3. Een betere start thuis, op school en in de buurt

3.1      Families en gezinnen

We kiezen voor een samenleving die gebaseerd is op hechte families waar je op terug kan vallen. Families zijn de hoeksteen van de samenleving. Vanuit het gezin en de familie moeten de cirkels van aandacht en zorg steeds wijder getrokken worden. We verliezen daarbij de belangen van de alleenstaanden niet uit het oog.  
Er is vaak sprake van problemen bij een gezin, waar vele verschillende hulpverleners voor allerlei verschillende problemen (denk aan juridisch, financieel, relationeel, veiligheid) bij worden ingezet. Er zijn echter te vaak te veel hulpverleners in huis die onvoldoende samenwerken, met als gevolg dat situatie zelfs kan verslechteren. Kinderen zijn vaak de dupe van een echtscheidingssituatie. In specifieke situaties zou tijdelijke opvang voor deze groep wenselijk zijn. We zorgen dat het advies- en meldpunt Veilig Thuis laagdrempelig bereikbaar is, met voldoende personeel dat goed opgeleid is. Een onveilige thuissituatie zorgt vaak voor meer problemen op korte en lange termijn. Hoe eerder een oplossing, hoe beter.

Dit willen wij voor Capelle

 • Bij problemen in een gezin werken we aan 1 plan voor het gezin waarbij de coördinatie plaatsvindt door 1 regisseur voor het hele gezin
 • Inzetten op woonvormen die tijdelijke opvang bieden voor ouders met kinderen in een echtscheidingssituatie.

 

Meer aandacht en zorg voor onze senioren

Eenzaamheid onder onze inwoners, en met name ook bij senioren, moet zoveel mogelijk worden tegengegaan. Dit kan door het afleggen van huisbezoeken aan senioren. Extra contact tussen senioren en jongeren, bijvoorbeeld vanuit de maatschappelijke dienstplicht, kan helpen de eenzaamheid onder senioren te bestrijden. De gemeente is aangesloten bij de Alliantie tegen Eenzaamheid. Deze alliantie bundelt de krachten van de gemeente, ondernemers, bedrijven, sport, cultuur-, welzijn- en zorgpartijen. Tezamen werken deze organisaties aan het verminderen van eenzaamheid. Deze alliantie kan verder uitgebouwd worden, zodat meer organisaties hieraan gaan deelnemen en meer initiatieven ontstaan. Zo kunnen scholen, bedrijven en verenigingen bijvoorbeeld (meer) senioren inzetten als vrijwilliger, coach of mentor. 

Nabuurschap, het omzien naar elkaar, wordt gestimuleerd vanuit de gemeente. Het behoud van voorzieningen zoals een huisarts, supermarkt, pinautomaat, basisschool of openbare bibliotheek in de buurt is belangrijk voor de leefbaarheid van de stad, wijk en buurt.

 Huizen en huiskamers van de Wijk waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten en kunnen leren kennen zijn onmisbaar. Dit kunnen ook plekken zijn waar huisartsen en andere zorgverleners dicht bij de mensen kunnen werken. Projecten die generaties en culturen met elkaar in contact brengen verdienen ondersteuning.

Vervoersmogelijkheden voor senioren en mensen met een beperking moeten binnen de gemeente op orde zijn. We brengen de bestaande mogelijkheden verder onder de aandacht. Hierbij is ook aandacht voor maatschappelijke initiatieven zoals een bel- of wijkvervoer.

Gratis openbaar vervoer stelt AOW-gerechtigden in staat -ongeacht het inkomen - langer zelfstandig te wonen, andere te bezoeken naar ontmoetingsplekken te gaan en in beweging te blijven. Door de vergrijzing zal waarschijnlijk een verschuiving gaan plaatsvinden naar WMO-vervoer. Het CDA wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor gratis OV voor andere (kwetsbare) doelgroepen. Omdat uitbreiding van de groep die gebruik kan maken van gratis vervoer leidt tot meerkosten is een onderzoek naar mogelijke differentiatie in het aanbieden van gratis openbaar vervoer aan AOW-gerechtigden wenselijk. Dit mede gezien het feit dat een steeds grotere groep AOW’ers een hoge sociale mobiliteit hebben; dit zijn veelal AOW’ers met hoge(re) aanvullende pensioenen.

