Participatie

Het referendum kan een instrument zijn om de mening van inwoners te peilen bij grote, uitzonderlijke beslissingen. Een afweging is echter vaak veel genuanceerder. Voor het CDA is het belangrijk om beslissingen samen met inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties te nemen. daarvoor zijn veel meer participatie-instrumenten inzetbaar dan een “voor” of “tegen” bij een referendum.  inwonersbijeenkomsten, opiniepeilingen en gewoon in gesprek gaan met inwoners bijvoorbeeld.

Het is belangrijk om in gesprekken de inzichten vanuit de Capelse samenleving serieus te nemen en goede participatie organiseren zodat een ieder gehoord worden. Op die manier kunnen volksvertegenwoordigers in overleg met de Capelse samenleving de belangen bij een beslissing afwegen. CDA’ers maken die afwegingen op grond van hun uitgangspunten: solidariteit, rentmeesterschap, verantwoordelijkheid en gerechtigheid. Anders dan bij sommige andere partijen weet de kiezer dus hoe het CDA zijn afwegingen zal maken.

Uit het Verkiezingsprogramma 2022-2026 Samenleving aan zet

Burgerparticipatie: Participatie moet echte participatie zijn, inwoners moeten mee kunnen denken over oplossingen in hun directe omgeving of inbreng kunnen leveren aan beleidsnota’s. De gemeente is er immers voor haar inwoners. In onze gemeente wonen veel mensen die kennis hebben van specifieke onderwerpen die in de gemeente spelen. Bijvoorbeeld omdat zij werken rondom de energietransitie, omgevingswet of binnen het sociaal domein. Mensen geven aan dat ze hun professionele kennis vrijwillig in willen zetten voor hun eigen leefomgeving. CDA Capelle acht burgerparticipatie een dergelijk publieke verantwoordelijkheid dat er voor de hele gemeente vanuit alle acties die de burgers raken een voor hen eenduidig en helder participatiebeleid moet zijn.

Omgevingswet: Met betrekking tot de eigen participatieparagraaf in de Omgevingswet betekent dat bij de mogelijkheid die geboden wordt aan bedrijven en ontwikkelaars om hun eigen participatieproces richting Capellenaren op te zetten, dat deze initiatieven door de gemeente getoetst wordt aan het Capels participatiebeleid en waar nodig bijgestuurd worden om passend te zijn.

Jongerenparticipatie Het CDA vindt het belangrijk dat jongeren mee kunnen denken over onderwerpen die zij belangrijk vinden en dat ze actief worden betrokken bij beleidsvorming. Op dit moment worden jongeren nog te weinig of te laat betrokken bij besluitvorming die belangrijk zijn voor jongeren. Daarom wil het CDA van de Capelse Jongerenraad een vaste adviesraad maken die de gemeente structureel adviseert over onderwerpen die zij belangrijk vinden.

Dit willen wij voor Capelle  Wij willen de denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van inwoners maximaal benutten. Daarbij wille we nadrukkelijk zoeken naar mogelijkheden om inwoners die zich minder laten horen te bereiken.  Voor een optimale burgerparticipatie is een eenduidig en helder participatiebeleid nodig.  De Capelse Jongerenraad wordt een vaste adviesraad die de gemeente structureel adviseert over relevante (aan jongeren gerelateerde) onderwerpen.

Right to challenge Het Right to Challenge (RtC) staat voor ‘het Recht om Uit te dagen’. De kern van de aanpak is dat een groep (georganiseerde) bewoners taken van gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. Dit kan om van alles gaan: van onderhoud van snippergroen om het huis, het beheer van sportvelden door de club tot de zorg voor senioren. Initiatieven uit de samenleving voorrang geven wordt normaal; de gemeente hoeft niet alles zelf te doen. Vroegtijdig overleggen met omwonenden geeft hun de mogelijkheid tijdig betrokken te zijn en mee te denken, zo kunnen bezwaarprocedures worden voorkomen. Dit willen wij voor Capelle  In de (vroege) planningsfase van projecten vindt overleg plaats met omwonenden, zodat deze gelegenheid hebben mee te denken.  Inwoners en verenigingen krijgen het recht om de uitvoering van een collectieve voorziening van de overheid over te nemen (tegen minder of gelijke kosten).  Bij zoveel mogelijk projecten moet de gemeentelijke organisatie zich afvragen of zij zelf aan de slag gaan of dat ideeën van de inwoners door de bewoners uitgevoerd kunnen worden.

 

Foto: CDA Capelle

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.