CDA Drechterland – speerpunten uit ons verkiezingsprogramma

 

Inleiding

Ons plan voor Drechterland is uitgewerkt in vijf thema’s. Per thema staat wat we belangrijk vinden in de vorm van actiepunten. De komende vier jaar willen we deze ideeën, oplossingen en verbeteringen samen met u realiseren. Zoals we ook tijdens ons zeer succesvolle project Vitale Dorpen hebben gedaan.

 

CDA Drechterland is een brede volkspartij, geworteld in alle lagen van de bevolking, en zij biedt een veilige en vertrouwde plek voor iedereen. Bij de keuzes die wij maken houden wij zoveel mogelijk rekening met ieders belang. Onze uitdaging is steeds weer zoeken naar een oplossing waarin iedereen zich kan vinden.

 

·        Gespreide verantwoordelijkheid: de gemeente moet nog meer ruimte geven aan initiatieven van inwoners en ondernemers. Minder regels en meer gezamenlijke verantwoordelijkheid. 


·        Solidariteit: de talenten die je hebt moet je benutten. De overheid springt bij waar dat nodig is, wanneer mensen dat (tijdelijk) niet zelf kunnen.

·        Gerechtigheid: creëren van voorwaarden voor gelijke kansen voor iedere inwoner om op eigen wijze te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. 


·        Rentmeesterschap: duurzaam omgaan met natuur en milieu, maar ook zorgvuldig zijn bij het besteden van gemeenschapsgeld. 


 

Waar zetten wij ons voor in?

·         Een bruisende en levende gemeente die aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te recreëren.

·         Ruimte voor maatschappelijke initiatieven en betrokkenheid bij de buurt.

·         Betaalbaar voorzieningenniveau in alle kernen. 


·         Een schone en veilige gemeente voor inwoners, bedrijven en recreanten.

·         Drechterland is en blijft een agrarische gemeente, en de agrarische ondernemers vervullen een belangrijke rol als beheerders en inrichters van het landschap in onze groene gemeente. Zij bieden daarnaast veel werkgelegenheid, en verdienen dan ook alle medewerking!

·         Een gevoel van ‘thuiskomen’ in een gemeenschap waar mensen opgroeien, gevormd worden en (door)groeien. Een plaats waar mensen de kans krijgen om zich waar te maken en worden gerespecteerd om wie ze zijn en wat ze doen, vanuit vertrouwen en een positieve houding. 


 

Ons motto is dan ook: Voel je thuis in Drechterland!

 

Onze visie

Voor CDA Drechterland staat betrokkenheid van mensen bij het gezin, de school, de wijk, het bedrijf, de vereniging en/of de kerk centraal. Dit vormt de basis van de gemeente en de gemeenschap.

 

Politiek is voor CDA Drechterland geen doel op zich, maar een manier om zaken in de samenleving bespreekbaar te maken en tot stand te brengen. CDA Drechterland gaat uit van een duidelijke visie over onze toekomst, maar die dwingen we niet af door vast te houden aan voorgenomen standpunten. Besluiten die op breed gedragen steun in de gemeente kunnen rekenen, zijn duurzamer dan die met een smalle basis. Het project Vitale Dorpen is ontstaan vanuit deze visie en willen we graag een vervolg geven. We vinden het belangrijk om met inwoners en ondernemers samen te werken. Niet het eigen belang, maar het belang van de gemeente en haar inwoners staat voorop.

 

 

Onze speerpunten

 

Thema Inwoners

·         Actief betrekken van inwoners om de leefbaarheid van hun eigen dorpskern te vergroten.  

·         Het moet ook voor starters en senioren mogelijk zijn om in eigen dorp te blijven wonen.

·         Realiseren van ons eigen dorpsbos in Hoogkarspel.

·         Voldoende voorzieningen in alle kernen en stimuleren van een bloeiend verenigingsleven.

·         Realiseren van een multifunctionele accommodatie (basisonderwijs, kinderopvang, peuterschool, etc.) in Westwoud.

·         Iedereen moet volwaardig mee kunnen doen, ook mensen met een beperking! Deelnemen aan de samenleving moet voor iedereen bereikbaar zijn.

 

Thema Wonen

·         Bij nieuwbouwplannen inspelen op de lokale woonbehoefte (o.a. door een huis-aan-huis-enquête in alle kernen, zoals wij eerder in Wijdenes en Oosterleek hebben gedaan).

·         Aandacht voor lokale accenten bij Centrumplan Venhuizen en Centrumplan Schellinkhout.

·         Bouwen voor starters én senioren in eigen dorp.

·         Realiseren van een prettige woonomgeving in overleg met de bewoners.

·         Aandacht voor groen en speelvoorzieningen in nieuwbouwwijken, maar ook in bestaande wijken!

 

Thema Werk & Toerisme

·         Bevorderen van snel internet, ook in het buitengebied.

·         Lokale ondernemers kansen bieden bij nieuwe plannen.

·         Snellere afwikkeling van vergunningsaanvragen.

·         Uitbreiding (recreatieve) fiets- en wandelpaden (bijvoorbeeld fiets-/wandelpad Schellinkhout-Wijdenes en Wijdenes-Hem), en verbeteren en uitbreiden van vaarroutes.

 

Thema Veiligheid & Infrastructuur

·         Tolweg Hoogkarspel, viaduct handhaven en Tolweg aansluiten op N302 (Drechterlandseweg).

·         Extra aandacht voor knelpunten en gevaarlijke verkeerssituaties (veilig parkeren bij scholen!).

·         Onderhoud groenvoorziening verbeteren.

·         Duurzaam bouwen (energiezuinig, gasvrij en door toepassing van zonnepanelen, isolatie,   warmtepompen en waterbeheersing).

·         Extra aandacht voor (meer) veilige fietsroutes.

·         Wijkagenten en bevoegde opsporingsambtenaren (boa’s) weer zichtbaar in iedere kern.

·         Stimuleren van uitbreiding buurtpreventie.

 

Thema Bestuur & Financiën

·         Goede bereikbaarheid, betere communicatie en snelle afhandeling van (aan)vragen van inwoners.

·         Gemeenteraad en College zijn goed benaderbaar en werken samen met de inwoners.

·         Geen lastenverzwaring en kritische blik op uitgaven.

·         Zelfstandigheid van de gemeente Drechterland behouden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.