Politieke partij CDA Laarbeek

Jacques Kals

Lieshout

Terugblik
In 2010 ging ik met pensioen bij Fontys Hogescholen in Eindhoven. Omdat mijn vrouw en ik geen kinderen hebben bleef naast mijn reguliere baan voldoende tijd beschikbaar voor vrijwilligerswerk. Bij de plaatselijke harmonie, bij het jeugd -en ouderenwerk, bij de parochie Sint Servaas en zo meer. Ik heb daarbij veel kunnen ondersteunen maar ik heb er zelf ook veel van geleerd. Het heeft mijn maatschappelijke focus verruimd. En het was leuk om te doen.

Vanaf 2010 ben ik met veel genoegen CDA bestuurslid geweest in Laarbeek. Eerst als penningmeester en daarna in een combifunctie van voorzitter/penningmeester. Een halfjaar geleden heb ik beide stokjes doorgegeven. Ik ben zeer dankbaar dat ik aan deze mooie partij een bestuurlijke bijdrage heb kunnen en mogen leveren. Maar het is goed om na elf jaar het stuur aan anderen te laten. Zij kunnen een vernieuwende inbreng verschaffen. Vanaf september jongstleden trekt een grotendeels vernieuwd bestuur onze partij. En ik zie dat deze nieuwe bestuurders het CDA gedachtegoed op een krachtige en innovatieve wijze voortzetten. Veel succes.

Kernwaarden
Het CDA is een brede middenpartij met stevige maatschappelijke wortels. Daarom krijgt het CDA al jaren mijn stem. Twee kernwaarden spreken mij daarbij vooral aan. Allereerst het rentmeesterschap. Tegenwoordig spreekt men van duurzaamheid. Wij hebben deze wereld met zijn verworvenheden in bruikleen en hebben de plicht om ze in goede staat door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. We mogen die verworvenheden niet verkwanselen. Dat wil zeggen we moeten zuinig omgaan met grond -en hulpstoffen; afval zo veel mogelijk vermijden of hergebruiken en verspilling voorkomen; de vervuiling terugdringen; van fossiele energie overgaan op natuurlijke energie, hernieuwbare bronnen inschakelen enzovoort. De inrichting en organisatie van onze economische, technische en sociale structuren worden hierdoor geïnspireerd. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan de circulaire economie.

De tweede belangrijke kernwaarde is solidariteit. Het CDA prijst individuele vrijheid maar wel in relatie tot de ander. Niet elkaar tegenwerken maar met elkaar samenwerken met als doel een beter (maatschappelijk) resultaat. En de ander ook iets gunnen. Dat is een christelijke gedachte. De nadruk niet zozeer leggen op het ”ik” maar op het “wij”. Vandaar dat het nieuwe verkiezingsprogramma als titel draagt “Samen”. Samen bereiken we meer. Het vrijwilligerswerk waar in toenemende mate behoefte aan bestaat berust onder meer sterk op deze morele kernwaarde.
 
Het verkiezingsprogramma
Het nieuwe programma biedt ons een kompas voor de komende jaren. De richting die het kompas ons wijst is gebundeld rond vijf thema’s: samen leven, samen wonen, samen ondernemen, samen veilig voelen en samen naar een duurzaam Laarbeek. Voor de Laarbeekse situatie zijn deze vertaald naar concrete ambities of zo men wil speerpunten. Ze zijn elders op deze site te lezen.

De fractie en het bestuur van het CDA Laarbeek zijn er volgens mij samen met nauw betrokkenen succesvol in geslaagd om de genoemde CDA kernwaarden van duurzaamheid en solidariteit als solide basis onder dit programma te leggen. De christendemocratie is daarin herkenbaar. Proficiat! Nu aan de slag met de uitvoering. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.