2. Ruimte voor wonen, werken, reizen en recreëren

2.1      Verkeer, vervoer en mobiele bereikbaarheid

Capelle behoort tot de de top 5 van de dichtstbevolkte gemeenten van Nederland. Voor de bereikbaarheid betekent dit dat onze wijken vaak worden geconfronteerd met files en vastlopend verkeer. Het is belangrijk dat inwoners van Capelle hun werk of school en winkels, het ziekenhuis, hun kerk en andere voorzieningen binnen en buiten Capelle gemakkelijk en snel kunnen bereiken. Ook voor de bedrijven in Capelle is het essentieel dat zij goed bereikbaar zijn voor klanten en werknemers.

De zorgen rondom mobiliteit zijn groot onder de wijken Fascinatio, Capelle West, ‘s-Gravenland en Kralingse Veer. Belangrijk is hierbij om gezamenlijk toe te werken naar randvoorwaarden waarbinnen de transformatie moet plaatsvinden. De onbedoelde negatieve gevolgen bij zoals de voorgestelde harde knip bij het Toepad, de mogelijke verkeerslichten bij de Schaardijk/IJsseldijk, de toename van de verkeersdrukte bij de Beethovenlaan en de AvR en de parkeerdrukte in Fascinatio en Kralingseveer vragen om intensieve participatie en zorgvuldige communicatie vanuit de gemeente richting de buren, de WOP’s en bedrijven. Bij de keuze van een mogelijke zogenoemde knipvariant wachten we tot de resultaten van de proef bekend zijn. De WOP’s en de raad moeten zoveel mogelijk bij de keuzes betrokken worden.

Fietsen: Op afstanden (denk aan bijvoorbeeld 15 km) is de fiets/e-bike een aantrekkelijk, schoon en gezond vervoermiddel. Gelukkig heeft Capelle al een behoorlijk goed en veilig netwerk van fietspaden en zijn de afstanden binnen Capelle naar Krimpen en belangrijke delen van Rotterdam goed te bereiken. Een veilig en fijnmazig fietsnetwerk in hierbij van belang inclusief de realisering van fietssnelwegen. Op regionaal niveau worden plannen gemaakt voor fietssnelwegen. De plannen voor een snelfietspad door ‘s-Gravenland laat zien dat er voldoende rekening gehouden moet worden met omwonenden en dat ook de effectiviteit in het oog moet worden gehouden: niet veel geld uitgeven voor een zeer geringe toename van het aantal fietsers. Verder moet het gebruik van de fiets voor het brengen en ophalen van basisschoolkinderen bevorderd worden.

Dit willen wij voor Capelle

 • Verdere verbetering van de fietspaden en fietsenstallingen, ook bij metro- en het treinstation en bedrijven.
 • Meewerken aan de aanleg van regionale snelfietspaden onder de voorwaarde van goede inpassing en overleg met omwonenden daarover en een goede verhouding tussen de kosten en de toename van het aantal fietsers.

 

Openbaar vervoer: Binnen stedelijk gebied zijn goede OV-voorzieningen belangrijk. Goed en aantrekkelijk OV vermindert de afhankelijkheid van de auto. De bestaande metroverbindingen worden goed gebruikt voor ritten van/naar bestemmingen in Rotterdam en verder. De metro kan nog beter benut worden door uitbreiding van parkeerplaatsen en stallingen (met laadpalen voor auto’s en e-bikes) en ruimte voor leenfietsen en deelauto’s. Wij dringen aan op het aanleggen van een metroverbinding tussen Capelsebrug en Krimpen waarmee de Algeracorridor wordt ontlast. Ook de spoorlijn richting Gouda biedt veel kansen, die momenteel nog maar beperkt wordt benut.

Het gebruik van het openbaar vervoer tussen de wijken in Capelle en aangrenzende wijken van Rotterdam en Krimpen, van/naar het IJsselland ziekenhuis en van/naar de bedrijven in het Hoofdweggebied is in de praktijk erg klein. Zo heeft de wijk Oostgaarde maar een busverbinding.
Met de introductie van de buurt/wijkbus is dat wel enigszins verbeterd, maar wat het CDA betreft niet genoeg. De gemeente moet zich binnen de regio sterker maken voor een betere kwaliteit van de busverbindingen. De mogelijkheden voor bewoners zonder auto zijn beperkt en in de meeste situaties is het aanbod niet aantrekkelijk genoeg als alternatief voor de auto. Oplossing van de problemen vergt maatwerk. Om Capelle op langere termijn bereikbaar te houden is een goed samenspel van auto, fiets en vormen van collectief vervoer nodig. In het Rivium wordt daar nu een begin mee gemaakt. Het CDA wil in de toekomst onderzoeken of de gemeente dit concept, na evaluatie van de ervaringen in het Rivium, kan uitrollen naar andere wijken en bedrijfsterreinen.

