Oss zet de schop in de grond

"Oss zet de schop in de grond", is hét politieke woonplatform voor alle inwoners van de Gemeente Oss met een idee dat innovatief, ambitieus en realistisch is. Bekijk de bestaande ideeën die er zijn staan onder het kopje 'hier wil CDA Oss doorpakken', verder op deze pagina.

Wij willen weten welke ideeën jij hebt

Wij geloven als CDA in de kracht van de samenleving. De overheid is er om initiatieven van burgers te ondersteunen waar dat mogelijk is. Woningbouw moet een samenspel zijn tussen inwoners, bedrijven en de gemeente. Het moet er zijn voor jong en oud,voor de kleine en de grote beurs.

De komende jaren kan er veel gebouwd worden in de gemeente Oss. Dat is ook hard nodig, veel mensen zijn op zoek naar een huis, maar met name een thuis.

Wij geloven als CDA in de kracht van de samenleving.

Heb jij zo'n innovatief, ambiteus en realitsich idee over wonen en woningbouw in Oss? Laat het ons weten! Wij gaan graag met je in gesprek. Vervolgens kunnen we het plaatsen op deze pagina. Stuur je plan in via [email protected]

Hieronder staan alle initiatiefnemers die de handschoen al hebben opgepakt. Je kunt via dit platform ook met hen in contact komen.

Hier wil CDA Oss doorpakken.

Ravenstein: Matthijs wil leefbaarheid Ravenstein een impuls geven.

Matthijs is lid van de werkgroep 'Ravenstein bouwt'. Hij ziet steeds meer mensen vertrekken uit Ravenstein door het nijpende woningtekort. Door woonwensen te inventariseren hopen ze dat toekomstige woningbouw in Ravenstein zal aansluiten bij de vraag van inwoners. Achterliggende gedachte van het initiatief is om de leefbaarheid in Ravenstein een impuls te geven door mensen, jong en oud, te behouden. Met behulp van een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) wil de werkgroep betaalbare huizen kunnen realiseren. De werkgroep is te bereiken via [email protected] of via hun facebookpagina: Ravenstein Bouwt | Facebook.

 

Oss: Jouw innovatieve woonidee op deze plaats? Laat van je horen!

Heb jij een innovatief, ambiteus en realitsich idee over woningbouw? Laat het ons weten! Wij gaan graag met je in gesprek. Vervolgens kunnen we het plaatsen op deze pagina en krijgt jouw idee meer bekenheid. Mensen die op hun beurt weer met jou in gesprek willen komen via deze weg in contact. Op deze manier verbinden we de samenleving.

Lithoijen: breng de balans terug.

De gemiddelde woningwaarde in Lithoijen is nagenoeg het hoogst van heel de gemeente Oss. Dit geeft aan dat er de opbouw van de woningvoorraad niet in balans is. Er is een groot tekort aan betaalbarre starterswoningen en seniorenwoningen. Het CDA vraagt al jaren aandacht voor deze woningbehoefte in Lithoijen. Op dit moment heeft een samenwerking van partijen een plan aangeboden aan de inwoners van Lithoijen te zien op www.groenebeemd.nl. Als CDA willen wij dat snel de schop de grond in kan zodat ook de nieuwe generatie betaalbaar in Lithoijen kan blijven wonen.

Herpen: hier werd doorgepakt.

In Herpen werd en wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid van het dorp met de realisatie van woonwijk Wilgendaal. Met diverse bebouwing is er ruimte voor alle woningtypes en behoeften. Ook in 2012, toen de besluitvorming van Wilgendaal op tafel lag, zagen we als CDA Oss dat investeren in de kernen essentieel is om de leefbaarheid te waarborgen. 

Lokale aandacht voor CPO's

DTV Nieuws besteede onlangs aandacht aan het initiatiefvoorstel waar we ons als CDA Oss hard voor hebben gemaakt. Een financiële steun in de rug voor startende CPO projecten, zodat meer plannen van de grond komen en we sneller meer woningen kunnen realiseren in onze gemeente. Lees het artikel op de website van DTV Nieuws via deze link.