Bij het bouwen van woningen voor senioren hebben we extra aandacht voor de bereikbaarheid van voorzieningen zoals een huisartsenpost en een apotheek en de veiligheid van de leefomgeving.  Meer variatie in het aanbod van woonvormen voor senioren in de nabijheid van zorg is nodig. Dit bevordert ook de keuze om eventueel te willen doorstromen naar bijvoorbeeld een Knarrenhof(*)

(*) Knarrenhof is een nieuw concept, waarbij er een combinatie wordt gemaakt van de hofjes van vroeger en de gemakken van nu. Knarrenhof is bedoeld voor mensen die het leuk vinden elkaar af en toe te helpen, maar hierin geen verplichting willen. Wel is het een vrijblijvende gemeenschap waar je van elkaars kennis/kunde en gezelschap profiteert.

Verpleeghuizen die ruimte nodig hebben om uit te breiden verdienen ondersteuning. Nieuwe vormen van wonen en zorg zorgen voor meer variatie. Ook zorgcoöperaties dragen bij aan een verdere variatie in woonvormen. We faciliteren en zorgen voor snellere behandeling van aanvragen voor mantelzorgwoningen en familiehuizen.

Dit willen wij voor Capelle

 • Bestrijden van eenzaamheid onder senioren onder meer door scholen, bedrijven en verenigingen een beroep te laten doen op senioren als vrijwilliger, coach of mentor.
 • Wij zetten in op het behoud van voorzieningen zoals een huisarts, supermarkt, pinautomaat, basisschool, ontmoetingsplekken of openbare bibliotheek in de buurt of wijk.
 • Een gevarieerd aanbod van nieuwe vormen van wonen en zorg; het oprichten van zorgcoöperaties willen wij faciliteren.
 • Een onderzoek naar de mogelijkheden om gratis openbaar vervoer ook toe te kennen aan andere (kwetsbare) groepen. AOW’ers met een verminderde sociale mobiliteit in combinatie met een onderzoek naar mogelijke differentiatie in het aanbieden van gratis openbaar vervoer aan AOW-gerechtigden.

 

3.2      Onderwijs

Het is onze taak om kinderen thuis en op school goed voor te bereiden op hun rol en plek in de samenleving. Goed onderwijs biedt jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken burgers.

In de eerste jaren van een mensenleven wordt de basis gelegd voor de kansen in het verdere leven. Daarom onderschrijven wij het belang van voorschoolse educatie voor kinderen met een taal- en/of ontwikkelingsachterstand. Voorschoolse educatie biedt deze kinderen een goede start op de basisschool.

De digitale toekomst vereist dat iedere burger – ongeacht sekse, etnische achtergrond, leeftijd en woonplaats - digitaal mee kan doen, jong en oud. Wij willen een prominente plaats voor digitaal burgerschap in het onderwijs en willen dat bedrijven en overheden actief zorgen voor ondersteuning van mensen die zelf minder goed de weg weten in de digitale wereld.

Laaggeletterdheid en verbeteren leesvaardigheid

In het dagelijks leven hebben te veel mensen moeite met lezen en schrijven. De laaggeletterdheid is veel te hoog. Het zet mensen onterecht op achterstand in de samenleving. Dit probleem moet aangepakt worden. We nemen deel aan lokale allianties om mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en digitale vaardigheden te kunnen bereiken en hen te verwijzen naar leeraanbod.

