Onderwijs

Het is onze taak om kinderen thuis en op school goed voor te bereiden op hun rol en plek in de samenleving. Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken inwoners. Hoewel de invloed van de gemeenten op de inhoud van het onderwijs beperkt is, moet er ook op lokaal niveau veel aandacht zijn voor onderwijs.

De school is vaak een van de eerste plekken waar een kind aanklopt voor hulp. Het is belangrijk dat scholen de weg weten naar de lokale toegang tot jeugdhulp. Het CDA vindt het belangrijk dat naast de ouders, ook de scholen en jeugdhulpinstellingen zich in gelijke mate verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van het kind. Daarvoor wordt samengewerkt binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

In Nederland zijn ruim 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Voor hen is het moeilijk mee te doen in de samenleving. Dat is een ongekend hoog aantal en het is voor deze mensen een serieuze handicap in een wereld van internet, e-mail en social media. We moeten deze mensen de mogelijkheid bieden zich verder te ontwikkelen. Een brede aanpak van laaggeletterdheid is nodig en de gemeente kan samen met werkgevers, onderwijsinstellingen en gespecialiseerde instanties, meer doen om laaggeletterdheid snel te signaleren en aan te pakken. Prioriteit heeft daarbij de signalering en voortdurende communicatie over de bestaande voorzieningen om zo het gebruik hiervan te stimuleren.

  • De gemeente dient blijvende aandacht te hebben voor het in stand houden van bibliotheken.
  • De gemeente faciliteert en motiveert een netwerk van ondernemers en onderwijsinstellingen om de aansluiting van afgestudeerden op de arbeidsmarkt te bevorderen.
  • De gemeente moet zich inspannen om kleine scholen in de verschillende dorpen open te houden.
  • Schoolgebouwen moeten buiten schooltijd ook beschikbaar zijn voor maatschappelijke activiteiten. Zo kunnen bijvoorbeeld zorginstellingen en verenigingen gebruik maken van hetzelfde gebouw.
  • Leerlingenaantallen gaan de komende jaren teruglopen. Dit houdt in dat de kinderopvang, peuterspeelzalen en scholen de komende jaren praktisch moeten kijken naar het samen gebruiken van gebouwen. We streven naar de vestiging van een peuterspeelzaal en kinderopvang bij iedere basisschool. Dat kan door de school georganiseerd worden, maar ook door particulier initiatief door een ruimte te betrekken in of bij een school. Peuterspeelzalen en kinderopvang willen we stimuleren om meer samen te werken.
  • Voortzetten en doorontwikkelen van Boekenbas.
  • Wij willen dat laaggeletterden de kans krijgen om aan de vaardigheden te werken die zij nodig hebben om mee te kunnen doen in de maatschappij.
  • Ouders hebben vaak moeite school en werk te combineren. De gemeente stimuleert schooltijden die praktisch aansluiten bij de kinderopvang en werktijden. Ook stimuleert de gemeente de scholen om dezelfde schooltijden, vrije middagen en vakanties aan te houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.