0. Inleiding

Inleiding

Onzekerheid over gebeurtenissen vandaag en vooral over de toekomst heeft geleid tot een on-Nederlandse polarisatie. Corona heeft die onzekerheid vergroot. Het virus heeft kwetsbaarheden blootgelegd op veel terreinen, bijvoorbeeld over onze economie, op de arbeidsmarkt, in de zorg. Daarom is dit het moment om stil te staan bij de vraag waar we heen willen, om keuzes te maken. Om die keuzes te maken gaan we terug naar onze waarden, onze grondbeginselen, want daar begint het voor ons allemaal mee. De grondbeginselen van de christendemocratie zijn: solidariteit, burgerschapszin, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en rentmeesterschap. Deze grondbeginselen vinden hun basis in de Bijbel. Wij laten ons hierdoor inspireren in ons handelen voor mensen; zowel voor burgers als voor overheid.

Samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid voor een betere toekomst van Capelle aan den IJssel biedt perspectief en vertrouwen. Daarom ligt er een opgave voor ons allemaal: samen sterker staan dan alleen. De opdracht van gespreide verantwoordelijkheid is daarmee actueler dan ooit.

Het CDA is een brede christendemocratische volkspartij, geworteld in alle lagen van de samenleving. Dat betekent dat mensen vooral tot persoonlijke groei komen door verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. Bij ons staat daarom de gemeenschap centraal. Dit houdt onder anderen in: betrokkenheid van mensen bij hun school, hun buurt, hun kerk, hun bedrijf of hun sportvereniging. Voor ons betekent politiek dan ook de erkenning van maatschappelijk initiatief. Dat is het draagvlak voor het leven in Capelle aan den IJssel. We zijn een partij waar iedereen meetelt en erbij hoort!

Als goede rentmeesters schuiven we geen problemen door naar volgende generaties, maar nemen we onze verantwoordelijkheid voor hun toekomst. Daar hoort financiële stabiliteit ook bij. Voor de overheid betekent verantwoordelijkheid dienstbaar en slagvaardig voor de burgers te zijn. Een overheid die zowel oplossingen als bescherming biedt en tegelijk de ruimte laat aan de samenleving om eigen keuzes te maken. In de hulp van de overheid moet de menselijke maat weer zichtbaar en voelbaar worden gemaakt. Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigenbelang vandaag en onze eigen tijd. We beschermen wat van waarde is. Om een betere samenleving achter te laten voor de komende generatie. We steunen de kansen die onderzoek en innovatie bieden voor een duurzaam, concurrerend en innovatief Capelle aan den IJssel.

We realiseren ons dat het takenpakket van Capelle aan den IJssel en de complexiteit aan samenwerkingsverbanden het besturen niet eenvoudig maakt. Door decentralisaties is het takenpakket van onze Gemeente sterk uitgebreid en verzwaard, in het bijzonder in het sociale domein. Dat takenpakket zal, verwachten wij, de komende jaren alleen maar verder toenemen, denk aan onderwerpen als de Omgevingswet, energietransitie, wonen, jeugdhulp en mobiliteit. Er staan daar niet altijd de passende (financiële) middelen vanuit het Rijk tegenover.

 Corona is een ongekende crisis die ons allemaal raakt. Wij versterken het vertrouwen dat we één gemeenschap zijn en met elkaar elke uitdaging aan kunnen. We zijn behoedzaam in onze beloftes en sommige ambities kunnen wat meer tijd kosten. Wel staat vast: het CDA staat klaar om verantwoordelijkheid te nemen. Dit vanuit de overtuiging dat lokaal ons verbindt; samen kunnen we de uitdagingen aan! 

Wat bovenstaand concreet betekent leest U verder in onze 5 thema's

 1. Dienstbare en beschermende overheid
 2. Ruimte voor wonen, werken, reizen en recreëren
 3. Een betere start thuis, op school en in de buurt
 4. Zorg voor elkaar
 5. Een duurzame economie

.

 

ONZE HOOFDPUNTEN

 1. Geen verdere verdichting of opofferen groen voor bouw
   
 2. Introductie flexwonen: bouwen van tijdelijke woningen of tijdelijk transformeren van kantoorpanden in woningen
   
 3. Geen uitbreiding openstelling winkels op zondag
   
 4. Eenduidig en helder participatiebeleid voor burgers
   
 5. Burgemeester is verantwoordelijk voor handhaving
   
 6. Extra inzet op bewegen en gezonde voeding
   
 7. Sterke interwijkse verbindingen
   
 8. Aanpak schoolverzuim en voortijdig schoolverlaters.
   
 9. Oprichten duurzaamheidsfonds
   
 10.  In iedere wijk een jongerenvoorziening

 

KANDIDATEN

1. Jolanda den Engelsman

2. Erik Harinck

3. Devie Badloe

4. Arjan Bernard

5. Albert Curvers

6. Niek Brink

7. Fred de Kievit

8. Herman Vos

9. Allard Schellens

10. Bernard Geise

11. Nico van Buren

Verantwoording

In de periode juli tot november 2021 heeft een commissie gewerkt het verkiezingsprogramma. Wij zijn dankbaar voor alle gesprekken en de input vanuit de Capelse CDA-leden en de samenleving.Deze input is geanalyseerd en verwerkt in dit programma, om aan te sluiten bij de specifieke noden en kansen in onze samenleving.

De commissie bedankt iedereen die tijd heeft gemaakt om een bijdrage te leveren. Het was ons een genoegen om op basis van christendemocratische uitgangspunten en de ervaringskennis in onze samenleving een relevant en scherp programma te schrijven. Onze vurige wens is dat na vaststelling door de ALV dit programma als appèl zijn mobiliserende uitwerking zal hebben en als kompas zal dienen voor een zo groot mogelijke CDA-fractie in de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel in de periode 2022-2026.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.