Verkeer en openbare ruimte

Staphorst heeft een uitgebreid wegennet, wat nodig is voor de bereikbaarheid van onze uitgestrekte woon-, industrie-, landbouw- en natuurgebieden. Deze wegen moeten goed onderhouden en waar nodig aangepast worden. Het wegenbeheersplan moet daarvoor gecontinueerd worden. Door de jaren heen is de functie van een aantal wegen veranderd van toegangswegen voor de landbouw tot die voor woongebieden als de streek en natuurgebieden. Maar ook die moeten goed bereikbaar zijn en blijven. Het is belangrijk dat natuurgebieden toegankelijk zijn voor inwoners om er te wandelen en van de natuur te genieten. De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in fietspaden, die investeringsagenda moeten we voortzetten om de veiligheid van fietsers verder te verbeteren. Bij het opstellen van nieuwe wensen voor fietspaden moet goed gekeken worden naar onveilige situaties, gebruik van de wegen en de (financiële) haalbaarheid aan de hand waarvan een prioriteitenlijst opgesteld moet worden.

Openbaar vervoer is niet in de eerste plaats een verantwoordelijk van de gemeente. Toch heeft de gemeente een belangrijke rol bij het signaleren van knelpunten en het op de kaart zetten van nieuwe initiatieven. Bedrijven vinden het belangrijk dat ze goed bereikbaar zijn voor hun personeel en stagiaires. Studenten vragen om goede verbindingen met de scholen in de ruime regio. De gemeente moet zich inzetten deze bereikbaarheid en verbindingen te verbeteren. Een station of halteplaats voor treinen kan daarbij helpen, maar ook de buslijnen zijn belangrijk. Wanneer bestaande buslijnen toch niet meer voldoende in stand blijven, is een wijkbus een alternatief. Deze kan ook ingezet worden voor ouderen die steeds langer thuis blijven wonen. Omdat autorijden niet altijd meer gaat en men niet voortdurend op familie of vrienden aangewezen wil zijn, is een wijkbus een alternatief.    

Een nieuwe aansluiting op de A28 ten zuiden van de Gorterlaan is voor het CDA niet vanzelfsprekend. De CDA-fractie is altijd gereserveerd geweest, omdat de kosten niet in verhouding stonden tot de oplossingen. Daarom moet zeer zorgvuldig gekeken worden naar de knelpunten die we op willen lossen, wat daarvoor de kosten zijn en welke nadelen en nieuwe knelpunten ontstaan door het verplaatsen van de op- en afritten. Feit is dat bij een nieuwe aansluiting, alle bestaande op- en afritten dicht gaan. Hierdoor moet fors geïnvesteerd worden in aanpassingen van ons lokale wegennet, zodat de bereikbaarheid van en naar Staphorst ook in noordelijk richting gewaarborgd blijft. Vanwege deze noodzakelijke extra investeringen, kiest het CDA ervoor als gemeente niet zelf mee te betalen aan een volledig nieuwe aansluiting, maar uitsluitend financiën beschikbaar te stellen voor het aanpassen van de lokale verkeersafwikkeling. Naast de discussie over een nieuwe aansluiting ten zuiden van Staphorst moeten ook andere mogelijkheden objectief onderzocht worden. Die andere opties zijn een meer centrale aansluiting nabij het tankstation aan de Achthoevenweg en een aanpassing van de oprit naar het zuiden nabij de Chinees, waardoor vrachtverkeer dat richting Zwolle vertrekt niet meer over de Stovonde hoeft. Wij verwachten dat dit een relatief goedkope oplossing is, die weliswaar niet alles oplost, maar door een forse vermindering van vrachtverkeer op de Stovonde veel bijdraagt aan het oplossen van wachttijden op deze plek en de veiligheid voor fietsers op de Stovonde vergroot. Door een aanpassing van de Stovonde en de directe omgeving, zal de doorstroming in dit gebied verder verbeteren. 

Onze bedrijventerreinen moeten goed bereikbaar zijn. De aanpassing van de Gorterlaan met een vrij liggend fietspad tussen de Achtenhoevenweg en de Industrieweg, moet verder uitgebreid worden richting Rouveen en ten oosten tot de nieuwe ontsluiting van het bedrijventerrein aan de Oosterparallelweg. Bedrijventerreinen zijn in de eerste plaats bedoeld om te werken en bedrijvigheid moet daarom altijd prioriteit hebben. Toch moet op bedrijfslocaties waar ook gewoond mag worden, rekening worden gehouden met de bewoners, waarvan kinderen ook op een veilige manier naar school moeten. Ook moet rekening gehouden worden met de gezonde werknemers die in de lunchpauze een ommetje willen maken. Verder is het voor ondernemers belangrijk dat er bushaltes komen op of nabij bedrijventerreinen. 

