Heusden, zij aan zij in alle kernen

CDA Heusden wil structureel beleid voeren om bevolkingsgroepen met elkaar te verbinden door Heusden een gemeente te laten zijn voor alle inwoners. Het rijke verenigingsleven in onze gemeente kan daarbij een sleutelrol spelen. Verdere voorbeelden  van verbinding zijn: burgerplatformen, ‘buurt bestuurt’, energie- of zorgcoöperaties en sociale ondernemingen. Heusden kent al een aantal van deze burgerinitiatieven. CDA Heusden wil de inwoners te betrekken bij discussies over bouwprojecten, aanpassing wegenstructuur en voorzieningen in de gemeente Heusden. Door mensen ruimte en zeggenschap te geven wordt lokale samenwerking aangemoedigd. Zij aan zij in alle kernen

Wonen

In het bouwprogramma moet voor alle kernen de komende jaren rekening gehouden worden met de behoefte aan woningen voor eenpersoonshuishoudens, (sociale) huurwoningen en woningen voor zowel starters als senioren. CDA Heusden steunt het initiatief om startersleningen te verstrekken aan jongvolwassenen voor nieuwe woningen. Wij willen voorrang voor Heusdense starters bij het toewijzen van een woning. Alle nieuwe woningen zijn bij voorkeur levensloopbestendig. Om ouderen de kans te geven om zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving te blijven wonen, worden de mogelijkheden tot woningsplitsing, woningaanbouw of het omzetten van bedrijfspanden in wooneenheden verruimd. Hierdoor kunnen mensen in hun vertouwde omgeving blijven wonen. Wij zijn voor een zelfbewoningsplicht om speculanten en huisjesmelkers geen kans te geven om schaarse woningen voor de neus van onze inwoners weg te kapen.

Cultuur

Het beoefenen van amateurkunsten zoals muziek, dans, zang, toneel en beeldende kunst bevordert ieders betrokkenheid bij de samenleving. CDA Heusden staat voor cultuur. Financieel, door het verstrekken van gepaste subsidie, en facilitair, door het behouden of bewerkstelligen en onderhouden van geschikte accommodaties voor huisvesting van verenigingen en evenementen zoals de oude Mavo in de vesting. De vernieuwde Voorste Venne wordt een lokaal centrum voor cultuur voor amateurs en beginnende artiesten. CDA Heusden wil de overstap van muziekonderwijs naar muziek maken in verenigingsverband, bijvoorbeeld bij een harmonie, stimuleren en vergemakkelijken.

Bewegen is gezond

Het is van groot belang dat zoveel mogelijk inwoners sporten en bewegen, voor een fysiek en sociaal gezonde gemeenschap. Een gelijkwaardige verdeling van gemeentelijke gelden aan alle sporten, maar ook aan muziekverenigingen en verenigingen zoals schutterstgilden. Aanleg en vooral onderhoud aan wandel- en fietspaden zorgt ervoor dat mensen de auto eerder laten staan. De Schroef doet veel in regel- en subsidiewerk, maar daadwerkelijk aan het bewegen houden/krijgen van puber tot gepensioneerde vraagt om structureel beleid, in plaats van projectmatige aanpak. CDA Heusden wil zwembad Het Run, een openluchtzwembad met een belangrijke maatschappelijke functie, openhouden.

Verkeer, wegen en fietspaden (1)

