23 augustus 2018

Fractie CDA verbaasd over Ontwerp-Omgevingsvisie NH 2050

Op de lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering van 19 Juli stond een brief van de provincie inzake ‘’terinzagelegging Ontwerp-Omgevingsvisie NH 2050’’.
Het stuk dateerde van 26 juni en werd ter kennisgeving aan de raad aangeboden.
Ons raadslid Dik van Enk was zeer verbaasd. Verbaasd om verschillende redenen.

Het Ontwerp-Omgevingsvisie bevat in hoofdlijnen het provinciale beleid voor de fysieke leefomgeving en beschrijft de strategische hoofdopgaven voor de lange termijn voor klimaatverandering, energietransitie, verstedelijking, bereikbaarheid, gezonde leefomgeving, economische transitie en natuur en biodiversiteit.

M.a.w. een belangrijk stuk waarin staat beschreven wat voor een provincie we willen zijn in de toekomst. Een provincie waar wij prominent deel van uitmaken.
De Omgevingsvisie lag vanaf 12 juni ter inzage en de inspraakperiode was van 18 juni tot 30 juli j.l.

De vragen die bij Dik van Enk meteen naar boven kwamen waren divers.
Op welke wijze is de regio en of de gemeente betrokken geweest bij het opmaken van deze Omgevingsvisie, waarom ligt het stuks slechts ter inzage en op welke wijze kunnen wij zienswijzen indienen waren de grote vragen.

Het is niet de eerste keer dat Dik van Enk klaagt over een democratisch gat en de wijze waarop de raad geïnformeerd en betrokken wordt over het wel en wee in de regio en de provincie.
Het gaat immers ook over onze leefomgeving en toekomst. Mogen we hier aub over meepraten en meebeslissen was de boodschap van de fractie van het CDA in de raadsvergadering van 19 juli !!
Temeer als je het stuk goed leest en de provincie kiest voor o.a. binnenstedelijke vernieuwing als doel om de woonbehoefte op te lossen.
Dit staat haaks op wat de huidige coalitie wil, nl. bouwen in Nederhorst Noord, buitenstedelijk dus.

Door flink aandringen van de fractie van het CDA, gevolgd door de hele raad, heeft de huidige wethouder, Jan Klink, toegezegd een zienswijze in te dienen via de regio, aldus is geschiedt.
Daarnaast is er toegezegd dat de raad nauw betrokken zal worden bij het opmaken van de omgevingsvisie van de regio alsook van onze mooie gemeente.

Wordt vervolgd en u kunt er op rekenen dat wij scherp blijven !!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.