4. Zorg voor elkaar

Het CDA streeft naar een samenleving waarin mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen, ongeacht geslacht, leeftijd, inkomen, migratieachtergrond en eventuele beperkingen. Het CDA Capelle zet in op een samenleving die een goede sociale verbondenheid kent met gebundelde inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in een hecht netwerk. Goede zorg moet voor iedereen op redelijke afstand bereikbaar zijn en blijven. Vluchtelingen zijn en blijven welkom.

4.1      Sociale infrastructuur

Het CDA heeft aandacht voor de rol van vrijwilligers; deze groep heeft grote invloed op de leefbaarheid. De gemeente kan veel doen om het vrijwilligerswerk leuker en vooral ook makkelijker te maken.

Vijftig procent van de Capelse jongeren gaat buiten Capelle naar school. Om ook deze jongeren te bereiken zijn jongerenvoorzieningen in iedere wijk broodnodig.  Voor het financieren van zowel bestaande als nieuwe jongerencentra is een herbezinning nodig op het bovenwijkse jongerencentrum Capsloc.

Te veel kinderen in Capelle groeien op in armoede. Deze armoede is vaak gerelateerd aan de schuldproblematiek van de ouders. Schulden zorgen vaak voor eenzaamheid. Het CDA wil actief de armoedebestrijding aanpakken. Dit betekent ook het zo veel mogelijk tegengaan van dakloosheid. Dakloosheid heeft ernstige sociale en psychische effecten voor de betrokkenen en vergroot de problemen en kosten voor de betrokkenen en samenleving.

Wij willen dat mensen met een beperking volledig meedoen in de samenleving. Basis hierbij is het VN-verdrag Handicap. De gemeente zoekt samen met hen en maatschappelijke organisaties, zoals de BGC, hoe dit mogelijk is, door hen zo vroeg mogelijk te betrekken bij op te stellen beleid zoals de Lokaal Inclusief Agenda.

De afgelopen jaren hebben onze raadsleden zich ingezet om mensen, (zorg)organisaties en, daar waar nodig, de gemeente zoveel mogelijk als bij elkaar te brengen. Wij blijven de komende periode het sociale domein nauwgezet monitoren: goede zorg en een goed vangnet staan voorop, wel tegen redelijke kosten, waarbij inwoners ook zelf verantwoordelijk zijn om aan een oplossing voor hun problemen te werken.

Elke wijk in Capelle heeft een wijk overlegplatform (WOP). Elke WOP heeft een zogenaamd ‘wijkleefbaarheidsbudget’. Dit geld zet een WOP in om de wijk te verbeteren en de bewoners met elkaar te verbinden. Zo worden in veel wijken straat/buurtbarbecues gegeven en activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Wij willen de taken van de WOP verder uitbreiden, zodat een WOP zich nog meer voor de wijk kan inzetten en zichtbaarder wordt voor iedere Capellenaar.
 

Dit willen wij voor Capelle

Wijkgerichte aanpak:

 • Wij gaan ons inzetten voor een betere vorm van samenwerking tussen de WOP, de gemeente en de buurtcentra.
 • Jongerenvoorzieningen in elke wijk; een herbezinning is nodig op de rol en functie van Capsloc.

Zorg in de buurt

 • Op regionaal niveau werken we voor de zwaardere zorg samen met de buurgemeenten om samen te komen tot een volledig regionaal zorgaanbod.
 • Dat wat lokaal is te organiseren, organiseren we lokaal, regionale zorg hoort regionaal georganiseerd te worden.
 • In de wijk willen we dat de eerstelijnszorg zoveel samenwerkt met welzijnswijkteams. Daarbij zetten we in op continuïteit, het is nooit leuk om zorg nodig te hebben, maar iedere keer een andere zorgverlener maakt anoniem, een vertrouwd gezicht is belangrijk.

Mantelzorgers

 • Wij vergroten de mogelijkheden om af en toe op adem te komen door respijtzorg en dagopvang en maken de aanvraag daarvan eenvoudiger. Vervoer naar de dagopvang en de respijtzorg moet goed geregeld zijn met zo nodig hulp van deur tot deur.
 • Meer aandacht voor jongeren die naast hun opleiding mantelzorg bieden.
 • Rond de dag van de mantelzorg zetten wij mantelzorgers in het zonnetje in de vorm van een mantelzorgcompliment.

