25 juli 2016

CDA blij met andere aanpak Kadernota

Voor de eerste maal in de geschiedenis van Wijdemeren is in juli de Kadernota op een andere wijze behandeld. Dit keer bepaalden de raadsleden de kaders voor de Begroting 2017, en niet het college. De CDA-fractie is er blij mee.

Namens de CDA-fractie begon fractievoorzitter Jan Verbruggen zijn betoog met complimenten aan het college. "Dank aan het college om de Kadernota zo in de spotlights te zetten die het verdient. Hier kan en moet de gemeenteraad aangeven wat zij belangrijk vindt voor haar inwoners, verenigingen en ondernemers. Ik zal niet te veel aandacht besteden aan hoe het eerder ging, maar dat leek natuurlijk nergens naar. Helemaal achterin de Voorjaarsrapportage nog een paar bladzijdes dat dan de Kadernota heette. Mooi dat dit college het aangedurfd heeft om los te laten en het stellen van de kaders voor de komende begroting heeft overgelaten aan de gemeenteraad."

Wat realiseren, welke ambities, welke keuzes?

"De CDA-fractie heeft veel tijd besteed om eens goed te kijken wat wij met onze inwoners, verenigingen en ondernemers willen realiseren. Welke ambities er zijn en welke keuzes wij dan moeten maken."

In zijn betoog noemde CDA-fractievoorzitter Jan Verbruggen – in willekeurige volgorde – een aantal voor het CDA belangrijke punten.

Een groene openbare ruimte

"De CDA-fractie wil extra gelden inzetten om de kwaliteit van het openbaar groen verder te verbeteren. Dat doen we als gemeente niet alleen. Steeds meer mensen gaan zelf aan de slag om hun eigen omgeving te onderhouden. Met een extra budget kan het recent opgestarte project De Appelboom ook in 2017 goed uit de verf komen. Echt zo'n project dat we met elkaar aanpakken!"

Sociaal Domein

"Wat hier voor de CDA-fractie het meeste aanspreekt zijn de geplande inloopvoorzieningen in de dorpskernen. Naast professionele krachten kan ook dit initiatief niet zonder vrijwilligers. Ook hier geldt wederom weer: met elkaar aanpakken. Maar ook voor innovatie in het Sociaal Domein vraagt de CDA-fractie aandacht. Duidelijk uiteengezet in de brief die wij van de wethouder hebben ontvangen. Met name jongeren van 16 tot 23 jaar waar zorg voor nodig is, zijn voor het CDA belangrijk. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Voor wat betreft de mensen die van een minimum inkomen rond moeten komen, vragen wij – evenals in voorgaande jaren – aandacht voor de stille armoede. Het CDA maakt zich hier al jaren hard voor en wij kunnen het niet vaak genoeg blijven zeggen. Steeds vaker bereiken ons berichten over ouderen die meer en meer financieel in de verdrukking komen en in een isolement geraken."

Glasvezel

"De Provincie Noord-Holland zet volop in om een glasvezelnetwerk te realiseren in de zogenaamde witte buitengebieden. Belangrijk voor de uitgestrekte gebieden in onze gemeente. Het is van belang voor onze gemeente om participatie van inwoners en ondernemers te stimuleren en goed samen te werken met de provincie. Ook hier geldt weer: met elkaar kunnen we het voor elkaar krijgen."

Metropool Regio Amsterdam (MRA)

"Het CDA vindt het van belang dat hier gelden voor in de begroting worden opgenomen. Als we echt voordeel willen halen uit de samenwerking in de grote MRA-regio dan moeten wij daar ook geld voor over hebben. Samen met de overige gemeenten in de Gooi en Vechtstreek kunnen wij op gebied van bijvoorbeeld recreatie en toerisme, duurzaamheid en wonen bij de samenwerking in de MRA absoluut niet achterblijven."

Duurzaamheid

"Vorig jaar hebben wij eindelijk de nieuwe nota Duurzaamheid aangenomen. De CDA-fractie is zich er van bewust waar Wijdemeren op dit moment staat. Met zaken als openbare LED-verlichting, E-laadpalen en gifvrij onkruid verwijderen hebben we stappen gemaakt. Maar er moet nog heel veel gerealiseerd worden, het moet echt beter."

Openbare Kraanwatertappunten

"Miljoenen plastic flesjes verdwijnen jaarlijks op onze afvalberg of in de natuur. Mensen hebben in onze openbare ruimte behoefte aan drinkwater. Uit het oogpunt van duurzaamheid en recreatie en toerisme kunnen wij een bijdrage leveren door het plaatsen van openbare kraanwatertappunten. Het is een toeristvriendelijke service. Vitens steunt het project Join the Pipe door het plaatsen van vandalismebestendige watertappunten en doneert daarbij gelden voor drinkwaterprojecten in ontwikkelingslanden. Met steun van PvdA/GL zal het CDA een motie indienen waarin wij het college verzoeken om samen met Vitens te onderzoeken of er minimaal één openbaar kraanwatertappunt in elke kern van Wijdemeren geplaatst kan worden."

AED's

"Extra aandacht vragen wij voor de AED's. De CDA-fractie is heel blij met het burgerinitiatief dat volop steun verdiend. Als het goed is komt het college na de zomer met een voorstel. In de tekst van de kaders voor de Begroting 2017 is alleen een p.m.-post opgenomen. Het CDA gaat ervan uit, of nee, wij dragen het college op voor de AED's een bedrag op te nemen in de begroting."

Woningbouw

"Een van de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma is het bouwen van nieuwe woningen. Voor 2017 staan er weer een aantal belangrijke bouwprojecten op de rol. Wij kijken uit naar de ontwikkelingen van de Porseleinhaven en Knorrterrein in Loosdrecht, het voormalige gemeentehuis in Nederhorst den Berg en het terrein van Huize Brugchelen in 's-Graveland. Er blijft een enorme opgave om 600 woningen te bouwen in Wijdemeren. Ons advies aan het college: houd de voet op het gaspedaal!"

Intergemeentelijk Subsidiebureau

"Wijdemeren is veel te klein om op de hoogte te zijn van alle beschikbare subsidies. Daardoor laten wij veel geld liggen. Dat het anders kan blijkt uit een voorbeeld in Gelderland. Daar hebben vijf gemeenten het voor elkaar gekregen om voor elke euro aan bureaukosten, zeventien euro aan subsidie terug te krijgen. Het CDA zal een motie indienen om het college op te dragen om binnen de Regio Gooi en Vechtstreek te komen tot een Intergemeentelijk Subsidiebureau. De dekking voor de personeelskosten kunnen gezocht worden binnen de gelden die beschikbaar zijn voor de uitvoering van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA).

Geen OZB-verhoging, wel bezuinigen

"Wij realiseren ons dat de omvang van onze ambities die voortvloeien uit het Raadsakkoord 2014-2018 groot zijn. Voor 2017 willen wij graag voortbouwen aan een sterk Wijdemeren. De rekening willen wij niet bij onze inwoners neerleggen. Dus geen OZB-verhoging buiten de inflatiecorrectie. Wij geven de voorkeur aan een taakstellende bezuiniging. Samen met onze coalitiepartners VVD en PvdA/GL zullen wij hiervoor een amendement op de Kadernota indienen."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.