Fiets- en looproutes

Thema 2022-2026 Fietsen: Meewerken aan de aanleg van regionale snelfietspaden onder de voorwaarde van goede inpassing en overleg met omwonenden daarover en een goede verhouding tussen de kosten en de toename van het aantal fietsers.

Snelfietsroute in ‘s-Gravenland

Het CDA is voor snelfietspaden mits er voldoende draagvlak is bij de bewoners en de effectiviteit goed wordt afgewogen ten opzichte van de middelen. Want een regionale functie bedient een grotere doelgroep.Uit onderzoek bleek dat de Sibeliusweg de minst gebruikte route was, van de vier bestaande fietsroutes. De snelfietsroute in ‘s-Gravenland zorgt niet voor snellere bestemming van route a naar b en ook niet voor aanzienlijk extra fietsers. De neveneffecten zorgen juist voor een onveilige verkeerssituatie (dubbele fietspad), onprettige woonomgeving (minder groen) en minder comfort (minder parkeerplekken). Dit is de reden dat er weinig draagvlak is vanuit de bewoners. Belangrijk juist om de cruciale verkeerspunten aan te pakken, zoals het tunneltje bij Sibeliuspad, de verkeersonveilige punten rondom fietsen en parkeren en de overloop van rotondes. Goed dat een gekwalificeerd advies van de WOP heeft gezorgd voor meer draagvlak en aanpassingen in het plan.  

Verslag Commissie SOB 13 september 2021

https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/document/10617188/1/02_02%20-%20Conceptverslag%20commissieSOB%2013%20september%202021

8. Consultatie Voorlopig ontwerp Fietscorridor Algerabrug-Capelsebrug (vanaf paginag 15)

Mevrouw BADLOE zegt de wethouder dank voor het organiseren van de consultatieronde over de mogelijke fietscorridor door ’s-Gravenland. In april 2021 was het CDA niet overtuigd van het eerste ontwerp. Het voelde als een overbodige ingreep en aanpassing waarmee geld veel gemoeid was. Daarnaast bleef het de vraag of het de moeite waard was om zoveel geld te investeren voor een minimaal effect aan extra fietsgebruikers, oftewel, zoals het CDA toen ook al zei: een oplossing voor een probleem dat er eigenlijk niet is. Na de zomervakantie is het standpunt van het CDA niet veranderd. Haar voorkeur zou nog steeds zijn: niets doen is ook een optie. Wel heeft zij erop aangedrongen om, als er toch aanpassingen zouden komen, vooral te kijken naar de cruciale verkeerspunten, zoals de fietstunnel bij het begin van het Sibeliuspad, de hoekige fietspaden bij de rotondes, de steile hellingen op de Algerabrug, de veiligheid bij de speeltuin en de veiligheid op de Schaar- en IJsseldijk. Het belangrijkste is dat vooral wordt gekeken waar het ontbreekt aan comfort, woongenot en veiligheid. Het cynische is dat veel bewoners juist vinden dat door de mogelijke fietscorridor het comfort, het woongenot en de veiligheid afnemen. Het plan zou vooral moeten bijdragen aan de doorstroming en het stimuleren van reizen met de fiets. Helaas waren de fietstellingen, dan wel de reistijdwinst, niet overtuigend genoeg om te stellen dat het noodzakelijk zou zijn om te sleutelen aan de Sibeliusweg en aan de Schubertlaan, zeker ook niet met het getal dat nu ineens genoemd wordt van 110 auto’s.

