30 juni 2023

Opinienota Woonzorgvisie gemeente Oss

Gisterenavond heeft ons raadslid Arjan Calatz het woord gevoerd over de opinienota Woonzorgvisie gemeente Oss tijdens de gezamenlijke opiniecommissie. Onderstaand is deze inbreng te lezen. 

"Voor ons ligt de opinienota Woonzorgvisie. Het stuk biedt een inkijk in de kwantitatieve opgave waar we als gemeente voor staan, als we kijken naar de diverse doelgroepen op het gebied van wonen en zorg.

CDA Oss vindt als eerste het stuk niet compleet, we hebben dat ook in het technisch overleg van 19 juni jl laten weten. Wethouder van Kessel heeft op 27 juni een aanvullend stuk ingestuurd over zorgpersoneel. Daarin is helder dat het kraakt en piept. Maar we missen nog steeds de meer kwalitatieve inkijk in de zorgkant van de Woonzorg opgave met de huidige en te verwachten zorguitvraag als kapstok. Want als we in staat zijn te voldoen aan de harde kant van de opgave, en we tegelijkertijd de zachte kant niet op orde hebben, dan komt er van Woonzorg simpelweg niets terecht.

Want Vanuit zorgkant is sprake van verzuiling in hoe de zorg thuis geregeld wordt. Het geeft een diversiteit in verschijningsvormen door alle verschillende wetten en regels. juist hier is meer beeld bij nodig, waarbij het op basis van uitvraag nu, en een prognose voor de toekomst, essentieel is om daarop te anticiperen in de Woonzorg opgave en het beleid. Doordat we niet in staat zijn de laagdrempelige zorg te bieden, duwen we onze inwoners ongewild in de dure zorg van de 2e en 3e lijn.

Wat willen we meegeven in de Woonzorg opgave. Zet in op twee aspecten, waarbij we als eerste ambitieus moeten zijn in de nieuwbouw opgave voor ouderen. Met een dubbele vergrijzing is een percentage betaalbaar levensloop bestendig of nultrede wonen van groot belang. Daarbij moeten de wooncorporaties ook in stelling worden gebracht om daarin mee te bouwen aan deze opgave in het sociale huursegment. Hiermee creëren we doorstroming op de woonmarkt.

Als tweede de aanpassing van bestaande woningen, waarbij er een aftakgrens is in het lonend verbouwen van een woning. Soms is verhuizen goedkoper. En dan nog onze beleidsregel mantelwonen. Mogelijkheden binnen deze regels zijn onvoldoende bekend en mogen wat CDA Oss betreft actiever gecommuniceerd worden naar onze inwoners. Ook hier zijn namelijk veel laagdrempelige mogelijkheden op het gebied van Woonzorg.

En tot slot, er zit ook nog iets voor deze opgaven en dat zijn preventieve maatregelen. Zet meer in op de laagdrempelige zorgvormen waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Met GALA en IZA proberen we om het vastgelopen zorgsysteem vlot te trekken. Als we in 2040 in Nederland een gezonde generatie willen zijn, zoals als doelstelling omschreven vanuit het rijk, dan is deze beweging aan de voorkant nodig. Meer inzetten op preventie, stimuleren van eigen initiatieven vanuit bewoners, faciliteren en sturen vanuit de gemeente waar nodig. Dit levert een extra druk op voor ons als gemeente, waarbij we samen met onze inwoners en anderen deze klus moeten klaren. Woonzorg blijft maatwerk. Blijvend monitoren van de marktontwikkelingen is daarbij essentieel. Extra mankracht en capaciteit zijn daarbij nodig. Niet alleen op zorg, maar zeker ook op de ontwikkelkant van deze Woonzorg opgave."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.