Overlangel: hier blijven we in gesprek.

In maart 2019 zaten CDA raadsleden Mari van Kilsdonk en Sidney van den Bergh tijdens een energieke bijeenkomst om de tafel met inwoners uit Overlangel. Het doel voor deze inwoners is betaalbare woonambities voor jongeren en ouderen. Dat vereist maatwerk. Er waren volop plannen. De plannen werden later door de inwoners concreet gemaakt in een bidbook. Onder de naam BIO, 'Bouwen in Overlangel', zijn er door deze inwoners gesprekken geweest met dorpsraad en gemeente. Eind 2020 werd BIO een officiële CPO-vereniging. Het bestuur van BIO is te bereiken via [email protected] 

Macharen: hier legden we de bal op de stip.

Als CDA Oss zijn we in 2019 al pro-actief aan de slag gegaan met het samenbrengen van ideeën om woningbouw in Macharen te realiseren op het braakliggende voetbalterrein. Het dorp liet zich massaal horen. Dit resulteerde in een inspirerende avond georganisseerd door fractieleden Joris van Hest en Sidney van den Bergh, waar inwoners hun plannen konden presenteren en later het aanbieden van één van de plannen aan CDA wethouder van der Schoot.

Oss: het concept van schoolwoningen blijven onderzoeken.

Veel scholen in Oss staan op de nominatie om te worden verbouwd of krijgen op termijn nieuwbouw ter beschikking. Het is lastig inschatten hoeveel ruimte een nieuwe school nodig heeft in de toekomst. Leerlingenaantallen lijken al jaren te krimpen. Het concept van schoolwoningen zorgt ervoor dat leegstaande lokalen kunnen worden omgevormd tot (kleine) woning. Hierdoor kunnen we een bijdrage leveren aan de woningopgave en zitten scholen niet jaren met overtolllige ruimte. Fractielid Kai Bloemers pleitte ervoor dit op te nemen in de plannen rondom huisvesting van scholen. Dit gebeurde tijdens de adviescommissie van 1 april 2021. Als CDA waren we helaas de enige partij in de Osse raad die het concept van schoolwonen omarmde waardoor het niet werd opgenomen in het huisvestingsplan. Voor ons is het een mooi voorbeeld van innovatief en flexibel bouwen met een rendabele blik op de toekomst. De wethouder heeft wel de toezegging gedaan het idee mee te nemen naar de toekomst. Ondertussen blijven wij ons natuurlijk inzetten voor dit concept, ondanks het feit dat andere partijen ons niet steunen.

Oss: Het begijnhof van gisteren is de oplossing voor morgen.

In Nederland, ook in Oss, worden steeds meer mensen steeds ouder. Het grootste deel van hen blijft (alleen) thuis wonen. Dit heeft gevolgen voor de vraag naar zorgondersteuning komende jaren. Deze zal fors toenemen, vooral in de thuissituatie. Onlangs is het rapport “Oud en zelfstandig in 2030. Aangepast REISadvies” verschenen. Dit adviesrapport aan de minister van VWS geeft perspectieven en oplossingsrichtingen aan voor de toenemende opgave om zorgbehoevende ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen.
Het rapport bevat een aantal adviezen waarvan de eerste het belangrijkste: Ga (ver)bouwen! De fysieke woon- en leefomgeving is voor ouderen cruciaal om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en zo min mogelijk afhankelijk te worden van zorg. Nieuwe woonvormen, tussen het aloude eigen huis en verpleeghuis in, kunnen een oplossing bieden.” CDA Oss omarmt dit advies. Oud worden in je eigen woning is voor heel veel mensen fijn, Wij vinden het een logische en goede ontwikkeling dat er woningen komen voor thuiswonende ouderen die met elkaar een soort buurt vormen. Het oude begijnenhof alleen dan in moderne variant. Juist door de sociale samenhang in het hofje kunnen ouderen en hun mantelzorgers elkaar ondersteunen. Ook kan professionele thuiszorg efficiënt worden ingezet doordat men dicht bij elkaar woont.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.