In tegenstelling tot de oorspronkelijke doelstelling bevorderen de huidige GOL-plannen de doorstroom op de A59 niet. Het sluipverkeer in en rond onze kernen zal naar verwachting eerder toenemen. Het CDA heeft bij de behandeling van de GOL-plannen in de gemeenteraad tegengestemd, omdat de uitwerking van de GOL-plannen voor de kernen van de gemeente Heusden niet heeft plaatsgevonden. Desondanks heeft een meerderheid van de gemeenteraad vóór de GOL-plannen gestemd. Voor CDA Heusden is dit een gepasseerd station, maar wij zullen de GOL-plannen kritisch blijven volgen en wijzigingen voorstellen waar voortschrijdend inzicht dat nodig maakt. Een voorbeeld is het afgraven van de Spoordijk onder het fietspad in de Baardwijkse overlaat en deze voor veel geld te vervangen door een brug. De huidige geluidwerende rol van de dijk wordt volgens ons onderschat. CDA Heusden wil dat er serieus geluisterd wordt naar de betrokken bewoners die een hantekeningenactie hebben opgestart. CDA Heusden heeft korte lijnen met Provinciale Staten en zelfs met "Brussel" zodat de belangen van onze inwoners en bedrijven daar ingebracht en behartigd worden. Wij vinden daarnaast dat de gemeente zo spoedig mogelijk het nieuwe concept verkeers- en vervoersplan (GVVP) vast moet stellen. Waar nodig moeten zaken losgekoppeld worden van het GOL om de leefbaarheid in heel de gemeente Heusden ten aanzien van verkeer (veiligheid, geluid en fijnstof) te kunnen (blijven) garanderen. Een belangrijks speerpunt hierbij is het weren van zwaar vrachtverkeer uit de kernen.

Verkeer, wegen en fietspaden (2)

Door jarenlang niet te investeren is de staat van onderhoud van veel wegen in onze gemeente slecht waardoor soms zelfs gevaarlijke situaties ontstaan. Wij streven naar verkeersveilige straten, overal in de gemeente, waarbij voldaan wordt aan de wettelijke normen voor verkeersintensiteit, weggebruik, snelheid, wegprofiel, geluid en fijnstof. Dat is nu lang niet overal het geval. CDA Heusden wil serieus werk maken van structureel onderhoud voor wegen en fietspaden, de aanleg van een fietspad langs de Tuinbouwweg en de komst van de snelfietsroute tussen Den Bosch en Waalwijk. Aansluiten van de kernen aan de Maas op de snelfietsroute hoort daar ook bij. Landschapselementen, zoals het dijklichaam Halve Zolenpad, moeten daarbij behouden blijven.Vanwege de ligging van onze kernen ten opzichte van de A59 is het, net als voor de Bossche wijken Maaspoort en West, van groot belang dat de maximumsnelheid permanent 100 km/uur wordt/blijft. CDA Heusden wil samen optrekken met CDA ‘s-Hertogenbosch om het hele traject van de A59 van Nuland tot Waalwijk blijvend te begrenzen tot 100 km/uur. CDA Heusden wil dat er werk gemaakt wordt van de belangrijkste speerpunten uit de mobiliteitsvisie van de gemeente Heusden. Het stellen van restricties aan formaat, gewicht en tijd aan zwaar vrachtverkeer binnen de kernen is een middel om de leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. 

Armoedebestrijding

In de gemeente Heusden hebben we net als in veel andere gemeenten in Nederland helaas te maken met persoonlijke armoede.  Mensen trekken zich hierdoor terug uit de samenleving en houden de voordeur gesloten uit angst voor deurwaarders. Ook het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, neemt toe.  Het is van groot belang dat signalering van mogelijke armoede zo tijdig als mogelijk plaatsvindt, zodat door middel van begeleiding (grotere) schulden voorkomen worden en waar nodig een plan van aanpak voor schuldsanering opgesteld wordt. Het CDA is een groot voorstander om de ingezette aanpak van armoedebestrijding door te zetten met aandacht voor alle vormen van persoonlijke armoede en voor begeleiding op maat. Door de sterk toegenomen energieprijzen lopen mensen die het toch al niet breed hebben de kans om letterlijk en figuurlijk in de kou te zitten. CDA Heusden wil met geld vanuit de rijksoverheid lokale energiearmoede bestrijden.

Omgekeerd inzamelen van afval

Afvalinzameling dient kostendekkend te zijn, oftewel de inwoner betaalt zo afgepast mogelijk voor het inzamelen en verwerken van het afval uit zijn eigen huishouden. In 2018, een jaar na invoering, dient het omgekeerd inzamelen uitgebreid geëvalueerd te worden. Indien dit uit de evaluatie blijkt, dient de intussen teveel betaalde afvalstoffenheffing aan de inwoners terugbetaald te worden. CDA Heusden maakt zich zorgen over de toename van het zwerfafval binnen en buiten de bebouwde kom. Ook het oneigenlijke gebruik van openbare afvalbakken als inzamelplaats voor restafval is zorgelijk. Beide aspecten dienen bij de evaluatie betrokken te worden.

