15 november 2022

Ambities van Laarbeek vragen om zorgvuldigheid en daadkracht

Het Laarbeeks College geeft aan niet alle ambities uit het bestuursakkoord 2023-2026 al volledig te vertalen in concrete beleidsvoornemens. Het kiest ervoor om te investeren in het sociaal domein, verduurzaming van het groen, stimuleren van de biodiversiteit, bereikbaarheid, betaalbaar bouwen en economische bedrijvigheid. Deze ambities vragen om een sterke ambtelijke organisatie. Uit een recent organisatieonderzoek blijkt dat de omvang van de ambtelijke organisatie van Laarbeek kleiner is dan de organisatie van vergelijkbare gemeenten. Ook blijkt dat de werklast en werkdruk die wordt ervaren op alle afdelingen groot is. Wij vinden dat het op orde houden van de organisatie met voldoende kwantitatief en kwalitatief goede medewerkers meer aandacht moet krijgen van het College! Een gemeente, een bedrijf, een instelling draait op haar medewerkers. De medewerkers zijn uiteindelijk toch het kloppend hart hiervan! Een ander punt dat wij als CDA willen belichten is de grote druk op de woningmarkt in de regio die mede wordt veroorzaakt door bedrijven als ASML, NXP, VDL en Signify. Naar onze mening moeten deze bedrijven, die weliswaar voor veel werkgelegenheid zorgen, door de regio worden opgeroepen om een financiële bijdrage te leveren aan de algehele woningbouwopgave, de bereikbaarheidsopgaven en de leefbaarheid van onze regio. Hiertoe heeft het CDA Laarbeek een motie ingediend die door alle fracties is ondersteund. Wethouder Briels (Werkgroep) was blij met de motie; “Als college kunnen wij met deze boodschap naar buiten toe en het helpt als de Laarbeekse Raad een officiële verklaring afgeeft”.

Op het gebied van bereikbaarheid zijn wij als CDA blij met het snelfietspad dat gaat komen tussen Gemert en Helmond. Wij hebben wel onze zorg bij de samenhang van en het op elkaar aansluiten van de diverse projecten. Hiermee bedoelen wij de samenhang met het andere snelfietspad dat is gepland tussen restaurant De Hommel en Tilburg, de oplossing voor de problematiek bij de Beekse Brug en de voortgang van de aanpassingen aan de N279. Omdat het nog wel even gaat duren voordat deze infrastructuur wordt aangelegd hebben wij nu ook extra aandacht gevraagd voor het openbaar vervoer. De Provincie, verantwoordelijk voor de aanbesteding hiervan, dient bij deze aanbesteding niet alleen oog te hebben voor de duurzaamheid en het geld maar ook voor een goede ontsluiting van Laarbeek en de andere plattelandsgemeenten.

Als CDA Laarbeek zijn wij voorstander van meer biodiversiteit, echter de in de begroting opgenomen financiële middelen voor aanleg en onderhoud van het openbaar groen en de daarbij behorende transformatie naar meer biodiversiteit vinden wij behoorlijk en wij hebben onze zorgen over ongewenste neveneffecten zoals kostenverhoging voor de onkruidbestrijding in de openbare ruimte. Een goede communicatie is hierbij essentieel om de transformatie een kans te geven en om voldoende draagvlak te behouden in de omgeving. Als CDA Laarbeek blijven wij de ambities van dit College positief maar kritisch volgen.

Fractie CDA Laarbeek
Tanja van de Ven-Vogels
Albèr van der Aa

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.