Geestelijke gezondheidszorg

 • Schrijnende situaties en verward gedrag op straat voorkomen door betere samenwerking tussen instellingen en maatschappelijke partners.
 • Buurtbewoners kunnen 24 uur per dag terecht bij een centraal telefoonnummer als zij zich zorgen maken over een buurtgenoot.
 • De coronacrisis heeft ook geestelijk zijn tol geëist bij mensen. Wij bieden inwoners zoveel mogelijk hulp en ondersteuning om de gevolgen te verwerken en het leven weer op te pakken.

Armoede, schulden en dakloosheid voorkomen

 • Streven naar een halvering van het aantal kinderen dat in armoede leeft in onze gemeente, mede door beter maatwerk aan te bieden, betere schuldregelingen en het verhogen van de bekendheid van deze regelingen.
 • Voedselbanken en meubel- en kledingbanken helpen we waar we kunnen, zoals het vinden van goede, bereikbare huisvesting, ze moeten goed bereikbaar zijn.
 • We willen voor de voedselbanken de mogelijkheid onderzoeken om in plaats van afhaalpunten supermarktachtige vormen van verstrekking op te richten. 
 • Voorkomen van dakloosheid door vroegtijdig en effectief inzetten van (schuld)hulpverleningstrajecten vroegtijdig en effectief worden ingezet. Hierbij moet sprake zijn van goede samenwerking tussen Welzijn Capelle en de gemeentelijke instanties (doorverwijsfunctie).

Minder validen

 • Sportvoorzieningen en openbare gebouwen moeten voor ieder goed toegankelijk zijn. Mensen met en zonder beperking moeten zoveel mogelijk samen kunnen sporten en bewegen.
 • Voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen bij maatschappelijk belangrijke voorzieningen
 • Het reguliere onderwijs moet aandacht hebben voor kinderen met een beperking en waar mogelijk passend onderwijs bieden.

Vrijwilligers

 • Verdere versoepeling van de regels voor subsidies en onkostenvergoedingen, onder meer door vermindering van de administratieve lasten.
 • Verhoging van de jaarlijkse subsidie per vrijwilliger.
 • Vrijwilligers vroegtijdig betrekken bij het opstellen van nieuw beleid.
 • Iedere vrijwilligersorganisatie heeft een vast contactpersoon bij de gemeente.

Senioren & zorg

Iedere fase van het leven is waardevol, ook als de laatste levensfase gepaard gaat met gebreken of gezondheidsklachten. Juist dan moeten we er voor senioren zijn met goede zorg, ondersteuning en aandacht voor zingevingsvragen. Kwaliteit van leven gaat over veel meer dan alleen de vraag wat medisch mogelijk is. Daarom is meer ruimte en tijd nodig voor het gesprek tussen senioren, hun familie en de mensen in de zorg over de vraag welke zorg het beste is.

Veel senioren en kwetsbaren lopen nu nog toeslagen mis, omdat ze niet weten voor welke regelingen ze in aanmerking komen. Een goede voorlichting over de bestaande regelingen in begrijpelijk Nederlands is een eerste vereiste. Nu is het vaak lastig voor kinderen of anderen om namens hun ouders of kwetsbare medeburger aanvragen in te dienen. Dit moet makkelijker.

Waardevolle maatschappelijke initiatieven waarbij mensen zelf de zorg voor elkaar organiseren, verdienen extra ondersteuning en aandacht.

Op regionaal niveau moet over de gemeentelijke grenzen heen worden samengewerkt, om te zorgen dat het zorgaanbod in iedere regio past bij de zorgvraag en meer samenhang gaat vertonen. Die samenwerking komt niet vanzelf tot stand en vraagt om duidelijke regie en sturing in de regio door samenwerkende gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars, op basis van bewezen gemeenschappelijke interventies die vooral helpen om mensen hun zelfstandige leven te laten behouden (seniorenzorg) of herwinnen (ggz).

Dit willen wij voor Capelle

 • Betere voorlichting over bestaande mogelijkheden om in aanmerking te komen voor toeslagen en andere vormen van financiële tegemoetkoming.
 • We maken het makkelijker voor de eigen kinderen of anderen namens de senioren of kwetsbaren een aanvraag indienen.

Dierenwelzijn & biodiversiteit: In Capelle hebben wij oog voor dierenwelzijn. Het CDA wil dat de gemeente bij het beheer van de openbare ruimte naar mogelijkheden zoekt om biodiversiteit te versterken. In overleg met bewoners, woningcorporaties en projectontwikkelaars worden plannen gemaakt en uitgevoerd die ervoor zorgen dat er in woonwijken en bedrijventerreinen meer vogels, vlinders en bijen kunnen leven. Bij (toekomstig) beleid wat raakvlak heeft met dierenwelzijn, wordt het onderwerp integraal mee wordt genomen. De nota Dierenwelzijn 2012-2015 is in eerste aanleg het uitgangspunt of wordt herzien.

