Inwoners en leefbaarheid

We zetten ons in voor:

  • Het behoud van het huidige voorzieningenniveau. Zwembaden, sportvoorzieningen en plaatsen voor ontmoeting zijn belangrijk.
  • Burgerparticipatie en ruim baan geven aan eigen initiatief. We betrekken mensen actief bij de vraagstukken in de eigen wijk en eigen dorp.
  • Keuzes in de dienstverlening van de gemeente. Wat regelt de gemeente wel en wat niet?Juist voor de mensen die het niet zelf redden moet de gemeente een vangnet bieden.
  • Mensen met zorgindicatie en het vooruitzicht dat de situatie niet zal verbeteren. Voor hen willen we de herhaalaanvragen en beoordeling voor zorg vereenvoudigen.
  • Actieve en positieve participatie van jeugd en ouderen en hen uitdagingen bieden. Bijvoorbeeld met onze sport- en cultuurverenigingen. Maar ook door bijvoorbeeld bij te dragen aan goed onderwijs. Daarom willen wij dit ruimhartig faciliteren vanuit de gemeente.
  • Inclusiviteit. Zodat nog meer mensen mee kunnen doen ongeacht een beperking, geaardheid of financiële situatie.
     

Samen leven

We willen dat Drechterland een gemeente is waar iedereen zich veilig voelt om zichzelf te zijn. Geen enkel mens is gelijk, maar wel gelijkwaardig.  
Samenleven betekent dat we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen, ongeacht afkomst, leeftijd, geaardheid, inkomen of mogelijke beperkingen.  
Samenleven betekent dat we naar elkaar omzien. Een samenleving die een hecht netwerk vormt, met inzet van familie, buren, vrienden en kennissen, vrijwilligers, mantelzorgers en professionals.  Waarin mensen die het nodig hebben worden ondersteund op een wijze die bij hen past. Leidend is hierbij niet waar iemand recht op heeft, maar wat iemand nodig heeft. 
In een sterke samenleving is er betrokkenheid tussen arm en rijk, jong en oud. Wij moeten het samen doen. Ieder mens is belangrijk en waardevol voor de samenleving.  
Daarom zorgen we ervoor dat iedereen mee kan komen, ook als het tegenzit.  
De gemeente fungeert daarin als vangnet.  

De kosten voor het sociaal domein nemen toe. Steeds meer mensen doen een beroep op zorg. Hoe houden we het haalbaar dat mensen die echt zorg nodig hebben dat ook krijgen? Hoe kan de gemeente daarin een vangnet blijven? Daar moeten we de komende jaren mee aan de slag.

Meedenken en meedoen

We vinden het belangrijk dat mensen actief kunnen deelnemen aan de samenleving en dat zij tevens betrokken worden bij vraagstukken die hen raken. Niet voor niets is CDA Drechterland trots op de aanpak binnen Vitale Dorpen. Met die aanpak zijn 48 allianties van inwoners aan de slag gegaan met het vitaler maken van hun dorp, met mooie resultaten tot gevolg. Daar willen we op voortbouwen.  
CDA Drechterland vindt dat we met meer regelmaat inwoners moeten betrekken bij vraagstukken. Welk type speeltuin moet er in de wijk komen? Hoe kunt u thuis blijven wonen op een prettige manier? Hoe kunnen we samen aan de slag met de duurzaamheidsopgave? Aan welk type woningen heeft het eigen dorp behoefte?

Jeugd heeft de toekomst

Gezond leven is belangrijk, voor lichaam en geest. Daarom vinden we het belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn om te sporten en te bewegen. Wanneer jongeren iets willen organiseren, dan stimuleren we hen om dat te doen. Vanuit het jeugd- en jongerenwerk moeten zij daarin ondersteund worden. 

Bij de zorg voor jeugdigen moet de belangrijkste inzet zijn gericht op vroegtijdige signalering van belemmeringen en ontwikkelingen. Door tijdig de juiste ondersteuning te bieden kunnen grote problemen worden voorkomen. Wij willen dat tijdig ondersteuning en advies wordt gegeven bij vragen over het gebruik van gezonde voeding, sociale media, drank, drugs en gamen.  
Team Inzet, peuterspeelzalen en kinderopvang, onderwijs, consultatiebureaus en huisartsen zijn goed in staat te signaleren en spelen een belangrijke rol om vroegtijdig de noodzakelijke hulp in te zetten.  

Vechtscheidingen komen helaas steeds vaker voor. Bij een problematische echtscheiding vraagt vooral de positie van kinderen om aandacht. Wij vinden het belangrijk dat er mediatie beschikbaar is en iemand oog heeft voor de belangen van de kinderen.

Vitaal ouder worden

Om gezond oud te worden zijn beweging, in contact staan met anderen en zingeving van belang. We vinden het belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn die daaraan bijdragen.

Het aantal ouderen in Drechterland neemt de komende jaren toe en daarmee het aantal mensen met dementie. Het is belangrijk dat de omgeving weet hoe men het beste om kan gaan met mensen met dementie, zodat we met zijn allen rekening houden met en oog hebben voor deze mensen.  