Het lees- en schrijfniveau van Nederlandse jongeren daalt. In Nederland is bij een kwart van de leerlingen de leesvaardigheid onvoldoende om goed mee te kunnen doen in de samenleving. De dalende leesvaardigheid onder scholieren is een van de grootste opgaven voor het onderwijs in de komende jaren. De helft van de jongeren vindt lezen tijdverspilling. Versterking van het leesonderwijs en een onderwijsbreed leesoffensief om achterstanden weg te werken moet helpen het leesplezier terug te krijgen. Voorlezen - thuis en op school - moet meer aandacht krijgen.

 De bibliotheek en onderwijsinstellingen moeten meer middelen krijgen om de vaardigheden op dit gebied te stimuleren en op peil te brengen. De bibliotheek is een kennisvoorziening die niet alleen voor jongeren, maar voor iedereen zo toegankelijk mogelijk moet blijven en daarbij met haar tijd meegaat. De bibliotheek is een ontmoetingsplek waar mensen van diverse achtergronden samenkomen om kennis op te doen en de kans krijgen al het moois te ontdekken dat literatuur, kunst en wetenschap ons te bieden hebben.

Dit willen wij voor Capelle

 • Laaggeletterdheid bestrijden wij door onze communicatie aan te passen.
 • Initiatieven als taalcoaches vanuit openbare bibliotheken worden ondersteund.
 • De Bibliotheek en onderwijsinstellingen moeten meer middelen krijgen om de vaardigheden op het gebied van leesvaardigheid te stimuleren en op peil te brengen, te beginnen bij kinderen op jonge leeftijd (met behulp van de ouders) en tijdens de basisschool.

 

Gelijke Kansen

Veel jongeren komen moeilijk aan een stageplaats tijdens hun opleiding. Een stageperiode is niet alleen belangrijk voor verdere ontwikkeling van vaardigheden en competenties, maar het is ook een voorwaarde om af te studeren of over te gaan naar een volgend studiejaar.

Veel jongeren ondervinden stress omdat het aanbod van overheid en bedrijfsleven ontoereikend is, in het ergste geval staken zij om deze reden hun studie. Met als resultaat een studieschuld en geen diploma. Ondernemers ervaren op hun beurt een tekort aan (nieuwe) opgeleide medewerkers.

De maatschappelijke stage is voor scholen niet verplicht. Het is een goede zaak dat scholieren kennis maken met maatschappelijke organisaties. Zo willen we dat jongeren ervaring opdoen door een bijdrage te leveren aan de samenleving en het werken in een (vrijwilligers)organisatie.

Kiezen voor vakmanschap op VMBO en MBO Onderwijs is de basis en leidend voor duurzame ontwikkelingen in de (kennis)economie. Nederland is steeds meer een kennisland. Om dit zo te houden, verder te ontwikkelen en te exporteren is het broodnodig dat ondernemers, onderwijs en overheid met elkaar optrekken. Het vakonderwijs (vmbo, mbo en hbo) speelt in de economische ontwikkeling van het kennisland de centrale rol en verdient het om optimale aandacht te krijgen. Het beroepsonderwijs is een stevig fundament onder onze samenleving en economie, waarin altijd behoefte blijft bestaan aan gekwalificeerde vakmensen. Daarom zijn meer mogelijkheden om leerlingen in de beroepspraktijk op te leiden van belang. Scholieren, maar ook leraren moeten de mogelijkheid hebben om stage te lopen in de beroepspraktijk.

Van belang is dat het praktijkonderwijs wordt afgerond met een diploma dat wordt herkend en erkend op de regionale arbeidsmarkt. Het stapelen van behaalde deelcertificaten in het mbo moet mogelijk zijn. Met de komst van steeds meer zzp’ers dreigt het opleiden voor technische beroepen bij het lokale MKB teloor te gaan met schadelijke effecten voor de economie. Zo blijven mbo-leerlingen in hun eigen regio het bedrijfsleven versterken. De overgang van het VMBO naar het MBO en van het MBO naar het HBO verdient meer aandacht, omdat deze overgang voor te veel jongeren te groot is. Een betere loopbaanoriëntatie en schakelprogramma’s kunnen voorkomen dat zij achteropraken of voortijdig uitvallen. Ook steunen wij de zogeheten doorlopende vakmanschapsroutes, waarbij de VMBO- en MBO-opleiding tot en met de startkwalificatie in een doorlopende leerroute worden vormgegeven.