Zolang er sprake is van een Voedselbank in Capelle mag een dierenvoedselbank niet ontbreken. Voor het CDA zou dit aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Voor de hond is beweging van groot belang voor zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Voor het CDA geldt dat in iedere wijk voldoende veilige losloopgebieden aanwezig zijn.

Op reguliere routes waar een opruimplicht geldt zijn voorzieningen om poepzakjes weg te gooien.

Er wordt ingezet op handhaving om hondenpoepoverlast en loslopen op plekken waar dit niet is toegestaan te bestrijden. Nu de hondenbelasting als doelbelasting is afgeschaft dienen er voldoende middelen beschikbaar te zijn voor een veilig en beweegvriendelijk hondenbeleid. In kader van bijtincidenten of verontrustende signalen is er een laagdrempelig meldpunt.

Ruiters krijgen de ruimte in o.a. het Schollebos. In overleg met de ruiters wordt gekeken naar veilige routes. Wel is het CDA van mening dat paardenuitwerpselen niet thuishoren op voet- en fietspaden of op de rijbaan. De gemeente draagt zorg voor opvang van gevonden gezelschapsdieren en het afvoeren van kadavers op het land.

Toename van woningbouw en het gebruik van de buitenruimte vraagt ook om een goed welzijnsbeleid voor dieren en insecten in onze buurten, wijken of het Schollebos om biodiversiteit te behouden.

 

4.2      Veilig Thuis

Het CDA wil aandacht vragen voor kwetsbare jonge vrouwen en slachtoffers van huiselijk en/of seksueel) geweld. Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en je te ontwikkelen. 

Naast landelijke wetgeving rondom uitbuiting van vrouwen en een pooierverbod heeft ook de gemeente een verantwoordelijkheid om oplossingen met ‘lokaal maatwerk’ te bieden. Een harde aanpak is nodig, met name bij loverboys en mensenhandelaren. Naast traumabehandeling, zelfverdediging en is duurzame hulp voor de lange termijn nodig. Op jonge leeftijd is het nodig om weerbaarheidstrainingen en omgang met sociale media aan te bieden. Hoewel er geen exacte cijfers zijn, mogen we de problemen bij de leeftijdsgroep 0-18 jaar niet bagatelliseren. Het komt in elke gemeente voor, maar het kan lang verborgen blijven (achter de voordeur). Een effectieve aanpak vereist nauwe samenwerking tussen gemeenten, burgers, hulpverlening, politie en justitie. Samenwerking niet in de vorm van aanbestedingen, maar in de vorm van een integrale aanpak en financiering.

Samenwerkingsafspraken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en Veilig Thuis.

Veilig Thuis meldpunt: Het wordt een professionele norm om een melding te doen bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.  Melding geschiedt er vermoedens zijn van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, door professionals vertaald in vermoedens van acute en structurele onveiligheid. De Rijksoverheid heeft gemeenten een brief gestuurd om hen in te lichten over de uitbreiding van de meldcode. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Gemeenten, als wettelijk verantwoordelijke, dienen de meldcode in hun organisatie uit te breiden. Ook wordt verwacht dat gemeenten de verbeterde meldcode binnen de organisatie bekend maken en het gebruik ervan bevorderen.

Dit willen wij voor Capelle

 • Meedenken over wat de gemeente aan voorlichting over en preventie van huiselijk geweld kan doen.
 • Monitoren of de gemeente effectief bezig is huiselijk geweld te bestrijden.
 • Beoordelen of daadwerkelijk sprake is van een integrale gemeentelijke aanpak waarbij de veiligheidsketen goed samenwerkt met de hulpverleningsketen.
 • Meedenken over hoe burgers een (grotere) rol kunnen spelen in preventie en vroege signalering van huiselijk geweld. En hoe ex-slachtoffers en ex-plegers een rol kunnen spelen in de strijd tegen huiselijk geweld.
 • Het CDA bepleit maximale uitwisseling van gegevens bij meldingen om alle signalen gekoppeld te krijgen en effectief ingrijpen mogelijk te maken.
 • We zetten in op het beschikbaar maken van traumascreening, passende hulp en ondersteuning en op de plegeraanpak. Daarnaast willen we dat scholen sneller geïnformeerd zijn na geweldsincidenten thuis, zodat zij waar nodig steun kunnen bieden aan het kind op school.

