16 december 2022

Motie "CPO - Verhaal kosten anterieure overeenkomst: wel uitstel, geen afstel" unaniem aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 december 2022 diende het CDA Oss de motie "CPO - Verhaal kosten anterieure overeenkomst: wel uitstel, geen afstel". Deze werd unaniem aangenomen in de Osse raad. De bijdrage van raadslid Arjan Calatz tijdens de vergadering van 15 december is onderstaand te lezen.

"Voorzitter, Gemeenschappen bouwen: dat kan je met een CPO. Want in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap doorleef je met elkaar een proces van planontwikkeling tot realisatie. En die stappen zijn echt niet simpel. Want de gemiddelde initiatiefnemer is geen projectontwikkelaar en heeft geen kennis op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Daarom hebben we ook in de commissie al verwezen naar onze eerder aangenomen motie “kickstart CPO”. De voucher van 2500 euro is nodig om vooraf de juiste informatie, stappen en hobbels te belichten. En dat te doen, samen met een professionele partij. Want termen als anterieure overeenkomst en exploitatieplan: ze zijn voor velen nieuw.

Als gemeente willen we CPO stimuleren. Daarom is het goed om daar met elkaar een beleidskader over af te spreken. En daarbij spelen ook de nota’s grondbeleid en kostenverhaal een rol. Want weten waar je aan toe bent als initiatiefnemer is daarbij van groot belang. Er zitten nu eenmaal logischerwijs concequenties aan het aangaan van een overeenkomst, van grondkoop tot indienen van een wijziging bestemmingsplan of aanvraag van een omgevingsvergunning. En ook daar maken we met elkaar heldere afspraken.

Nu worden initiatiefnemers veelal geconfronteerd met hoge bedragen en facturen. En we snappen dat we als gemeente zekerheid willen hebben over financiële borging van een plan. Daarom sluiten we vaak een intentieovereenkomst met initiatiefnemers, waarin we al afspraken maken over de te maken kosten. Maar het kan zeker wel helpen om het moment van betalen van de opvolgende anterieure overeenkomst zo laat mogelijk te zetten, danwel te verdelen. En daar gaat deze motie over. Want waar het in eerste aanleg ons plan was om de factuur uit te stellen totdat een bestemmingsplan onherroepelijk is, blijkt dat met de wet ruimtelijke ordening niet mogelijk. En dat deze technische materie niet zo simpel is blijkt uit de vele juridische op- en aanmerkingen die in aanloop naar deze motie gemaakt zijn en waarbij er ook met regelmaat eerder meer onduidelijkheid dan duiding ontstond. Daarom hebben we gekozen voor de maximaal haalbare optie:het zo laat mogelijk in rekening brengen van kosten uit de anterieure overeenkomst.

Tot slot wil ik toch, voorzitter, nog een veel gehoorde reactie rond deze motie met u delen. Want daarin is de stelling: “maar als je geen geld hebt, dan moet je geen huis willen bouwen” een hele logische, maar dit is met name voor een starter en sommige doorstromers toch echt een drempel. Want eigen geld is nu eenmaal nodig, dat is het al voor de kosten uit de overeenkomst, maar ook bijkomende kosten als de bijdrage in het groenfonds of bovenwijkse voorzieningen. Om over eigen geld binnen de hypotheek maar te zwijgen. Banken vragen daar nu eenmaal om. En niet iedereen heeft een groot vrijstaand huis voor ogen binnen een CPO, maar is al blij met een appartement in een oude school, zoals in Overlangel. Dus laten we daarin ook voor die inwoners meedenken waar het kan. En laten we met deze motie proberen drempels weg te nemen of in ieder geval te verlagen.

En met deze motie verdelen we de pijn, we winnen tijd voor de initiatiefnemers maar geven wel helderheid over de intenties over en weer, tussen initiatiefnemer en gemeente. Daarmee komen we, vinden wij, zo maximaal als mogelijk tegemoet binnen de kaders van de wet en regelgeving.  En we geven de wethouder de tijd om in het eerste kwartaal nog terug te kunnen komen op deze motie,als deze wordt aangenomen. Daarom dienen we de volgende motie in:

Motie CPO ‘Verhaal kosten anterieure overeenkomst: wel uitstel, geen afstel’

De raad van de gemeente Oss, in vergadering bijeen op 15 december 2022,

Draagt het College van B&W op:

1.  Om bij de uitvoering van het CPO-beleidskader de kosten vanuit de anterieure overeenkomst voor jongeren en doorstromers op een zo laat mogelijk moment te verhalen.

2.  De raad uiterlijk in het 1e kwartaal van 2023 te informeren over de wijze waarop uitvoering gegeven wordt aan deze motie.

En gaat over tot de orde van de dag.

De fracties van CDA, SP en PVDA

Tot zover voorzitter."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.