24 juni 2022

ALV CDA Capelle

Algemene ledenvergadering, te houden op dinsdag 28 juni om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00).

De vergadering zal plaatsvinden in het Huis van de Wijk te Oostgaarde, De Linie 5, 2905 AX Capelle aan den IJssel (autoparkeren aan de overzijde)

Agenda ALV 28 juni 2022

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen Notulen ALV 1 december 2021 De notulen van de ALV van 1 december 2021 kunnen door de ledenvergadering vastgesteld worden.

3. Jaarrekening en jaarverslag 2021 a. Financiële verantwoording 2021; b. Verslag Kascommissie; c. Benoeming nieuwe kascommissie; d. Jaarverslag 2021.

4. Herverkiezing bestuur Zie bijgevoegd rooster van aftreden en de bijlage bij deze agenda. De heer Vos treedt reglementair af en is herkiesbaar.

5. Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen Bestuur en fractie hebben gezamenlijk de verkiezingsuitslag geëvalueerd en zullen tijdens de ALV de gehouden evaluatie mondeling met u delen.

6. Van de fractie De raadsfractie zal een toelichting geven op enige lopende Capelse dossiers en tevens vooruitblikken op de komende raadsperiode.

7. Rondvraag

8. Sluiting

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.