Daarnaast wil het CDA meer aandacht voor vormen van vraagafhankelijk vervoer. Dit kan met name een belangrijke aanvullende functie hebben in het voor- en natransport naar reguliere OV-verbindingen. Wij willen reizigers op aanvraag vanuit diverse locaties naar OV-haltes vervoeren (voorbeeld: parkshuttles). Wij stimuleren op dit gebied maatschappelijke (vervoer)initiatieven en innovaties op ICT-gebied. Nieuwe combinaties in het doelgroepenvervoer bieden nieuwe mogelijkheden. Inwoners kunnen zelf bijdragen aan duurzaam vervoer door bijvoorbeeld gebruik te maken van huurauto’s, autodelen, etc. Bedrijven kunnen werknemers stimuleren tot duurzamer vervoer. De gemeente faciliteert het contact tussen bedrijven en OV-concessiehouders, voor het organiseren van maatwerkoplossingen. Mensen met een beperking moeten zonder hinder gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Dit willen wij voor Capelle

 • Onze gemeente maakt zich binnen de regio sterk voor verbetering van het busnetwerk in en rond Capelle aan den IJssel.
 • Onze gemeente maakt samen met bedrijven, winkelcentra en ook het ziekenhuis afspraken over betere OV-diensten “op maat”, incl. de financiering ervan.
 • Met bedrijven in het Hoofdweggebied willen wij fors inzetten om de bereikbaarheid van die bedrijven vanaf de stations Schollevaar en Alexander te verbeteren.
 • Realisering van meer regionale OV-knooppunten, met goede overstapmogelijkheden en bijbehorende voorzieningen (stalling fietsen, oplaadmogelijkheden elektrische fietsen, beschut overstappen).
 • Hoogwaardige vormen van Openbaar Vervoer, dat kan door dunne OV-lijnen te bundelen tot een dikkere lijn waar de bus vaker rijdt (bijv. eens per kwartier).
 • Met (Collectief) Vraagafhankelijk Vervoer willen wij nog beter inspelen op de vraag van de reiziger.
 • In de plannen van de regio willen we meer aandacht voor de NS-lijn naar Gouda en verder naar Utrecht en Amsterdam, o.a. door een hogere frequentie en betere verbindingen tussen Alexander resp. Schollevaar NS en de rest van Capelle.
 • Wij vinden dat mensen met een beperking zonder hinder gebruik moeten kunnen maken van het openbaar vervoer. Daarom willen wij onderzoeken of het openbaar vervoer toegankelijk is voor minder validen. Het is belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving en met name ook het bereiken van een werk of schoollocatie.

 

Wegen: Uit milieutechnisch oogpunt zijn duurzame innovaties bij de aanleg van wegen van belang. Denk hierbij aan laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, aan gras-parkeren, maar ook aan specifieke projecten, zoals projecten met circulair asfalt. Binnenkort worden belangrijke besluiten genomen over de mogelijkheden van uitbreiding van de Algeraweg en de AvR. Momenteel wordt nog bekeken wat technisch kan, hoe effectief eventuele maatregelen zijn, wat de gevolgen zijn voor de geluidshinder en wat betaalbaar is.

De verkeersproblemen worden groter als gevolg van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Het CDA Capelle vindt het daarom belangrijk om bij de concrete bouwplannen van het Rivium ook naar de verkeerseffecten te kijken. Als deze extra congestie opleveren, dan zijn extra maatregelen en alternatieven nodig om de verkeersdrukte te verminderen en de ontsluiting van de wijken Fascinatio, Capelle West en ’s-Gravenland te verbeteren.

Veel verkeerspunten hebben een regionaal karakter, maar interwijkse verbindingen (lokale bereikbaarheid) mogen niet uit het oog verloren worden. Goede bereikbaarheid is voor verschillende doelgroepen in onze stad belangrijk. De bereikbaarheid mag dan ook veel beter tussen de zeven Capelse wijken.

