Participatie

Het referendum kan een instrument zijn om de mening van inwoners te peilen bij grote, uitzonderlijke beslissingen.Het CDA is principieel tegen referenda. Een afweging is echter vaak veel genuanceerder. Voor het CDA is het belangrijk om beslissingen samen met inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties te nemen. daarvoor zijn veel meer participatie-instrumenten inzetbaar dan een “voor” of “tegen” bij een referendum.  inwonersbijeenkomsten, opiniepeilingen en gewoon in gesprek gaan met inwoners bijvoorbeeld.

Het is belangrijk om in gesprekken de inzichten vanuit de Capelse samenleving serieus te nemen en goede participatie organiseren zodat een ieder gehoord worden. Op die manier kunnen volksvertegenwoordigers in overleg met de Capelse samenleving de belangen bij een beslissing afwegen. CDA’ers maken die afwegingen op grond van hun uitgangspunten: solidariteit, rentmeesterschap, verantwoordelijkheid en gerechtigheid. Anders dan bij sommige andere partijen weet de kiezer dus hoe het CDA zijn afwegingen zal maken.

Uit het Verkiezingsprogramma 2022-2026 Samenleving aan zet

Burgerparticipatie: Participatie moet echte participatie zijn, inwoners moeten mee kunnen denken over oplossingen in hun directe omgeving of inbreng kunnen leveren aan beleidsnota’s. De gemeente is er immers voor haar inwoners. In onze gemeente wonen veel mensen die kennis hebben van specifieke onderwerpen die in de gemeente spelen. Bijvoorbeeld omdat zij werken rondom de energietransitie, omgevingswet of binnen het sociaal domein. Mensen geven aan dat ze hun professionele kennis vrijwillig in willen zetten voor hun eigen leefomgeving. CDA Capelle acht burgerparticipatie een dergelijk publieke verantwoordelijkheid dat er voor de hele gemeente vanuit alle acties die de burgers raken een voor hen eenduidig en helder participatiebeleid moet zijn.

Omgevingswet: Met betrekking tot de eigen participatieparagraaf in de Omgevingswet betekent dat bij de mogelijkheid die geboden wordt aan bedrijven en ontwikkelaars om hun eigen participatieproces richting Capellenaren op te zetten, dat deze initiatieven door de gemeente getoetst wordt aan het Capels participatiebeleid en waar nodig bijgestuurd worden om passend te zijn.

Jongerenparticipatie Het CDA vindt het belangrijk dat jongeren mee kunnen denken over onderwerpen die zij belangrijk vinden en dat ze actief worden betrokken bij beleidsvorming. Op dit moment worden jongeren nog te weinig of te laat betrokken bij besluitvorming die belangrijk zijn voor jongeren. Daarom wil het CDA van de Capelse Jongerenraad een vaste adviesraad maken die de gemeente structureel adviseert over onderwerpen die zij belangrijk vinden.

Dit willen wij voor Capelle  Wij willen de denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van inwoners maximaal benutten. Daarbij wille we nadrukkelijk zoeken naar mogelijkheden om inwoners die zich minder laten horen te bereiken.  Voor een optimale burgerparticipatie is een eenduidig en helder participatiebeleid nodig.  De Capelse Jongerenraad wordt een vaste adviesraad die de gemeente structureel adviseert over relevante (aan jongeren gerelateerde) onderwerpen.

Right to challenge Het Right to Challenge (RtC) staat voor ‘het Recht om Uit te dagen’. De kern van de aanpak is dat een groep (georganiseerde) bewoners taken van gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. Dit kan om van alles gaan: van onderhoud van snippergroen om het huis, het beheer van sportvelden door de club tot de zorg voor senioren. Initiatieven uit de samenleving voorrang geven wordt normaal; de gemeente hoeft niet alles zelf te doen. Vroegtijdig overleggen met omwonenden geeft hun de mogelijkheid tijdig betrokken te zijn en mee te denken, zo kunnen bezwaarprocedures worden voorkomen. Dit willen wij voor Capelle  In de (vroege) planningsfase van projecten vindt overleg plaats met omwonenden, zodat deze gelegenheid hebben mee te denken.  Inwoners en verenigingen krijgen het recht om de uitvoering van een collectieve voorziening van de overheid over te nemen (tegen minder of gelijke kosten).  Bij zoveel mogelijk projecten moet de gemeentelijke organisatie zich afvragen of zij zelf aan de slag gaan of dat ideeën van de inwoners door de bewoners uitgevoerd kunnen worden.

Burgerberaad. Een nieuw platform, waarbij we burgers aan de voorkant van een besluit intensief betrekken en naar hun mening vragen. Dat kan landelijk, maar ook lokaal. Het burgerberaad is bij uitstek een middel om vergeten groepen aan het woord te laten en weer een stem te geven. Door de betrokkenheid aan de voorkant te vergroten, wordt de noodzaak om achteraf in te grijpen een stuk kleiner. Politici die burgers vertrouwen. Een overheid die nieuwsgierig is naar de kennis, ervaring, zorgen en behoeften van haar inwoners, en hen om hulp durft te vragen. Dat is pas een nieuwe bestuurscultuur. Laat ze meebeslissen in plaats van iets tegenhouden.