Senioren

Door de huidige wet- en regelgeving worden senioren geacht zolang mogelijk in hun eigen omgeving te blijven wonen. Opdat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving wil CDA Heusden zowel de ontwikkeling van innovatieve woonvormen voor ouderen als woningbouw voor senioren stimuleren, de fysieke belemmeringen in de directe leefomgeving van ouderen in kaart brengen en oplossen, flexibel openbaar vervoer faciliteren en zoveel mogelijk ontmoetingsplekken in wijken en kernen creëren en behouden. De gemeentelijke woon- en zorgvisie moet worden geactualiseerd en CDA Heusden wil van Heusden een dementievriendelijke gemeente maken. Zoals elders in het land al gerealiseerd, wil CDA Heusden in onze gemeente starten met een consultatiebureau voor ouderen.  

Onderwijs

Voor het CDA is goed onderwijs een belangrijke investering voor de toekomst. Dit geldt niet alleen voor onze jeugd. Iedereen moet de mogelijkheid geboden worden om zich te blijven ontwikkelen, waardoor de kans op (blijvend) werk toeneemt. Kinderen moeten in hun schoolloopbaan dát onderwijsaanbod krijgen dat hun de kans biedt om hun talenten te ontplooien: ieder kind verdient speciale aandacht, niet alleen de kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Om een optimale ontwikkeling te bevorderen kunnen een brede school en/of kindcentrum een goede vorm zijn die wij graag in onze gemeente verder willen uitbreiden. Helaas zijn er nog te veel jongeren die zonder diploma de school verlaten. Met doelgericht beleid moet het mogelijk zijn om deze groep te verkleinen.

Ondernemers

CDA Heusden wil (startende) ondernemers een goed vestigingsklimaat bieden en deze, door een ondernemersloket op te zetten, zoveel mogelijk faciliteren ten aanzien van ondernemerschap, innovatie en besparen van energie. Elders is gebleken dat startende ondernemers en ZZP’ers vaak veel steun aan elkaar kunnen hebben wanneer zij samen gebruik maken van een bedrijfsverzamelgebouw. CDA Heusden wil startende bedrijven daarom steunen door gezamenlijke huisvesting in leegstaande (kantoor-)panden mogelijk te maken. Hier kunnen dan ook laagdrempelige trainingen worden gegeven voor deze doelgroep. CDA Heusden wil komen tot een gemeentelijke detailhandelsvisie om een preventief leegstandsbeleid te ontwikkelen.

Kernenbeleid

De leefbaarheid en identiteit van de elf kernen in onze gemeente moet zoveel mogelijk behouden blijven. Dat betekent behoud van het huidige voorzieningenniveau en van het cultureel erfgoed in alle kernen. Elke wijk of kern behoudt of krijgt meerdere ontmoetingsplaatsen waar mensen naar behoefte samen kunnen komen. In Heusden Vesting kan dat bijvoorbeeld door behoud van de voormalige Mavo ten behoeve van sociaal-culturele activiteiten. In Haarsteeg loopt hiertoe een lokaal initiatief met betrekking tot de voormalige horecaonderneming De Hut. Het doel is een gemeente waarin openbare gebouwen, inclusief de scholen, optimaal worden benut voor maatschappelijke doeleinden.

Integratie van vluchtelingen

Vluchtelingen met een verblijfsstatus moeten kunnen meedoen in Nederland. Naast de wettelijke plicht om deze vluchtelingen huisvesting te bieden (quotum) wil het CDA Heusden dat er met elke nieuwe statushouder een individueel plan van aanpak wordt gemaakt, waarbij het leren van de taal en het verkrijgen van inkomen uit werk de uitgangspunten zijn. Het is belangrijk dat kinderen van statushouders participeren in de voorschoolse voorzieningen en dat zij op de basisschool extra aandacht krijgen om taalachterstanden in te halen. Nieuwkomers worden aangemoedigd om aan zoveel mogelijk activiteiten deel te nemen. Het rijke verenigingsleven in onze gemeente kan daarbij helpen.

