CDA Regiotour Noord-Brabant
02 november 2019

Begroting: stadscentrum, economie en veiligheid.

Op donderdag 31 oktober behandelde de Osse gemeenteraad de begroting 2020-2023. Raadslid Sidney van den Bergh ging in op ons stadscentrum, de Osse economie en het onderwerp veiligheid. Zijn volledige bijdrage kunt u hier lezen.

Dynamisch stadscentrum

In de begroting stelt het college onder andere de vraag: wat voor gemeente willen we zijn?Het vraagt om een fundamentele bezinning op onze toekomst aldus de aanbiedingsbrief. Toch mogen we hopen dat dat niet geldt voor het stadscentrum en daar bedoelen we mee te zeggen voorzitter dat het nu tijd is voor uitvoering. Niet opnieuw plannen maken of verkenningen opstellen maar gewoon mouwen op en aan de bak, plannen uitvoeren. Want een aantrekkelijk stadscentrum is goed voor ons vestigingsklimaat en voor het woongenot van de mensen thuis.

Stadscentra die het goed doen hebben vaak veel kleinere lokale winkelondernemers. Dat kan historisch gegroeid zijn of er zijn voorwaarden gecreëerd waardoor er een voedingsbodem is voor jonge, nieuwe ondernemers. Het CDA zou graag zien dat we een impuls kunnen geven aan het principe van de Droomwinkel, want het is een fraai doordacht concept. Hoe ziet de wethouder dat?

We willen een compacter centrum staat in Koers Stadshart van 2016. Maak het dan ook concreet en ga ondernemers af om te vragen of ze erin meewillen. Ondernemers komen niet vanzelf van de schil naar de pit? Hoe gaat de wethouder dit aanpakken? Zeker als ze er niet direct iets mee te winnen hebben omdat er in de schil ook volop activiteiten zijn. En natuurlijk zijn er Oss meerdere clusters van winkels die voorzien in de dagelijkse boodschappen en dat moet ook zo blijven vindt het CDA. Maar laten we daarnaast kiezen en focus hebben voor één compact stadscentrum.

We willen minder leegstand in het centrum, lezen we ook in de begroting. Maak een bidbook wat je als college van B&W gaat uitdragen ook bij  grote en regionale winkelketens. Zo doen, en ik zie het regelmatig om me heen, andere gemeenten dat ook met de wethouder en de burgemeester voorop. Wethouder waarom doen we dat niet in Oss? Het CDA leest in diezelfde begroting dat we leegstand gaan aanpakken met een verkenningen een ontwikkelagenda. Wij zien graag minder plannenmakerij en meer concrete maatregelen voorzitter. Wij zijn blij te lezen dat de doelstelling van VOLOP wel heel concreet is gemaakt. Als je wilt is voor wat betreft leegstand een parallel te trekken met het aantrekken van bedrijven voor industrieterreinen. Daar laat het accountmanagement echt een fraai resultaat zien en natuurlijk verdienen we daar als gemeente aan maar in het centrum is dat resultaat ook broodnodig. Alle gemeenten willen gevulde winkelpanden in hun centrum. En alle middelgrote steden moeten daar harder voor knokken. Minder plannenmakerij zei ik net, wil het CDA dan niet dat we plannen maken? Ja natuurlijk wel maar we moeten ook vaststellen dat de ontwikkelingen zo snel gaan dat voordat we iets hebben geïmplementeerd de volgende ontwikkeling ons alweer inhaalt.

We willen ook een huiskamer van de stadvoorzitter en dat kan in het UIThuis. Uiteraard is het CDA er blij mee dat de raad daarover vorige week op dezelfde lijn zat en goed dat de wethouder heeft aangegeven dat er al vanalles gebeurt. En dat betoog ga ik daarom niet opnieuw doen. Het volstaat om hier te benadrukken dat wij de programmering van het UIThuis van cruciaal belang vinden voor de ambities die we hebben met het centrum en dat we dat strak gaan volgen. Een programmering in lijn met de ‘Verkenning 2017’ heeft een diversiteit aan functies en soms daar waar dat moeizaam gaat mag dat wat ons betreft soms ook best dwingender als daarmee het eindconcept gebaat is.

Het CDA hoort regelmatig dat we al zoveel investeren in het centrum. Ja dat klopt maar het houdt mensen thuis ook behoorlijk bezig dus helemaal voor niks doen we dat ook niet. Iedereen heeft er een mening over en ik hoor niemand zeggen doe dat centrum maar weg joh. Mensen thuis willen er kunnen winkelen, op stap kunnen gaan en er op een terras kunnen zitten. We willen die aantrekkelijke middelgrote stad zijn waar iets te beleven is voorzitter. En ja dat centrum heeft het nu even zwaar en er is geen bewezen aanpak die dat probleem gaat oplossen, hoeveel plannen en verkenningen we ook maken. Als de markt even geen oplossing heeft dat moet je als lokale overheid een rol pakken. Het CDA vindt ook echt dat we dat doen met de geplande investeringen, maar we gaan nu ook doorpakken!

