Het positieve is dat we eindelijk cultuur en stenen uit elkaar gaan halen. De CDA fractie pleit er al jaren voor dat het onderhoud van het gebouw de Wieger apart moet worden gehouden van geld voor culturele activiteiten. Echter het gaat de CDA fractie samen met de VVD fractie te ver om nu al een blanco cheque te geven aan de ambitieuze plannen. In overleg tijdens een schorsing wordt met andere partijen afgesproken dat alleen het geld benodigd voor het transitiejaar beschikbaar komt en dat in 2019 bij de begroting verder uitgewerkte plannen worden voorgelegd en een integrale afweging gemaakt kan worden door de politieke partijen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.