Verloedering en overlast

Leegstaande panden, zoals de gymzaal in de vesting, zijn onveilig en zijn bewoners een doorn in het oog. Ook lang braakliggende terreinen, zoals het voormalige Jonker Fris terrein, zijn niet goed voor het aanzien en de leefbaarheid. CDA Heusden wil dat de gemeente eigenaren actief aanspreekt op hun eigen verantwoordelijkheid en zelf het goede voorbeeld geeft door eigen panden en infrastructuur goed te onderhouden. Om hufterig gedrag zoals te hard rijden in de buurt van scholen te verminderen moet er beter en informatiegestuurd gehandhaafd worden: Meer zichtbaar blauw op straat met korte lijnen naar de bewoners.

Huisvesting arbeidsmigranten

Verpaupering en overlast liggen op de loer bij huisvesting van de vele arbeidsmigranten in te kleine woonruimtes. Een gevarieerd aanbod van verschillende huisvestingsvormen is gewenst zodat arbeidsmigranten een wooncarrière kunnen doorlopen. CDA Heusden is tegen grote complexen voor huisvesting van uitsluitend arbeidsmigranten, anders dan voor strikt kortdurend verblijf. Sociale isolatie van arbeidsmigranten kan worden voorkomen door te investeren in taalbeheersing en ontmoeting. Dit komt ook het normbesef bij arbeidsmigranten ten goede.

Criminaliteit en drugs

CDA Heusden wil nu doorpakken in de aanpak van drugscriminaliteit, ondermijning en andere criminaliteit. Dus, geen verslapping toestaan in de aanpak van criminaliteit. Minstens zo belangrijk is het blijven investeren in sociale gelijkheid.. Hier ligt een belangrijke taak voor de maatschappelijke instanties waarvan het werk mogelijk gemaakt moet worden door de gemeente.

Heusden duurzaam

Wij streven naar een duurzame samenleving met een evenwicht tussen mens, milieu en economie. CDA Heusden is kritisch als het gaat om het plaatsen van windmolens. Hierbij staan de belangen van onze inwoners voorop. Geen windmolens in de buurt van woningen en natuurgebieden. Wij zien meer in zonne-energie, bij voorkeur op bestaande bebouwing of boven bestaande infrastructuur. Grootschalige aanpak van energiebesparing in bestaande woningen en gebouwen (zowel door Woonveste als particulier) en voldoende laadpalen voor elektrische auto’ s zien wij ook als mogelijkheid om te verduurzamen. Bewoners die zelf duurzaamheidsprojecten oppakken, zoals energie opwekken, waterberging realiseren of de regenpijp willen afkoppelen, krijgen daarvoor de ruimte. En met een wijkgerichte aanpak moet het lukken om geleidelijk los te komen van het aardgasnet, waarbij energiearmoede voorkomen moet worden.

Zorg en welzijn

Wij streven naar zorg op maat voor onder andere ouderen, gehandicapten en psychiatrische patiënten. Met huisbezoeken willen we zicht krijgen op eenzaamheid onder ouderen, wat we met een buddy-project te lijf willen gaan. Mantelzorgers moeten, als dat nodig is, voor ondersteuning terug kunnen vallen op de gemeente. Wij willen de aanpak van Bijeen doorzetten, omdat samenwerking tussen gemeente, zorgaanbieders en Baanbrekers goed werkt volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur. Het CDA is zeer kritisch over de jeugdzorg binnen het samenwerkingsverband Hart van Brabant: wachtlijsten dienen voorkomen te worden, jeugd dient efficiënt en effectief geholpen te worden en de organisatie dient transparanter te worden ingericht.