Vitale economie

Het CDA vindt het van belang dat er permanent wordt gewerkt aan een aantrekkelijk ondernemersklimaat, nu investeren in ondernemers is de werkgelegenheid van de toekomst. En ja de discussie omtrent stikstof heeft op dit moment impact en ook wij hier in Oss zijn afhankelijk van de landelijke besluitvorming. En natuurlijk dringen wij, als lokale fractie van een landelijke partij, aan op een snelle maar vooral eerlijke besluitvorming voor ondernemers.

Hebben we genoeg power gemobiliseerd zodat ondernemers en scholieren of studenten zeggen, daar in Oss .. daar moet je zijn!

Lokaal zien we in deze begroting volop initiatieven voor een duurzame werkgelegenheid die erop gericht is om onderwijs en bedrijfsleven samen te laten komen en daar zijn we blij mee. En toch horen wij als CDA ook nog steeds dat er onvoldoende aansluiting is tussen bijvoorbeeld de kleine MKB ondernemer en de scholen. We hebben die gewenste aansluiting inmiddels al een aantal jaren op de agenda, wat hebben we gerealiseerd en wanneer vinden we nou dat we een stap gezet hebben. Hoe gaan we daarin uitblinken en ons onderscheiden? Is de Talentencampus voldoende toegerust? Hebben we genoeg power gemobiliseerd zodat ondernemers en scholieren of studenten zeggen, daar in Oss .. daar moet je zijn!

We  weten dat  we  in  Oss  ruim 2100 MKB bedrijven hebben en een bovengemiddeld aantal ZZPers, een onmisbare motor voor de Osse economie. Een MKB ondernemer die continuïteit nastreeft om daarmee ook op lange termijn in zijn inkomen en dat van zijn medewerkers te kunnen voorzien zal moeten investeren in zijn bedrijf. Het bedrijf verstevigt daarmee zijn concurrentiepositie en blijft werken aan onderscheidend vermogen. Op basis van gesprekken met ondernemers en op basis van een veelheid aan onderzoeken blijkt dat het klein MKB nog steeds lastig toegang heeft tot financiering. Middels een initiatiefvoorstel zal het CDA voorstellen om een MKB Leningenfonds Osste introduceren, we bespraken de planning daarvan eerder al in de agendacommissie. De Osse ondernemer wordt hierin op een zakelijke manier vooruit geholpen omdat ze uit dat fonds kunnen lenen voor hun bedrijf, daar waar de bank bijvoorbeeld het bedrag te klein vindt voor een volwaardige kredietbeoordeling.

Veilige omgeving

In de afgelopen maanden zijn we als inwoners van Oss voortdurend wakker geworden met weer een bericht over een brand gestoken auto of geweld op straat. Dat geeft een gevoel van onveiligheid en waar het de mensen thuis dan om gaat is dat ze willen zien en ervaren dat er iets verandert in de  aanpak. Ongetwijfeld gebeurt er op de achtergrond veel en worden de juiste maatregelen afgewogen maar echt heel concreet wordt het niet. Ook dit programma Veilige Omgeving voelt wat abstract. De vraag die wij dan hebben is of we met dit programma gaan zorgen voor bijvoorbeeld minder autobranden en minder geweld op straat. Hoe gaan inwoners impact ervaren. Graag een antwoord en reactie hierop van de portefeuille houder?

Wat wij dan missen is de kracht van Buurtpreventie. Als CDA hebben wij grote waardering voor het initiatief van inwoners om zelf hun eigen buurt veiliger te maken.

De inleiding zegt en ik citeer Veiligheid is van iedereen en voor iedereen. Wat wij dan missen is de kracht van Buurtpreventie. Als CDA hebben wij grote waardering voor het initiatief van inwoners om zelf hun eigen buurt veiliger te maken. De kosten daarvan zijn nagenoeg nihil en wat ons betreft mag dat nog meer omarmt worden. Wij zien graag dat de portefeuillehouder buurtpreventie op meerdere plekken ondersteunt. Hoe ziet de portefeuillehouder dat zelf?

We lezen in het coalitieakkoord dat en ik citeer we voorrang geven aan het aanpakken van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Meerdere malen hebben we in deze zaal vastgesteld dat dat ongewenste vormen aanneemt ook in Oss. Met het programma Weerbare Organisatie oogst Oss complimenten tijdens de eerste Dag van Weerbaar Bestuur van ministerie van BZK. Als CDA vinden wij de aanpak van ondermijnende criminaliteit een absolute prioriteit. Het genoemde programma voelt als een abstract en intern gericht programma. Onze vraag aan de portefeuillehouder is dan ook hoe gaan in het komende jaar de resultaten volgen? Daarnaast mist het CDA in dit verband de methoden met Data Analytics. Onze vraag aan de portefeuillehouder is: hoe hebben we in Oss de concrete mogelijkheden van Data Analytics een concrete plaats gegeven?

In deze begroting wordt gevraagd om structureel 25000 extra voor de Taksforce Brabant/Zeeland, de overige maatregelen in het kader van ondermijning vragen blijkbaar geen extra of structureel budget. Vraag aan de portefeuillehouder is dan ook of het programma al voldoende concreet is? Het CDA is tevreden met het extra budget voor aanpak huiselijk geweld, wij zijn benieuwd naar de verdere vormgeving, goed dat dat in 2020 concreet op de agenda staat. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.