Dit willen wij voor Capelle

 • Een eventuele capaciteitsuitbreiding van de Algeraweg en de Abram van Rijckevorselweg moet voldoende effectief zijn en niet alleen maar leiden tot verplaatsing van files. De huidige geluidshinder langs deze wegen moet bij een verbreding worden verminderd.
 • De IJsseloever is een gebied met een florerend bedrijfsleven. Het voortbestaan daarvan komt in gevaar als woningbouw oprukt; nieuwe geluidsnormen beperken de bedrijfsvoering en groei van deze bedrijven. Daarom is de IJsseloever geen zoekgebied voor woningbouw.
 • Wij willen dat onze bedrijventerreinen goed bereikbaar en veilig zijn. Een goede ontsluiting naar de snelweg en waar mogelijk goede openbaar vervoersverbindingen dragen bij aan de toekomstbestendigheid van onze bedrijventerreinen.
 • Bij werkzaamheden aan de weg binnen Capelle wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid, bijvoorbeeld door hergebruik van asfalt en toekomstige innovaties.
 • We maken ons hard voor goede interwijkse verbindingen (lokale bereikbaarheid).

 

Telecom: mobiele bereikbaarheid: Goede mobiele bereikbaarheid is een vitale voorziening voor inwoners, bedrijven, hulpdiensten en de gemeentelijke dienstverlening. Het moderniseren en toekomstbestendig maken van mobiele netwerken is daarbij essentieel. Van belang hierbij zijn een helder antennebeleid en vlotte vergunningsprocedures. Gebouweigenaren met voor antennes geschikte daken zijn voor de gemeente – en de mobiele infrastructuurbedrijven – van groot belang voor een verdere, goede uitrol van het mobiele (5G-)netwerk.

Dit willen wij voor Capelle

 • Met gebouweigenaren met voor antennes geschikte daken - samen met mobiele infrastructuurbedrijven - het gesprek aangaan voor het plaatsen van antennes.

 

2.2      Economie

Lokaal ondernemerschap en lokale ondersteuning: Het bedrijfsleven is van groot belang voor Capelle. Niet alleen wat betreft directe werkgelegenheid, maar ook wat betreft opleidingsplaatsen en de sociale rol van ondernemers (zoals ondersteuning van diverse activiteiten in Capelle). De gemeente dient de randvoorwaarden te scheppen voor een florerende lokale economie en bedrijven te ondersteunen door bijvoorbeeld de regeldruk te verminderen of een gunstig vergunningenbeleid te voeren.  Verder kan de gemeente afspraken maken met het MKB op basis van wederkerigheid. Hierbij valt te denken aan afspraken op het gebied van duurzaamheid, opleidingen, aanstellen van mensen met een beperking of minimale stage- en leerplekken of investeringen in innovatie.

Bij het aanvragen van een vergunning moet een ondernemer vaak zoeken naar de juiste ambtenaar bij het juiste loket, dit moet en kan eenvoudiger. Hogere lokale belastingen voor ondernemers zijn niet wenselijk. Verhoging van dit soort lasten is alleen te verdedigen als is afgesproken om deze inkomsten te gebruiken voor verbeteringen van het ondernemersklimaat. Voor betalingen aan ondernemers willen we dat betalen binnen dertig dagen de norm is.

Het inrichten van een ondernemershuis waar ook het gemeentelijk ondernemersloket en/of werkgeversservicepunt wordt gevestigd is een mogelijkheid om de service naar de lokale ondernemer te verbeteren. Met een horecaondernemer kan ook worden voorzien in ontmoeting en een vergaderlocatie. Daar waar samenwerking tussen ondernemers niet vanzelf van de grond komt, moet de gemeente helpen met ondernemersfondsen (of alternatieven). Het verhoogde OZB-tarief op niet-woningen wordt gebruikt als inleg in het ondernemersfonds en draagt bij aan algemene investeringen om de gehele ondernemersomgeving aantrekkelijker te maken voor publiek en klanten.

In het kader van het toekomstbestendig maken van de economie is flexibiliteit belangrijk. De ondernemer moet meer ruimte krijgen om te ondernemen. Dat kan door het schrappen, aanpassen of flexibiliseren van regels en meer ruimte voor experimenten in het op te stellen omgevingsplan. Een goede samenwerking tussen bedrijven moet de gemeente stimuleren en de gemeente kan mee-investeren in een goede lobby in de regio. Dit vergroot de kansen voor ondernemers en bedrijven voor onze bedrijventerreinen.

