Woonkansen in elk dorp

We zetten ons in voor:

 • Behoud van de leefbaarheid in de acht kernen. Met een school in de buurt, een ontmoetingspunt en verenigingsleven.
 • Versneld bouwen van woningen in de kernen, met oog voor het behoud van het eigen karakter van het dorp. Geen Hoogkarspel Zuid, waarbij het gaat om minimaal 1.200 woningen erbij, terwijl er nu 4.000 woningen in Hoogkarspel staan!
 • Realisatie van 1.000 nieuwe woningen voor 2030.
 • Versnelling door modulair te bouwen, bouwen op grond die nog wacht op definitieve invulling.
 • Bij modulair bouwen kunnen procedures sneller worden afgewikkeld omdat er wordt uitgegaan van woningen die staan voor een periode van maximaal tien jaar.
 • Variatie in het woningaanbod. Aanbod voor jong en oud en een goede balans tussen huur en koop.
 • Een woonhof voor ouderen in Venhuizen.
 • Voorrang geven aan inwoners die in de eigen kern of regio willen blijven wonen, zodat er ook doorstroom kan ontstaan.
 • Voor nieuwe woningbouw een anti-speculatiebeding en zelfbewoningsplicht.
 • Drechterland zorgt binnen of buiten de SED voor voldoende menskracht en kwaliteit om de ambitie per 2030 te realiseren.
 • Een “wat kan wel”–houding bij plannen. Bijvoorbeeld bij het splitsen van stolpen en ombouwen van bedrijfspanden.
 • Versnelling van de woningbouw in elk dorp én ervoor zorgen dat deze woningen over meerdere jaren beschikbaar komen. Zodat we ook voor de komende jaren kunnen inspelen op de woningbehoefte van onze inwoners

  Per kern de onderstaande aantallen:

Hoogkarspel 

Venhuizen/Hem  

Westwoud 

Oosterblokker  

Schellinkhout 

Wijdenes/Oosterleek

350 nieuwe woningen 

400+ nieuwe woningen 

meer dan 120 nieuwe woningen 

30 nieuwe woningen 

60 nieuwe woningen 

30 nieuwe woningen

Behoud van het karakter van de dorpen

Drechterland bestaat uit acht kernen, elk met een eigen karakter. Alle acht kernen hebben een bloeiend verenigingsleven, dankzij de vele vrijwilligers. Met eigen ontmoetingsplaatsen waar inwoners samenkomen, zoals een dorpshuis, café, kerk, sportverenigingen of verenigingsgebouw. CDA Drechterland zet zich maximaal in om scholen, ontmoetingspunten en het verenigingsleven te behouden in alle kernen.  

Voor een leefbare kern is het van belang om in versneld tempo woningen toe te voegen. 
De ontwikkeling van woningbouw in de kernen vinden wij belangrijk. De hoeveelheid woningen verschilt per dorp. De schaal van woningbouw moet passen bij het karakter en de ontwikkelmogelijkheden van het dorp. In de kleine dorpen willen we bouwen voor de lokale woningbehoefte. Zo behouden jongeren, gezinnen en senioren een plek in het eigen dorp.  

We kunnen niet bepalen wie de woning uiteindelijk koopt en daardoor kan het gebeuren dat een huis toch gekocht wordt door iemand buiten de gemeente. Dat hoeft niet erg te zijn, maar we willen inwoners van Drechterland de gelegenheid bieden om zelf een plan te ontwikkelen, waardoor de woning daadwerkelijk beschikbaar komt voor de mensen uit het dorp. Dit heet Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Als er mogelijkheden zijn om mensen uit het dorp voorrang te geven op een woning, dan doen we dat. Dat kan immers de doorstroom bevorderen. 

Doorstroom op de woningmarkt

We willen de beroepsbevolking stimuleren om hier te blijven wonen. Doorstroom op de woningmarkt is daarvoor cruciaal. In elke kern zijn woningen nodig die dit mogelijk maken.
We vragen extra aandacht voor jongeren tussen 16 en 27 jaar. We willen hen (blijven) binden aan onze gemeente. We moeten daarom zorgen voor een uitdagend en goed woon- en leefklimaat met daarnaast voldoende kansen op een betaalbare woning. Voor deze groep willen we betaalbare koopwoningen. We zijn blij dat zij een starters-lening kunnen krijgen via de gemeente. Ook de bouw van seniorenwoningen bevordert de doorstroom en CDA Drechterland zet zich in voor de realisatie van een woon-hof in Venhuizen. 

We vinden dat mensen die een nieuw huis kopen zelf in de woning moeten gaan wonen (zelfbewoningsplicht). Er is immers schaarste op de woningmarkt. Ook vinden we het belangrijk dat er bij de aankoop van een woning een anti-speculatiebeding wordt opgenomen in het koopcontract. Kopers mogen de woning dan niet binnen een aantal jaren verkopen, tenzij er sprake is van overlijden of een echtscheiding). We willen hiermee voorkomen dat een huis als handelsobject fungeert. 

CDA Drechterland vindt dat er meer variatie nodig is in het aanbod van woonvormen, zoals hofjes, appartementen en gelijkvloerse woningen.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het splitsen van stolpen, zodat deze behouden blijven en waarbij tegelijk ingespeeld wordt op het tekort aan woningen.
Vanwege het tekort aan woningen willen we ook modulair bouwen: woningen die relatief snel gerealiseerd zijn. We denken aan locaties waar pas over tien jaar bouwplannen zijn en die in de tussentijd goed kunnen fungeren als locatie voor tijdelijke woningen.

Herontwikkeling van bestaande gebouwen

CDA Drechterland maakt zich sterk voor woningbouw in de kernen omdat dit doorstroming en verjonging tot gevolg heeft. Mogelijkheden hiervoor worden gezocht in herontwikkeling van vrijkomende bedrijven aan de linten. We stimuleren het splitsen van stolpboerderijen, wanneer de oorspronkelijke stolp daarmee behouden blijft. 
Op die manier ontstaat er meer woningaanbod in de kern. 

We vinden het belangrijk dat bouwaanvragen zorgvuldig en tegelijkertijd sneller afgehandeld worden. We willen daarom een eigen ambtenaar voor versnelling van de woningbouwopgave.

Woningbouw op maat in alle kernen

Er wordt al jaren gespeculeerd over de ontwikkeling van Hoogkarspel Zuid: een nieuwe woonwijk ter hoogte van de Houterweg. Ontwikkeling van Hoogkarspel Zuid betekent dat Hoogkarspel minimaal een derde groter wordt, omdat met de woningbouw de investeringen moeten worden betaald die nodig zijn voor grote infrastructuurwerken, zoals een tunnel onder het spoor. De impact van zo veel woningen is ontzettend groot. Ook voor de andere dorpen waar we juist de leefbaarheid op peil willen houden. We willen dat er in elk dorp woningen bij komen. Voor Hoogkarspel zou het betekenen dat het dorp verstedelijkt: de impact op het verenigingsleven en de voorzieningen is groot. Wij hebben de overtuiging dat mensen in Drechterland wonen omdat ze het prettig vinden om in een landelijke gemeente te wonen en omdat ze onderdeel zijn van een gemeenschap.  

In Hoogkarspel en in de andere kernen zijn gelukkig nog voldoende locaties waar we onze woningbouwbehoefte kunnen invullen op kleinere schaal. Wij willen geen dure en lange onderzoeken naar Hoogkarspel Zuid, maar woningbouw op maat in alle kernen! Woningen die we snel kunnen realiseren. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.