CDA (Inge van Dijk)

 

het REFERENDUM : Het CDA is principieel tegen referenda.

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL. GEHOUDEN OP MAANDAG 15 MAART 2021 OM 20.00 UUR https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/document/9996837/2/468016+Notulen+210315

4. Inleidend verzoek voor raadgevend referendum gebiedspaspoort Capelseweg/Bermweg (ingediend door burger) Pagina 17

Mevrouw DEN ENGELSMAN: Voorzitter, dank aan de heer Visser voor de beantwoording van de vraag. Het is helder. Ik heb in mijn eerste termijn gezegd dat wij eens naar de verordening moeten kijken. Dat lijkt mij handig om het punt van de heer Visser hierin mee te nemen. Ik zou nog zeggen hoe het CDA hier in staat. Het is een lastige avond voor het CDA, want wij zijn principieel tegen referenda. Het CDA zal verdeeld stemmen deze avond. Een stem tegen, omdat het CDA principieel tegen het inzetten van dit instrument is. Het vergroot en verscherpt de tegenstelling in plaats van draagkracht van dit beleid. Een referendum kan een instrument zijn om de mening van inwoners te peilen bij grote uitzonderlijke beslissingen. Het CDA vindt dat dit instrument niet te snel moet worden ingezet. Een afweging is vaak veel genuanceerder dan alleen een ja of nee. Het is belangrijk om beslissingen samen met inwoners te nemen. Daarvoor zijn er veel meer instrumenten inzetbaar dan alleen een referendum. Wij geven met een stem wel de gelegenheid voor een referendum, omdat wij het onbegrijpelijk vinden hoe dit traject is verlopen. Wij betreuren het dat het college ons de mogelijkheid heeft ontnomen om alsnog extra sessies te plannen om draagvlak te creëren. Voor het CDA is het belangrijk eerst de kaders vast te stellen, daarna uit te voeren en een overeenkomst te sluiten, met name als de kaders afwijken van het eerste paspoort.

Pagina 14: Mevrouw DEN ENGELSMAN: Voorzitter, dank aan de insprekers en de heer Visser. Het is voor het CDA geen gemakkelijke keuze vanavond. Wij zijn principieel tegen referenda, maar tegelijkertijd begrijpen wij de zorgen die nog steeds leven bij de inwoners en ondernemers in het gebied. Bij deze zorgen willen wij een aantal punten aandragen over het participatietraject en de rol van de raad. Ik hoorde zojuist de heer Landzaad zeggen dat het gaat over een klein gebiedje. In het paspoort dat wij in 2017 hebben vastgesteld naast de gebiedsvisie van Landelijk Capelle, hebben wij ingezet op een stadsbreed participatietraject. Wij zijn in het Schollebos geweest, op de weekmarkt en op de Schenkel markt. Wij hebben half Capelle bevraagd. Het gaat niet alleen over iets dat wij hebben vastgesteld met de bewoners rondom het betreffende gebied, maar dat hebben wij veel breder ingezet. Hoeveel waarde hecht je aan wat wij toen hebben vastgesteld en de kaders waarin de inbreng van de inwoners is meegenomen? Hoeveel waarde geef je aan de garantie voor inwoners dat het uitgevoerd wordt? Dan de rol van de raad. Het college heeft in juli 2018 de keuze gemaakt om geen separaat paspoort voor het achterterrein voor te leggen. Op Wikipedia staat dat separaat 'afzonderlijk en gescheiden' betekent. Het nieuwe paspoort voor het achterterrein wordt dus afzonderlijk neergelegd. Het CDA heeft nog een vraag aan de heer Visser. Hij zei zojuist dat de procedure niet is afgemaakt. Daardoor zijn wij wat in verwarring geraakt. Kan de heer Visser uitleggen wat hij hiermee bedoelt? Wij zullen in de tweede termijn aangeven wat onze keuze hierin i De VOORZITTER: U bent een van de weinigen die een vraag stelt aan de heer Visser.

Pagina 17: Mevrouw DEN ENGELSMAN: Voorzitter, dank aan de heer Visser voor de beantwoording van de vraag. Het is helder. Ik heb in mijn eerste termijn gezegd dat wij eens naar de verordening moeten kijken. Dat lijkt mij handig om het punt van de heer Visser hierin mee te nemen. Ik zou nog zeggen hoe het CDA hier in staat. Het is een lastige avond voor het CDA, want wij zijn principieel tegen referenda. Het CDA zal verdeeld stemmen deze avond. Een stem tegen, omdat het CDA principieel tegen het inzetten van dit instrument is. Het vergroot en verscherpt de tegenstelling in plaats van draagkracht van dit beleid. Een referendum kan een instrument zijn om de mening van inwoners te peilen bij grote uitzonderlijke beslissingen. Het CDA vindt dat dit instrument niet te snel moet

Foto: CDA Capelle

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.