In en rond woonwijken moet voldoende aandacht zijn voor de leefbaarheid van de wijken. Er is behoefte aan recreëren en sporten in de openbare ruimte. Al is het maar om op gezette tijden een blokje rond te lopen. Wij willen daarom de groene openbare ruimte aantrekkelijker maken voor bewegen en ontmoeting. Tussen woonwijken en bedrijventerreinen moeten waar dat mogelijk is, groene zones komen.

Bij de algemene begraafplaats in Staphorst is geen uitvaartgebouw waar iedereen op zijn of haar eigen wijze gebruik van kan maken. Nu maken families die niet tot de Hersteld Hervormde Kerk horen, vaak gebruik van ver van de begraafplaats liggende kerken. Wij willen dat in de omgeving van de algemene begraafplaats een afscheidshuis komt, al dan niet in combinatie met andere functies, vanwaar een uitvaart(dienst) plaats kan vinden.

 • Nieuwe aansluiting op A28 moet door andere overheden betaald worden, de gemeente Staphorst moet (financieel) inzetten op de lokale verkeersafwikkeling. Bereikbaarheid van Staphorst Centrum en Noord moet gewaarborgd blijven.
 • Bedrijventerreinen moeten goed bereikbaar zijn door rondwegen, fietspaden enz.
 • Bij het aanleggen van nieuwe wijken en bedrijventerreinen moet vooraf gekeken worden naar een goede ontsluiting.
 • Een station draagt bij aan de bereikbaarheid van Staphorst, maar mag niet ten koste gaan van het overig openbaar vervoer in de rest van de gemeente.
 • Bedrijventerreinen beter aansluiten op openbaar vervoer.
 • Bij onvoldoende openbaar vervoerverbindingen binnen de gemeente een lokaal alternatief ontwikkelen, de wijkbus.
 • Aandringen op een betere aansluiting van bussen op treinverkeer.
 • Wanneer het gebruik van de huidige spoorlijn wordt geïntensiveerd, dient de NS te zorgen voor veiliger overgangen, bij voorkeur ongelijkvloerse kruisingen.  
 • Gevaarlijke verkeerssituaties rond schoolroutes moeten worden geëlimineerd.
 • In woonwijken verder gaan met vervangen van traditionele lantaarnpalen door ledverlichting.
 • Verlichting in buitengebied niet verder terugdringen, we moeten aandacht schenken aan sociale veiligheid.
 • Voorlichtingscampagnes voor veiligheid van langzaam verkeer en nieuwe vervoersvormen als e-bikes.
 • (Landbouw)voertuigen worden steeds groter. Bij aanleg- en onderhoud van wegen in buitengebied wegbreedtes waar nodig aanpassen aan het gebruik.
 • Het vrachtverkeer op de Gemeenteweg verminderen door het aanleggen van verkeerssluizen de Industrieweg en Oosterparallelweg aan de noordzijde.
 • In overleg met ondernemers en wijkraad de verkeersdoorstroming op Ebbinge Wubbenlaan verbeteren.
 • Voor een betere verkeersafwikkeling moet de stovonde uitgebreid worden, zodat ook de Van de Walstraat en de Muldersweg op de stovonde worden aangesloten.  
 • Vrij-liggende fietspaden dragen bij een de verkeersveiligheid. Aanleg is echter zeer kostbaar waardoor de wensen groter zijn dan de mogelijkheden. Daarom moet goed gekeken worden naar de echt gevaarlijke situaties voor fietsers en daar prioriteit aan worden gegeven.
 • Voetpad aanleggen langs Reggersweg tussen ziekenhuis en Reeststouwe. 
 • Naast speelveldjes ook ruimte bieden voor outdoor sporten. Bijvoorbeeld nabij de skatebaan ook andere voorzieningen plaatsen.
 • Inrichting van speelveldjes moet passen bij de samenstelling van de wijk.
 • Wij willen meer aandacht voor de leefbaarheid van het buitengebied en willen nieuwe kansen ondersteunen. Stimuleren van wonen en kleinschalige bedrijvigheid in voormalige agrarische gebouwen, zonder belemmeringen voor de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven in de buurt.
 • Natuurgebieden moeten goed bereikbaar en toegankelijk zijn.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.