In Capelle zijn er diverse bedrijventerreinen met lokaal gewortelde bedrijven. Er is echter een gevaar dat een toenemend aantal niet gewortelde bedrijven (met activiteiten die voor Capelle een geringe toegevoegde waarde hebben) tot een verpaupering van dergelijke terreinen leidt. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor het aantrekkelijk houden van deze terreinen en het tegengaan van verpaupering. Dit kan in het uiterste geval bij gebrek aan relevante bedrijven er echter ook toe leiden dat een deel van de bedrijventerreinen voor woningbouw wordt herbestemd. Dit mag niet koste gaan van de gewortelde bedrijven.

De coronacrisis heeft ons nogmaals gewezen op het belang van goede winkelvoorzieningen in de directe omgeving. Capelle heeft met De Koperwiek een winkelcentrum voor geheel Capelle (en de regio) als diverse centra meer gericht op de buurt, zoals de winkels op de Bermweg in Schenkel. Veel winkels staan onder druk door internetverkopen. De gemeente dient de regie te voeren om met eigenaren en huurders te zorgen voor aantrekkelijke en levensvatbare winkelgebieden in iedere wijk. Daarbij hoort ook dat parkeren gratis blijft, maar anderzijds dat de bereikbaarheid en stallingsmogelijkheden voor fietsers aantrekkelijk zijn. De gemeente draagt niet geldelijk bij aan verbeteringen van winkelcentra.

Dit willen wij voor Capelle

 • De gemeente moet met het midden- en kleinbedrijf (MKB) afspraken maken op basis van wederkerigheid (geven en nemen).
 • Eén aanspreekpunt voor ondernemers dat verantwoordelijk is voor het traject van vergunningsaanvragen maar ook voor kansen en vragen.
 • We willen geen hogere lokale belastingen voor ondernemers. Behalve als in samenspraak met de ondernemers is afgesproken deze voor specifieke ondernemersgerichte zaken te gebruiken.
 • Een ondernemershuis inrichten, waar ook het gemeentelijk ondernemersloket en/of werkgeversservicepunt wordt gevestigd
 • Inrichten van ondernemersfondsen (of gelijksoortige alternatieven).
 • Herbestemming van bedrijventerreinen mag niet ten koste gaan van de lokaal gewortelde bedrijven.
 • De huidige zondagsopening van winkels blijft, maar we willen niet tornen aan de starttijd van 12:00 en we blijven tegen een druk in welke vorm dan ook op winkeliers om tegen hun zin open te moeten zijn op zondag.

 

Werkgelegenheid: Arbeid is voor veel mensen essentieel, werken geeft mensen levensvreugde. Door veranderingen op de arbeidsmarkt zijn, vooral voor jongeren, tijdelijke contracten in loondienst dan wel in zzp-verband de norm geworden. Perspectief op een vervolg is vaak niet aanwezig. Tijdelijke arbeidsplaatsen moeten naar onze mening echter zo veel mogelijk perspectief bieden op een vervolg.

Dit willen wij voor Capelle

 • Duurzaam werk, tijdelijke arbeid moet perspectief kunnen bieden op een vervolg.

 

2.3      Stadsontwikkeling

Wonen: kiezen voor kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit

In de komende decennia moet de gemeente in samenwerking met corporaties en particulieren aan de slag met de verduurzaming en het klimaatadaptief maken van de gemeente. Daarvoor zal in veel gevallen de straat open moeten en (sociale huur) woningen gerenoveerd en verduurzaamd moeten worden. Dat is een kostbare zaak. De ideale gelegenheid dus voor verandering en met aandacht voor vergroening, gebruik en inrichting van de openbare ruimte. De komende periode biedt ons allen, gemeentebestuur en inwoners, de kans om in goed overleg onze gemeente te herinrichten. En daar hoort in sommige gevallen ook afscheid van bestaande bebouwing bij door sloop-nieuwbouw of het geven van nieuwe functies aan bestaande gebouwen. Laten we het innovatieve denken dan ook incorporeren in onze gemeente en voorkomen dat we daar onze kostbare buitenruimte en groenstructuur voor opofferen.

