Tegenprestatie

Wie geen betaald werk verricht, kan op andere manieren een maatschappelijke bijdrage leveren. Wij juichen het toe wanneer mensen met een bijstandsuitkering een tegenprestatie leveren. Alles wordt ingezet om mensen werk of een bijdrage te laten verrichten, zo nodig gelijktijdig met het oplossen van andere (zorg)problemen. Het CDA zet in op duurzaam werk, tijdelijke arbeidsplaatsen moeten altijd perspectief bieden op een vervolg. Creatieve vormen om mensen aan het werk te helpen ondersteunen wij. Bijvoorbeeld wanneer iemand een parttimebaan vindt, dan kan de gemeente dit inkomen aanvullen tot bijstandsniveau. Uiteindelijk moet dit wel leiden tot een volwaardige baan, dus zo’n regeling zal qua duur altijd beperkt zijn.   

Aanvulling Verkiezingsprogramma 2022-2026

Voor het CDA is het vinden van werk in lijn met het welbevinden van de mensen, extra aandacht en inzet op taalonderricht en welkom voelen en meedoen in Capelle. De huizen en huiskamers van de wijk kunnen hier een rol inspelen om dicht in de buurt activiteiten te organiseren. Participatie van alle inwoners is belangrijk. In de nieuwe wet inburgering krijgen gemeenten een belangrijke rol. Nieuwkomers moeten snel mee kunnen doen in de samenleving. Vrijblijvendheid wordt losgelaten. Integratie start zo veel mogelijk vanaf de eerste dag met werk en het leren van de taal, en is meer dan nu gericht op wat een nieuwkomer nodig heeft om als volwaardig burger in onze samenleving mee te kunnen doen. We streven ernaar dat iedereen een (passende) baan heeft of een opleiding volgt. Hierbij merken wij op dat vrouwelijke statushouders en oudkomers(*) vaak een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Maatschappelijke begeleiding is hierbij van belang. Dit moet leiden tot zelfredzaamheid. Veel begeleiding is informeel en wordt door vrijwilligers gedaan.  (*) Oudkomer is een vreemdeling tussen 16 en 65 jaar oud die: geen Nederlands paspoort heeft, minder dan 8 jaar in Nederland heeft gewoond toen hij/zij nog leerplichtig was; geen diploma's heeft waarop hij/zij kan laten zien dat hij/zij de Nederlandse taal en het Nederlands goed kent.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.