4.3      Migratie en participatie

Ons land heeft als open en welvarende samenleving - al van oudsher - een grote aantrekkingskracht op mensen van buiten. Het CDA biedt nu en in de toekomst vluchtelingen die in nood verkeren altijd hulp en bescherming. De toename van het aantal vluchtelingen en arbeidsmigranten leidt ook tot zorgen. De huidige aantallen lijken de spankracht van de samenleving te overstijgen. De zorgen over migratie en integratie leiden tot spanningen in de politiek en samenleving. Die spanningen ondermijnen de solidariteit en zetten het draagvlak voor nieuwkomers en vluchtelingen onder druk. Ons uitgangspunt blijft dat een menselijke en veilige huisvesting van vluchtelingen in onze gemeente nodig en mogelijk is.

Capelle aan den IJssel voldoet jaarlijks aan haar taakstelling ten aanzien van de huisvesting van statushouders. Met de keuze voor begeleiding van statushouders vanuit Welzijn Capelle is ook het inburgeringtraject, wat soms wat langer kan duren, geborgd. Eventueel extra taallessen kunnen, daar waar nodig bevonden, gefaciliteerd worden.
Voor het CDA is het vinden van werk in lijn met het welbevinden van de mensen, extra aandacht en inzet op taalonderricht en welkom voelen en meedoen in Capelle. De huizen en huiskamers van de wijk kunnen hier een rol inspelen om dicht in de buurt activiteiten te organiseren.

Participatie van alle inwoners is belangrijk. In de nieuwe wet inburgering krijgen gemeenten een belangrijke rol. Nieuwkomers moeten snel mee kunnen doen in de samenleving. Vrijblijvendheid wordt losgelaten. Integratie start zo veel mogelijk vanaf de eerste dag met werk en het leren van de taal, en is meer dan nu gericht op wat een nieuwkomer nodig heeft om als volwaardig burger in onze samenleving mee te kunnen doen.

We streven ernaar dat iedereen een (passende) baan heeft of een opleiding volgt. Hierbij merken wij op dat vrouwelijke statushouders en oudkomers(*) vaak een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Maatschappelijke begeleiding is hierbij van belang. Dit moet leiden tot zelfredzaamheid. Veel begeleiding is informeel en wordt door vrijwilligers gedaan.

(*)Oudkomer is een vreemdeling tussen 16 en 65 jaar oud die: geen Nederlands paspoort heeft, minder dan 8 jaar in Nederland heeft gewoond toen hij/zij nog leerplichtig was; geen diploma's heeft waarop hij/zij kan laten zien dat hij/zij de Nederlandse taal en het Nederlands goed kent.

Als brede volkspartij hechten wij belang aan een samenleving waarin ieder mens gekend en erkend wordt. Arbeid moet voor eenieder toegankelijk zijn, ongeacht achtergrond. Ook voor de gemeentelijke organisatie zelf ligt hier een opdracht. Eigen medewerkers moeten bewust zijn van het streven van de gemeente naar een zo inclusief mogelijke arbeidsbeleid.

In het verlengde hiervan willen wij dat voor eenieder alle informatie en diensten op de gemeentelijke website gemakkelijk te lezen, te gebruiken en beter te vinden is. Daarom werkt de gemeente aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de website zodat deze voldoet aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen. Voor het CDA zou dit ook moeten gelden voor websites van belangrijke stakeholders zoals Welzijn Capelle, Sportief Capelle en de Bibliotheek.

Dit willen wij voor Capelle

Arbeidsmigranten & vluchtelingen

 • Handhaving op het aantal arbeidsmigranten in een eengezinswoning.
 • Onderzoek verrichten naar de mogelijkheden tot tijdelijke huisvesting van onder meer arbeidsmigranten, vluchtelingen en Capellenaren die tijdelijk huisvesting nodig hebben.
 • Vroegtijdig informeren en raadplegen van bewoners bij mogelijke huisvesting van vluchtelingen en arbeidsmigranten in een buurt; hiermee creëert de gemeente draagvlak.

Inburgering

 • Integratie van arbeidsmigranten en vluchtelingen is belangrijk; wij zorgen dat deze groepen op de hoogte zijn van beschikbare taalcursussen, publieke voorzieningen en belangrijke regels die in Nederland gelden.

 • Zorgdragen dat er voldoende betaalde krachten zijn om de maatschappelijke begeleiders te coachen en op te vangen. Zij zijn nodig om de vrijwilligers goed te laten functioneren.