 

Is al in zicht wat de Verkeersonderneming gaat doen om de werknemers te stimuleren met het OV te gaan reizen? De bewoners, met name in ’sGravenland, hebben voor de zomervakantie een brief ontvangen om een enquête in te vullen over de mobiliteit. Waaruit blijkt dan dat het aantrekkelijker wordt om straks vaker de fiets te pakken en de auto te laten staan, als deze mogelijke fietscorridor er zou komen? Op dit moment worden de rotondes aangepakt in ’s-Gravenland. Hoe gaat het straks, als die hoekige fietspaden aan de uiteinden bij de rotondes aangepakt gaan worden: ligt de wijk dan weer open? Kan de wethouder ook iets vertellen over het besluitvormingsproces? Komt er nog een participatieronde, of is dit de consultatieronde, met vandaag als sluitstuk? Het WOP ’s-Gravenland zegt zij dank voor het voorgestelde advies, dat duidelijk laat zien wat de bewoners wel en niet willen. Het CDA is van mening dat het huidige ontwerp meer recht doet aan de behoeften van de bewoners. Het voorlopig ontwerp laat een hoger bedrag zien dan uiteindelijk wordt gesubsidieerd. In plaats van 1,50 miljoen zit men nu op een raming van 2,15 miljoen. Kan de wethouder aangeven wat maakt dat dit ontwerp hoger uitvalt dan het budget van 1,85 miljoen? Ten slotte wil zij aanhaken op de eerdere sprekers van vanochtend als het gaat om het WOP ‘sGravenland. Op de voorgenomen fietsstraat van de Schubertstraat mag zelf niet geparkeerd worden. Hoe wordt dan gekeken naar het haaks parkeren? En misschien ook wel de oproep die werd gedaan over de straat zijn in verhouding tot de klinkers die eigenlijk het WOP voorstelde. Het tweede waarbij ze zich wil aansluiten is het gevoel van veel ’s-Gravenlanders: zij gaan veel investeren en doen, maar wat doen Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel als het gaat over de kortetermijnmaatregelen?

 

Wethouder STRUIJVENBERG vervolgt met de vraag van mevrouw Badloe over de aanpak van de rotondes in ’s-Gravenland. Het is bij zijn weten niet de bedoeling dat de straat twee keer open gaat. Mevrouw BADLOE verduidelijkt dat het haar gaat om de hoekige fietspaden langs de rotondes die straks aangepakt zullen worden. Momenteel is men ook al bezig met de rotondes en zij is benieuwd of dit integraal wordt aangepakt, of in een later stadium. Wethouder STRUIJVENBERG antwoordt dat momenteel alleen de binnenzijde, het autodeel, wordt aangepakt, wat niet botst met het ontwerp dat vanavond voorligt. Waarom het ontwerp duurder is dan het budget van 1,85 miljoen, zal hij moeten navragen, maar hij kan zich voorstellen dat het iets te maken heeft met het aanpakken van twee zijden van de Sibeliusweg, het toevoegen van een drempel in de Schubertstraat en nog wat kleinere maatregelen. Mevrouw BADLOE vraagt of een eventueel hoger uitvallend budget in de begroting 2022 kan worden teruggevonden en of de raad dan nog kan besluiten in te stemmen met de extra maatregelen waarvoor extra financiering nodig is, of niet. Wethouder STRUIJVENBERG repliceert dat het budgetrecht altijd aan de raad is. Het zou echter wat vreemd zijn om nu in te stemmen met de voorgestelde maatregelen en later weer budget in mindering te brengen.

 

 

Tweede termijn: Mevrouw BADLOE herhaalt haar vraag of de uitkomsten al bekend zijn van de enquête die de Verkeersonderneming heeft uitgezet onder voornamelijk de bewoners van ’s-Gravenland. Zij herinnert eraan dat het CDA al meerdere keren heeft gevraagd wat de Verkeersonderneming wil doen om de werknemers te stimuleren meer met het OV te reizen.

 

De heer RAADSEN meent nog geen antwoord te hebben gekregen op zijn vraag naar het draagvlak voor dit plan. Benieuwd is hij ook naar het draagvlak voor het advies van het WOP, want daar schenen twijfels over te zijn.