 

Er is een groot tekort aan woningen, maar Capelle behoort tot de dichtstbevolkte gemeenten. Verder verdichten of opofferen van groen voor bouwen wijzen wij af. Nieuwbouw kan daar waar gebouwen worden gesloopt of waar kantoren worden getransformeerd. Wij willen ‘steen voor steen’ principe of zodanig ontwerpen dat een eventuele verdichting niet ten koste gaat van de ruimtelijke beleving van de bewoners. Binnen deze kaders is voor het CDA het woonbeleid gericht op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Met woningcorporaties maakt de gemeente gerichte prestatieafspraken over de hoeveelheid en de kwaliteit van het woningaanbod. Hierbij is verduurzaming een nieuw aandachtspunt. Meer flexibele woonvormen voor andere doelgroepen (bijv. statushouders, daklozen en eenpersoonshuishoudens) en particuliere wooninitiatieven nemen toe. Nieuwe woonconcepten krijgen vrijheid en medewerking om te ontwikkelen. Dit draagt optimaal bij aan de diversiteit en het aantal woningen.

 

Dit willen wij voor Capelle

 • Steen voor steen, of zodanig nieuwbouw en omliggend openbaar gebied ontwerpen dat eventuele stedelijke verdichting bijdraagt aan het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit.
 • Woningbouwcorporaties nog meer ruimte geven om met bouw en de verduurzaming aan de slag te gaan.
 • Particuliere wooninitiatieven omarmen wij; nieuwe woonconcepten krijgen vrijheid en medewerking om te ontwikkelen.
 • Behoud en meer onderhoud van de open ruimte in alle wijken.

 

Dit willen we niet

 • Verder verdichten of opofferen van grijs en groen voor bouwen wijzen wij af

 

Ruim baan voor starters, doorstromers en senioren

Er zijn op dit moment te weinig geschikte woningen. Wij willen extra aandacht voor de lastige positie van starters, senioren, mensen met een kleine portemonnee en eenpersoonshuishoudens bij het vinden van een geschikte huur- of koopwoning. Om de wachtlijsten voor een woning weg te werken is voor de korte termijn meer (sociale) woningbouw nodig. Sociale woningbouw heeft gezien de wachtlijsten een lichte voorkeur boven koopwoningen. Per woningbouwproject zal bekeken moeten worden wat de ideale mix tussen sociale woningbouw en koopwoningen is. Het CDA is geen voorstander van (nog) meer hoogbouw; de huidige hoogbouw in het Rivium is meer dan voldoende.

In verband met de vergrijzing is de bouw van levensloopbestendige woningen voor senioren nodig. Dit is niet alleen goed voor de woonbehoefte van toekomstige senioren; ook stimuleert de bouw van levensloopbestendige woningen de doorstroom op de woningmarkt. Initiatieven voor kleinschalige collectieve woonvoorzieningen voor senioren moeten ondersteund worden.

 

Het bouwen van tijdelijke woningen of tijdelijk transformeren van kantoorpanden in woningen (flexwonen) is een effectief middel in de strijd tegen woningnood dat snel kan worden toegepast. Hiermee bieden we perspectief aan mensen met een acute woonvraag, die met de reguliere woningtoewijzing tussen wal en schip vallen. Denk hierbij zoal aan starters, gebroken gezinnen, mensen die een baan gevonden hebben in een nieuwe omgeving. De gemeente kan hierbij maximaal inzetten op de mogelijkheden voor versnelde bestemmingsplanprocedures en de bouw van tijdelijke woningen (mogelijk op basis van Crisis- en Herstelwet). Grote projecten in de kernen verdelen we over meerdere jaren. Bij nieuwbouwwoningen kan de gemeente, daar waar mogelijk, voorrang geven aan haar eigen inwoners. Kopers moeten zoveel als mogelijk een sociaal en/of economische binding hebben met de woonplek. Dit wordt onderdeel van de verkoopvoorwaarden van nieuwe woningen.

 

Wij zetten ons maximaal in voor het flexibel omgaan met bijzondere woonvormen. De combinatie van wonen en zorg voor een gehandicapt kind of familie in de directe woonomgeving vindt het CDA vanzelfsprekend. Hiervoor kan de gemeente vergunningen voor flexibele bouwconcepten met een bepaalde duur afgeven, waarna de opstal, als de zorgtaak is beëindigd, wordt verwijderd.