Inclusiviteit en anti-discriminatie

 • Wij willen blijven inzetten -samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties- op preventieve en positieve campagnes of projecten, op welk gebied dan ook, om uitsluiting en discriminatie te voorkomen.
 • Wij willen dat de gemeente een voorbeeldfunctie vervult om als werkgever er zorg voor te dragen dat iedere potentiële sollicitant (ongeacht geslacht, achtergrond, geaardheid of beperking) zich uitgenodigd voelt om te reageren op een vacature.
 • Iedere werknemer in dienst van de gemeente heeft een sociale en fysiek veilige werkomgeving.

 

4.4      Jeugdhulp en WMO

De overheveling van de jeugdhulp naar de gemeenten heeft de zorg toegankelijker gemaakt, maar ook veel duurder. We zien een wildgroei van nieuwe aanbieders die heel gemakkelijk veel geld verdienen aan de lichte zorg. Er is sprake van een toename van jongeren in de jeugdzorg. Hierdoor is de zwaardere zorg in de knel gekomen en is sprake van financiële druk op de gemeentelijke begroting. Hierdoor ontstaan tekorten en zijn bezuinigingen op andere noodzakelijke dingen nodig.

Over kinderen met jeugdhulp worden vaak belangrijke zorgbesluiten genomen. Hierbij ontbreekt het vaak aan een soort vertrouwenspersoon voor het kind uit de eigen omgeving, die mee kan beslissen over hetgeen goed is voor het kind. Verder is de aandacht aan de continuïteit van zorg voor jongeren die 18 jaar worden nodig; voor deze groep gelden andere vormen van zorg en financieringsbronnen.

Dit willen wij voor Capelle

 • Een duidelijke afbakening tussen wat jeugdzorg is en wat valt onder gewone opvoeding.
 • Professionals in onze wijken die zelf aan de slag gaan en weten wat nodig is voor onze inwoners, waarbij met name ingezet wordt op preventie.
 • Meer samenwerking tussen jeugdzorg en passend onderwijs.
 • Duidelijke afspraken met jeugdzorgaanbieders, huisartsen en andere verwijzers, waarbij beheersing van de uitgaven de nadrukkelijke aandacht heeft, maar niet leidend is. Zorgfraude, indien bewezen, tolereren wij niet.
 • Stoppen met ingewikkelde aanbestedingen; wij streven naar langdurige contracten binnen de jeugdhulp en de WMO.
 • Kinderen met jeugdhulp krijgen het recht om iemand uit hun eigen omgeving te betrekken bij belangrijke zorgbesluiten. Deze steunfiguur kan zijn een goede bekende, zoals een familielid, de buurman of de trainer van de voetbalclub.

 

4.5      Volksgezondheid

Zorg draait in eerste instantie om preventie en gezond leven, waarbij de gemeente, zorgverleners, zorgverzekeraars en zorgorganisaties samenwerken. In de visie van het CDA spelen sportverenigingen en scholen een belangrijke rol bij het preventiebeleid. Ook actieve beweegprogramma’s, het inzetten van vroegtijdig preventieprogramma’s tegen roken en drugsgebruik en voorlichting over voeding zijn van belang. Sportaccommodaties moeten daarom veilig, goed bereikbaar zijn en voldoen aan de huidige tijd. Sport zorgt ervoor dat mensen bewegen, maar het verbindt mensen ook. Obesitas onder jongeren moet zoveel mogelijk teruggedrongen worden.

Ook de strijd tegen eenzaamheid is onderdeel van een gezond leven. In onze gemeente voelen veel volwassenen zich eenzaam. Het sociale netwerk en de omgeving spelen een belangrijke rol om eenzaamheid tegen te gaan. Veel mensen hebben hulp nodig om een sociaal netwerk te creëren en onderhouden.

Dit willen we voor Capelle

 • Laagdrempelige sport- en bewegingsactiviteiten in de wijk aanbieden voor mensen die door armoede of andere belemmeringen weinig of niet sporten.
 • Ieder kind moet een zwemdiploma kunnen halen en moet kunnen meedoen met een sportactiviteit.
 • Samen met buurtcoaches en sportverenigingen inzetten op preventieprogramma’s.
 • Actief voorlichting geven op scholen over een gezonde leefstijl en voeding.
 • Het versterken van verenigingen en meer voorzieningen voor sport en beweging in de openbare ruimte. Hierbij kan ook gedacht worden aan een combinatie van sport- en speelvoorzieningen.

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.