13 juli 2023

CDA Laarbeek wil niet over de (voetgangers)brug naar kasteel Eyckenlust komen!

Als CDA Laarbeek hebben wij afgelopen donderdag 6 juli ’23 ingestemd met de Kadernota 2024 met daarbij de opmerking dat wij het niet eens zijn met de financiële reservering van €650.000,- en de ambtelijke capaciteit die ingezet moet worden voor een voetgangersbrug over de Zuid-Willmesvaart naar Kasteel Eyckenlust. Het idee is dat met deze loopbrug de oorspronkelijke lanenstructuur naar de Groene Long worden hersteld. Voor ons is onvoldoende nut en noodzaak aanwezig om tussen de twee al bestaande bruggen, die het oversteken van de Zuid-Willemsvaart al mogelijk maken, nog een brug te maken. Wij vinden dat het voornemen tot deze voetgangersbrug niet is uit te leggen aan de Laarbeekse inwoners. Ondanks de mogelijkheid op een subsidie mag dit ons inziens niet de reden zijn om vast te houden aan dit plan dat meer dan 1,3 miljoen euro aan gemeenschapsgeld gaat kosten. Wij kunnen dan ook niets met de opmerking van de Wethouder Slaets: “wij zijn al door naar de tweede ronde”, die betrekking heeft op de reeds lopende subsidieaanvraag tot cofinanciering van 47.5%.

Daarom hebben wij in deze vergadering een amendement ingediend op de Kadernota met als strekking af te zien van de voetgangersbrug en het bedrag van €650.000,- beschikbaar te houden in de algemene reserve om andere, voor Laarbeek belangrijke projecten zoals problematiek Beekse Brug, rotonde Hoofakker, Snelfietspaden, omgevingswet, centrumplan Lieshout, etc., etc., vlot te trekken. Dit amendement heeft het echter niet gehaald omdat de coalitiepartijen: Werkgroep, ABL en PNL hiertegen stemden. Andere partijen als PvdA en Ouderen Appèl Hart voor Laarbeek stemden voor wat resulteerde in 14 stemmen tegen en 5 stemmen voor. (Amendement verworpen).

Het college heeft bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 een lijst met de Raad gedeeld over alle lopende projecten en tijdens de vergadering kwam ook een te ontwikkelen kanalenvisie ter sprake. Over het waarmaken van deze ambities zien wij weinig terug in de vastgestelde Kadernota 2024. Hoe gaat het college al haar ambities waarmaken en wordt de Raad hier voldoende in meegenomen?  Het afgelopen jaar zijn bij de commissies Ruimtelijk Domein en Sociale-Algemene Zaken met enige regelmaat vergaderingen komen te vervallen of gecombineerd door het ontbreken van agendapunten! Als CDA Laarbeek gaan wij er kritisch op toezien dat het college haar ambities waar gaat maken.

Fractie CDA Laarbeek
Tanja van de Ven – Vogels
Albèr van der Aa

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.