Om te voorkomen dat kwetsbare ouderen geen tijdige hulp krijgen vinden we het belangrijk om in te blijven zetten op preventieve huisbezoeken voor mensen vanaf tachtig jaar. Op die manier wordt ook eventuele eenzaamheid gesignaleerd. Voorlichting en vroegtijdige signalering zijn belangrijk, maar ook een goed aanbod van dagbesteding.  
Dit geeft kwaliteit aan het leven en zorgt ervoor dat betrokken mantelzorger(s) de intensieve zorg kunnen blijven volhouden. 

Zorgen voor een naaste vinden we vaak vanzelfsprekend. Veel mantelzorgers nemen deze zorg met liefde en aandacht op zich, maar het is vaak ook zwaar. Mantelzorgers zijn onmisbaar in de samenleving. We vinden het goed dat de gemeente ondersteuning biedt aan mantelzorgers en hen zo helpt de zorg vol te kunnen houden. Respijtzorg en het uiten van waardering aan mantelzorgers (het jaarlijkse mantelzorgcompliment) vinden wij daarbij belangrijk.  

Mensen met een zorgvraag blijven steeds langer thuis wonen. Voor sommige mensen zijn de criteria voor een verpleeghuis te streng, terwijl thuis wonen ook niet meer optimaal is. We willen dat inwoners geïnformeerd worden over de mogelijkheden om veilig en comfortabel in eigen huis te blijven wonen. Bijvoorbeeld met tips over hoe je het huis klaar maakt voor de toekomst en cursussen om ongelukken (door vallen) te voorkomen. De afhandeling van aanvragen voor zorg of hulp moet vereenvoudigd worden voor een snellere afhandeling. Mensen in een situatie die niet zal verbeteren zouden niet jaarlijks opnieuw een aanvraag hoeven indienen. 

Welzijn, sport, cultuur en verenigingen

Drechterland kent een rijk verenigingsleven, goede sportactiviteiten en een gevarieerd cultureel aanbod. Dit is belangrijk voor onze gemeenschap: het verbindt mensen en geeft kleur aan onze samenleving.  

Sport brengt mensen letterlijk in beweging. Het is goed voor de gezondheid, zorgt voor ontspanning, ontmoeting en samenhang in de gemeenschap. Sport is van grote maatschappelijke waarde. Sport brengt plezier en biedt verbinding met anderen. Vaardigheden als samenwerken en omgaan met tegenslag komen hierbij aan bod. 
Sport draagt daarmee bij aan een belangrijke basis voor onze samenleving. We willen dat sporten voor iedereen mogelijk is, mede door een divers aanbod.  

CDA Drechterland wenst daarnaast dat alle kinderen in aanraking komen met vormen van kunst en cultuur. We vinden het belangrijk dat kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen op het gebied van muziek, techniek, sport en creatieve activiteiten. Wanneer kinderen kennismaken met thema’s buiten hun eigen leefomgeving, zien we dat als een verrijking. Kortom, maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in de vrije tijd én op school. De gemeente moet een actieve rol vervullen om het aanbod samen te brengen en te onderzoeken welk aanbod ontbreekt.

Armoedebestrijding

Ook in Drechterland wonen mensen die onder de inkomensgrens leven en niet vanzelfsprekend geld hebben voor gezonde voeding of toegang tot zorg. Armoede gaat ook over niet mee kunnen doen aan het maatschappelijk leven, omdat er geen geld is voor de sportclub, muziekvereniging of school-activiteiten.  

In Drechterland is een goede regeling voor minima. CDA Drechterland wil dit in stand houden. We vinden het belangrijk dat scholen en sportverenigingen weten dat deze regelingen voor kinderen bestaan, zodat zij ouders hier op kunnen attenderen.  

Mensen met financiële problemen trekken vaak laat aan de bel voor hulp. In de gemeente is gestart met een aanpak om financiële problemen vroeg te signaleren en te helpen bij schulden. We zijn blij met de proactieve aanpak van de gemeente Drechterland om te voorkomen dat schulden toenemen.

Werk en participatie

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden door WerkSaam Westfriesland geholpen op weg naar werk. CDA Drechterland vindt het belangrijk dat bij het vinden van werk gestreefd wordt naar duurzame arbeidsplaatsen: een werkplek waar iemand langere tijd aan het werk blijft. Dat lukt het best wanneer je kijkt naar de talenten en interesses van mensen. We willen dat zoveel mogelijk mensen doorgroeien naar regulier werk. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er voldoende opleidingsplaatsen zijn bij ondernemingen in de regio. Op die manier blijft talent in de regio behouden.  
Ook de gemeente is een bedrijf waar goed kan worden opgeleid.  

Mensen die sinds kort in Nederland wonen krijgen zo snel mogelijk taalonderwijs. De taal leer je niet alleen in een klaslokaal. Om te bevorderen dat zij de taal goed leren vinden we het belangrijk dat zij kunnen oefenen in de praktijk. Het helpt dat ze in het dagelijks leven de Nederlandse taal spreken. Daarom worden nieuwe Nederlanders in Drechterland begeleid naar (vrijwilligers)werk en/of sociale activiteiten. En het maakt integreren in de nieuwe woon- en leefomgeving makkelijker.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.