Sociale zaken en werkgelegenheid

Werk is vaak de sleutel voor de aanpak van armoede en sociale problemen. Baanbrekers, het samenwerkingsverband met Waalwijk en Loon op Zand op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid, heeft daarin een belangrijke rol. De financiële controle van Baanbrekers was de afgelopen jaren niet altijd op orde. Dat moet beter. Daarnaast dient de komende jaren ook de effectiviteit van het beleid van Baanbrekers kritisch tegen het licht te worden gehouden. Door coaching en het organiseren van netwerkbijeenkomsten willen wij de kans op een nieuwe baan voor werkloze 50+ers vergroten. Ook vrijwilligerswerk kan een opstap naar werk zijn.

Land- en tuinbouw

De agrarische sector is van groot belang voor de gemeente Heusden. Veel agrarische ondernemers hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in glastuinbouw of stallencomplexen. De schaalvergroting van de bedrijven leidt enerzijds tot vrijkomende agrarische bebouwingen van opgeheven bedrijven en anderzijds tot intensiever of zwaarder vrachtverkeer. Er dient een actief beleid te komen voor de leegstaande agrarische bebouwingen, zodat nieuwe niet-agrarische initiatieven de kans krijgen daadwerkelijk te kunnen starten in deze gebouwen of op de vrijgevallen agrarische bouwblokken. De agrarische verkeersstromen dienen een belangrijke plaats te krijgen in het nieuwe verkeers- en vervoersplan. Het gaat daarbij niet alleen om het vrachtverkeer naar of van de agrarische bedrijven, maar ook om landbouw(weg)verkeer tussen de percelen. Een te voorzien knelpunt hierin is het GOL-plan waar in onze gemeente maar heel beperkt noord-zuid landbouwverkeer over of onder de A59 mogelijk is.  

Groen, natuur, landschap en water

In een groene gemeente is het aangenaam wonen en recreëren. Voor Heusden is een groene uitstraling van groot belang. CDA Heusden wil daarom minimaal het bestaande groen in de wijken behouden in plaats van er woningbouw te realiseren. En de groenvoorzieningen dienen beter onderhouden te worden. Nu het financieel wat beter gaat is dat voor het CDA één van de prioriteiten. Voldoende groen voor schaduw en wateropvang en ook ruimte voor waterberging zijn noodzakelijk om de gevolgen van klimaatverandering - hitte, droogte en wateroverlast - op te vangen. Het uitgangspunt voor het CDA voor het lokale land- en tuinbouwbeleid is duurzaamheid. Het stimuleren van duurzaam ondernemen  bij het verpachten van gemeentegronden voor landbouw is daar een voorbeeld van.

Gemeentelijke samenwerking

De gemeenten krijgen in toenemende mate te maken met complexe samenlevingsvraagstukken. Daartoe moet worden geïnvesteerd in kennis, maar kleinere gemeenten kunnen niet overal expertise van in huis hebben en inhuur van deze expertise is kostbaar. Daardoor is samenwerking met andere gemeenten een must en dient deze, waaronder de samenwerking met Waalwijk en Loon op Zand, verder uitgebreid te worden. Daarbij dienen we zoveel mogelijk gebruik te maken van subsidieregelingen en van kennis en ervaring opgedaan door andere gemeenten. CDA Heusden ziet onder de huidige maatschappelijke context geen aanleiding om te streven naar een gemeentelijke herindeling. CDA Heusden is kritisch ten aanzien van de samenwerking binnen de regio Brabant Noordoost.

Financiën

De financiële situatie van de gemeente Heusden is mede dankzij het einde van de crisis verbeterd, maar dient ook op lange termijn gezond te worden. De 7 vette en 7 magere jaren zijn er al sinds mensenheugenis en ook nu, in tijden van economisch herstel, moeten we ons weerbaar maken tegen mindere tijden. Het CDA wil de hoge schuldenlast en de risico’s op de grondexploitatie verminderen. Daarnaast moet de reservepositie worden verstevigd. Dit door keuzes te maken gebaseerd op kerntaken, een efficiënte ambtelijke organisatie en een realistische grondexploitatie. Niet door uitverkoop van gebouwen met een maatschappelijke functie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.