09 oktober 2016

Raadsvragen over procedure herbenoeming

Dinsdag 4 oktober 2016 kreeg de CDA fractie de uitnodiging voor de besloten vergadering van 10 oktober a.s. voorafgaand aan de raadsvergadering inzake de herbenoeming burgemeester. Omdat aangekondigd werd dat er een schriftelijke stemming na het beraad plaats vindt, eveneens in dezelfde besloten vergadering, hebben we afgelopen vrijdag 7 oktober raadsvragen gesteld en voorgesteld conform de gemeente Westland de stemming nadien in de openbare vergadering plaats te laten vinden.

Raadsvraag

De Fractie van CDA Deurne heeft eerder aangegeven niet deel te nemen aan de vertrouwenscommissie die het advies voorbereid inzake de herbenoeming van de burgemeester. Een van de redenen hierbij is geweest dat de CDA Fractie meer openheid betracht in besluitvormingsprocessen om zodoende haar volksvertegenwoordigende rol ook daadwerkelijk te kunnen vervullen.

Afgelopen dinsdag hebben wij de uitnodiging ontvangen inzake de besloten bijeenkomst voorafgaand aan de openbare raadsvergadering op 11 oktober 2016 a.s. inzake de herbenoeming van de burgemeester. Tevens hebben we daarbij kennis genomen van de voorgestelde procedure. Namelijk een besloten vergadering waarin gesproken kan worden over het advies van de vertrouwenscommissie dat onder geheimhouding ingezien kan worden voorafgaand aan de besloten bijeenkomst en waarin schriftelijk gestemd gaat worden. Op deze vergadering is totale geheimhouding van toepassing.

In mei 2016 is er gedoe ontstaan inzake een herbenoemingsprocedure in de gemeente Westland. In deze procedure werd na een besloten vergadering vervolgens in een openbare raadsvergadering schriftelijk gestemd waarna de uitslag bekend werd gemaakt. Provincie en ambtenaren van BZK hebben hebben hierop gereageerd dat dit niet conform de procedure zou zijn. De gemeente Westland heeft vervolgens dit laten onderzoeken en het betreffende buro Stibabo heeft geconcludeerd dat zij niet in strijd met de wet hebben gehandeld.

Dit strookt niet met de voorgestelde procedure vorm in Deurne. Via de volgende link leest u meer over deze situatie.

http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/juridisch-smetje-op-herbenoeming-burgemeester.9533885.lynkx

Omdat wij als CDA Fractie vinden dat, daar waar de wet de ruimte geeft om zo openbaar mogelijk tot besluitvormingsprocessen te komen, deze ruimte ook genomen moet worden. Binnen onze fractie heeft het geleid tot grote twijfel over de te volgen procedure en is de vraag ontstaan of het wel verstandig is deel te nemen aan de besloten vergadering als hierin geen eenduidige helderheid in verschaft kan worden. Daarom hebben wij de volgende vragen.

1)      Bent u bekend met deze casus in de gemeente Westland en indien ja hoe heeft u de informatie uit deze casus betrokken bij het inrichten van de procedure tot herbenoeming van de burgemeester?

2)      In het advies van Stibabo, die door de gemeente Westland is gevraagd helderheid te geven over de doorlopen procedure en of deze correct is verlopen, schrijft Stibabo: “Om die reden is het rationeel om het wettelijke stelsel te volgen en uit te gaan van een schriftelijke stemming in de openbare raadsvergadering en hierover geen voorschriften op te nemen in de circulaire.” Graag vernemen we uw zienswijze op deze conclusie en de argumentatie waarom u afwijkt van deze werkwijze?

3)      Bent u bereid de procedure conform de conclusies van het buro Stibabo aan te passen, als de gehele CDA fractie hiertoe een dringend beroep op u doet en eventueel deze vraag aan het presidium voor te leggen? Zo nee dan vernemen we graag uw argumentatie voor deze keuze?

Leo Cuijpers, fractievoorzitter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.