Samen voor een groene toekomst

We zetten ons in voor:

 • Een groene woonomgeving met verscheidenheid in planten- en diersoorten (biodiversiteit). Een omgeving die uitnodigt om te bewegen en tegelijkertijd beantwoordt aan opgaven als extreme hitte, wateroverlast of watertekort. 
 • Een digitaal loket (website) voor duurzaamheid. Met informatie over de mogelijkheden en  financiële regelingen om te verduurzamen. 
 • Groenonderhoud van de openbare ruimte samen met de inwoners. 
 • Verminderen van restafval. Inwoners die sorteren belonen met lagere afvalbelasting.
 • Windmolens op minimaal zeshonderd meter van bebouwing. Wij zetten in op zonne-energie.
 • Een gemeentelijke duurzaamheidslening voor mensen die hun huis willen verduurzamen.
 • Uitbreiden van het aantal laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen in alle kernen. 

Gezonde en groene leefomgeving

Een groene woonomgeving is belangrijk voor het leef-plezier en een gezonde omgeving. Mensen gedragen zich er socialer en voelen zich er rustiger, gelukkiger en gezonder. De kans dat iemand zich ongezond voelt in een woonomgeving met weinig groen is anderhalf keer zo groot als in een woonomgeving met veel groen. Daarnaast helpt een groene inrichting bij de uitdagingen van een veranderend klimaat. Groen verkoelt, biedt schaduw en vangt neerslag op. Daarom zet CDA Drechterland in op duurzame en toekomstbestendige woonwijken. Maatregelen die hittestress, wateroverlast of watertekort beperken, gaan uitstekend samen met het mooier maken van de leefomgeving. 

We willen de wereld mooier achterlaten. De duurzaamheidsopgave is niet iets dat ver weg is of buiten ons om zal worden opgelost. Wij hebben daar allemaal een eigen verantwoordelijkheid in. CDA Drechterland vindt dat er ruim baan moet zijn voor die eigen verantwoordelijkheid. Ruimte voor eigen initiatief bij inwoners, coöperaties, verenigingen en bedrijven. 

Duurzaamheidsloket 

Veel inwoners willen een persoonlijke bijdrage leveren aan verduurzaming, maar weten niet altijd hoe dat kan. CDA Drechterland wil een gemeentelijke website waar inwoners sportverenigingen, bedrijven en instellingen informatie vinden over groene ideeën, lokale voorbeeldinitiatieven en financiële regelingen.  

Aanpassen aan klimaatverandering

Door steeds extremere weersomstandigheden zijn maatregelen in de openbare ruimte noodzakelijk. Dat wordt tot 2050 wijk voor wijk aangepakt. Voor wijkrenovatie, maar ook voor nieuwbouw, willen wij dat: 

 • voor zware regenval en lange perioden van droogte er een lokale waterberging ingericht wordt in combinatie met groen. Daarmee voorkomen we dat het riool overbelast wordt. Bij droogte is er langer water beschikbaar; 
 • er meer groene zones zijn. Ruimte voor het planten van bomen en struiken die vogels en vlinders aantrekken; 
 • de gemeente de vergroting van de biodiversiteit actief uitvoert. Gebieden waar niet gemaaid wordt, moeten ingezaaid worden met kleurrijke bloemmengsels; 
 • betegelingen met rain-away bestrating wordt aangelegd, om de infiltratie van regenwater te bevorderen.

Wij zijn voorstander van het ecologisch beheren van bermen en oevers. Uiteraard moet er tijdig  gemaaid worden als de verkeersveiligheid in het geding is. Wij willen ruimte voor inwoners die een plan hebben voor het overnemen van het groenbeheer van een stuk gemeentegrond, als dat bijvoorbeeld de biodiversiteit vergroot. We willen een gemeentelijke duurzaamheidslening voor mensen die hun huis willen verduurzamen. 

Tegengaan van opwarming van de aarde (warmtetransitie)

Voor CDA Drechterland is het doel van de warmtetransitie het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen. Aardgasvrij worden heeft niet de hoogste prioriteit. 
We denken dat isoleren en duurzame warmteopwekking prioriteit moeten krijgen. Plannen voor de warmtetransitie worden wijk voor wijk uitgevoerd en in samenspraak met de bewoners.

Duurzame energieopwekking (energietransitie) 

In het klimaatakkoord van Parijs zijn afspraken gemaakt over de energietransitie. Bij de uitwerking van dit akkoord in Drechterland hebben wij als CDA Drechterland de volgende randvoorwaarden: 

 • In veel situaties geldt dat energieopwekking de samenleving als geheel ten goede komt, maar lokaal voor overlast zorgt. We willen particulieren en ondernemers de gelegenheid geven om zelf energie op te wekken. Bij ingrijpende plannen moeten omwonenden meeprofiteren van de opbrengst.  
 • CDA Drechterland wil initiatieven stimuleren van inwoners, organisaties en bedrijven die met  goede voorstellen voor de verduurzamingsopgave komen. Waar de gemeente samen kan optrekken met dergelijke initiatieven juichen wij dat toe. Bijvoorbeeld het plan dat wij samen met sportclub Spirit hebben voorgesteld. Zonnecollectoren op de gebouwen van Spirit leveren 's zomers warm water voor het Streekbad. 
 • Wij stellen een minimale afstand van 600 meter tussen windmolens en bebouwing.
 • We willen dat de “Zonneladder” wordt toegepast. Eerst maatregelen waar enthousiasme voor is en waar weinig weerstand tegen is. Eerst zonnepanelen op het dak, boven parkeerplaatsen en in bermen van snelwegen.  
 • CDA Drechterland wil geen zonnepanelen op landbouwgrond. De kwaliteit van de grond is in dit gebied van zeer goede kwaliteit. Die willen we voor voedselproductie behouden. Er zijn nog voldoende mogelijkheden om zonnepanelen te realiseren op bijvoorbeeld daken en langs wegen. 
 • CDA Drechterland wil dat de Open Duurzame Huizenroute jaarlijks wordt georganiseerd. Een kijkje in de woning van een duurzame buur om andere inwoners te inspireren.
 • Een groot zorgpunt is de capaciteit op het energienetwerk. We willen dat het energie netwerk versneld in capaciteit uitgebreid wordt, zodat het plaatsen van zonnepanelen interessant blijft voor burgers, verenigingen en bedrijven. 

Grondstoffen / afval

Nederland is op weg naar een circulaire economie, waarin hergebruik van producten de norm is. Zover zijn we nog niet, maar de wereld van de afvalinzameling is volop in beweging. 

Drechterland staat in de top 10 van gemeenten waar burgers het hoogste afvaltarief betalen. De hoeveelheid restafval is de grootste kostenpost, omdat deze stroom niet gerecycled wordt. Wij gaan de uitdaging aan om hier wat aan te doen. Door afval beter te scheiden vermindert de hoeveelheid restafval. Dat is beter voor de portemonnee en zorgt ervoor dat afval grondstof blijft. 

CDA Drechterland vindt dat wie goed sorteert, financieel mag meeprofiteren. In gemeenten waar dit is ingevoerd zijn zowel financiële als milieutechnische resultaten behaald. Uiteraard zijn er praktische zaken die goed geregeld moeten worden. Eén ervan is een tegemoetkoming voor mensen die te maken hebben met onvermijdbaar medisch afval. Of bijvoorbeeld zwerfafvalrapers. Zij moeten een pasje krijgen waarmee ze het ingezamelde afval uit de openbare ruimte in een container kunnen deponeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.