Ook proberen we jongeren op andere manieren te ondersteunen bij het inlopen van achterstanden, bijvoorbeeld door extra begeleiding te faciliteren.

Dit willen wij voor Capelle

 • De gemeente biedt jongeren hulp bij het zoeken naar stageplekken.
 • Samenwerking tussen regionale opleidingscentra en het bedrijfsleven verbeteren om jongeren aan een stageplek te helpen.
 • Ontwikkelen van opleidingstrajecten voor de specifieke werkgelegenheid in de regio.
 • Scholen stimuleren om scholieren kennis te laten maken met maatschappelijke organisaties.
 • Ondersteunen van het kleinschalig beroepsonderwijs dat herkenbaar is voor leerlingen en goed aansluit op de vraag van werkgevers in de eigen regio.
 • Bij regionale en lokale aanbestedingen moeten er meer mogelijkheden komen om opleidings-doelstelling in te stellen. Dit om vakkennis lokaal en regionaal te behouden.

Schoolverzuim

Nog steeds is in de gemeente sprake van een te hoog percentage van schoolverzuim en schooluitval. Het (preventief) aanpakken van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten verdient prioriteit. Een duurzame samenwerking in de aanpak van schoolverzuim tussen leerling, ouders, het onderwijs en leerplicht is nodig. Hierbij is van belang een vroegtijdig zicht op kwetsbare leerlingen en het bieden van de juiste (preventieve) ondersteuning op maat.

Dit willen wij voor Capelle

 • Met een preventieve aanpak gericht schoolverzuim aanpakken, en zoveel voorkomen van voortijdig schoolverlaten. 

 

3.3      Kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk

Wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of andere culturele vorming en toegang heeft tot plekken waar kunst en cultuur tot leven komen. Daarom is het belangrijk dat er laagdrempelige voorzieningen voor de beoefening van (amateur)kunst zijn en dat deze voorzieningen financieel worden ondersteund door de gemeente.

De gemeente faciliteert de samenwerking van verenigingen en onderwijsinstellingen om tot een gevarieerd cultuuraanbod te verzorgen voor jong en oud. Bijstandsgezinnen en gezinnen op de armoedegrens moeten ook deel kunnen nemen aan culturele activiteiten.

De gevolgen van corona voor de cultuursector zijn groot. We willen lokale kunst- en cultuur gezelschappen zo snel mogelijk op verantwoorde wijze weer verantwoord hun gang te laten gaan. Naast de door hen verzorgde lessen, repetities en bijeenkomsten dragen deze activiteiten ook bij het gemeenschapsgevoel en het verminderen van eenzaamheid.
Met een steunpakket cultuur in de gemeente kan een tegemoetkoming of overbrugging worden verzorgd om omzetschade bij zzp’ers en culturele instellingen tijdelijk te dekken. Het uitschrijven van opdrachten en prijsvragen voor realisatie van kunstwerken aan lokale kunstenaars biedt een goede mogelijkheid om hen te ondersteunen en te laten bloeien.
Dit willen wij voor Capelle

 • Een bezinning op de vraag of culturele instellingen in grote mate afhankelijk moeten zijn van gemeentelijke financiering.
 • Stimuleren dat bijstandsgezinnen en gezinnen op de armoedegrens deelnemen aan culturele activiteiten, bijvoorbeeld door het gebruik van een kortingspas (bijvoorbeeld de Rotterdampas en het jeugdfonds sport en cultuur).
 • Mogelijkheden van coronasteunpakket voor de cultuursector: onderzoeken of steunpakketten voor de cultuursector nodig en verantwoord zijn ten einde deze sector te revitaliseren. Denk hierbij aan korten op huurlasten

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.