 

Dit willen wij voor Capelle

 • Extra inzetten op de bouw van levensloopbestendige woningen voor senioren.
 • Ondersteunen van initiatieven voor kleinschalige collectieve woonvoorzieningen voor senioren.
 • Bouwen van tijdelijke woningen of tijdelijk transformeren van kantoorpanden in woningen (flexwonen)
 • Maximaal inzetten op de mogelijkheden voor versnelde bestemmingsplanprocedures en de bouw van tijdelijke woningen (mogelijk op basis van Crisis- en Herstelwet).
 • Bij nieuwbouwwoningen, daar waar mogelijk voorrang geven aan inwoners van de gemeente.
 • Afgeven van gemeentelijke vergunningen voor flexibele bouwconcepten met een bepaalde duur.

 

Ontmoeten: beweegvriendelijke en gezonde leefomgeving

De fysieke omgeving kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van contacten tussen inwoners: daarom zoeken we actief naar goede ontmoetingsplekken en we faciliteren die waar nodig. Hierbij kan gedacht worden aan gemeenschappelijke (multifunctionele) ruimten/binnentuinen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Niet altijd het klassieke buurthuis; het kunnen ook kerken, kringloopwinkels of koffiecorners van supermarkten zijn. Iedereen hoort erbij. Het is belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten buiten de eigen ‘bubbel’. Het stimuleren van ontmoetingen tussen mensen met goede banen en opleidingen met inwoners in een kwetsbare positie is hierbij van belang. Dat draagt bij aan wederzijds inlevingsvermogen en empathie.

 

Dit willen wij voor Capelle

 • Creëren van (meer) gemeenschappelijke, multifunctionele ruimten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
 • Aanstellen van zogenoemde verbindingsofficieren die ontmoetingen en samenwerkingen stimuleren in wijken waar mensen met verschillende achtergronden wonen.

 

Kindvriendelijke buurten

De buurt waarin kinderen opgroeien is erg belangrijk. Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving waarin het kan spelen en veilig opgroeien. Het CDA vindt het van belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor spelenderwijs samen te leven. Ook is buitenlucht gezond en draagt beweging bovendien bij aan het voorkomen van overgewicht. Een goede inrichting van de openbare ruimte die buiten spelen mogelijk en aantrekkelijk maakt is daarom essentieel. Schoolpleinen, sportveldjes zoals Cruyff Courts en speelplaatsen kunnen daar een goede rol bij spelen. Een andere voorwaarde is natuurlijk dat de buurten waarin kinderen opgroeien veilig zijn.

 

Dit willen wij voor Capelle

 • In kinderrijke buurten een gerichte aanpak van criminaliteit en verkeersonveilige situaties.

 

2.4      Cultureel erfgoed

Het CDA wil dat er in Capelle een toekomstvisie komt van ons cultureel- en religieus erfgoed. Cultureel erfgoed gaat over ons gezamenlijk verleden, over samenleven en rentmeesterschap. Ook in Capelle dreigt bijvoorbeeld leegstand bij monumentale gebouwen. Om ons erfgoed voor de komende generaties bewaard en toegankelijk te houden willen we hiermee het keuzeproces van de eigenaars stimuleren en ondersteunen. We investeren in het behoud van onze betekenisvolle en beeldbepalende monumenten. Capelle kent hier al een paar mooie voorbeelden van. Behalve grotere restauraties ondersteunt de gemeente ook kleiner maar even waardevol cultuurhistorisch erfgoed, bijvoorbeeld door het verstrekken van kleine kredieten aan particulieren.

 

Dit willen wij voor Capelle

 • Het toegankelijk houden van waardevolle monumenten en kerken, kunstwerken, archieven, documenten en boeken voor komende generaties.
 • Wanneer religieus en cultureel erfgoed niet langer hun oorspronkelijke functie kunnen vervullen, zoekt de gemeente bij de transformatie actief mee naar nieuwe functies waarbij de ontmoeting centraal staat. Gestimuleerd wordt dat de eigenaren aansluiting zoeken bij maatschappelijke partners.
 • Het actief onder de aandacht brengen van het Capels Cultureel erfgoed.

 

Dit willen we niet

 • De sloop van beeldbepalende gebouwen, zoals het ING gebouw.
 • Bezuinigingen op subsidies die erop gericht zijn om het cultureel erfgoed te behouden.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.