 

Wethouder STRUIJVENBERG stelt dat het niet aan hem is om het laatste te beoordelen. De vraag hoe het gesteld is met het draagvlak voor het plan meent hij wel te hebben beantwoord. Een heleboel bezwaren die zijn geuit tijdens de verschillende bijeenkomsten heeft hij op een goede manier een plek kunnen geven, waardoor het draagvlak behoorlijk is toegenomen. Dat niet iedereen het ermee eens is, moge overigens duidelijk zijn. De bezwaren die nog bestaan richten zich met name op de zuidzijde van de Schubertstraat: het haaks parkeren versus het langsparkeren.

Toezegging: De uitkomst van de enquête onder de bewoners van ’s-Gravenland zal hij moeten nazoeken. Hij zegt toe daarop schriftelijk te zullen terugkomen.

 

 

24-6-2021 Extra Collegebrief 2021/ 068 Beantwoording technische vragen Voorjaarsnota 2021

https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/document/10322333/2#search=%22snelfietsroute%22

CDA VJN 79 Programma 5-B: 5.7 Rotondes Gravenland/middenberm Sibelusweg.

Vraag: Zijn deze werkzaamheden afgestemd met het project fietscorridor of worden deze daar meegenomen(werk met werk)!

Ja, er heeft afstemming plaatsgevonden tussen de planvorming voor de fietscorridor en de voorbereiding van de realisatie van de Kwaliteitsimpuls. De impact van beide projecten is bekeken. Ter plekke van één van de rotondes van de Sibeliusweg komen de projecten (Kwaliteitsimpuls Buitenruimte en Fietscorridor) bij elkaar. De werkzaamheden worden los van elkaar uitgevoerd. Dit om een aantal redenen:  de kwaliteitsimpuls betreft alleen het middeneiland van de rotonde. De snelfietsroute heeft hier geen impact op. Enkel de aansluiting van asfalteringswerkzaamheden zal beperkt dubbel werk opleveren; - de middenberm Sibeliusweg raakt niet aan maatregelen betreffende de fietscorridor; - het tracé van de snelfietsroute is nog niet definitief. Onduidelijk is wanneer het tracé definitief is en in plannen is uitgewerkt, en met voorbereiding/uitvoering gestart kan worden; - de werkzaamheden rondom de rotondes en Sibeliusweg zijn in gang gezet en gaande

 

Informatie over het project : https://wijwillendit.nl/capelle-aan-den-ijssel/project/fietscorridor-algerabrug-capelsebrug

 

Fietsbrug bij kruispunt Algeraweg-Schönberglaan

https://wijwillendit.nl/capelle-aan-den-ijssel/project/fietsbrug-bij-kruispunt-algeraweg-schonberglaan

Stand van zaken 14-1-2022 Naar een veilige en comfortabele fietsroute: Dagelijks gebruiken veel fietsers het fietspad langs de Algeraweg. Voor de fietsers die rechtdoor gaan maken zij ter hoogte van de Schönberglaan een lus en steken de autoweg over. Op de Schönberglaan wordt met een snelheid van maximaal 50 km per uur gereden. De fietsers hebben voorrang, maar de automobilisten hebben niet altijd goed zicht op de overstekende fietsers. Ondanks dat er aanpassingen aan de verlichting zijn gedaan, blijft deze plek zorgen voor verkeersonveilige situaties. Om deze situatie veiliger te maken wordt de komende periode een plan gemaakt met een fietsbrug. In dit plan wordt ook gezorgd voor een mogelijkheid dat fietsers kunnen afslaan ter hoogte van de Schönberglaan.

 

Verbeteren bestaande fietsroute langs de dijk (Algerabrug-Toepad)

https://wijwillendit.nl/capelle-aan-den-ijssel/project/fietsroute-langs-de-dijk

13-12-2021 Uitgangspunten We bevinden ons in de onderzoeksfase. Er staat nog niets vast en er is nog niets besloten. We onderzoeken verbeteringen op de korte termijn op de bestaande fietsroute op de plek waar die nu ligt. Het verplaatsen van de route naar bijvoorbeeld boven op de dijk is niet per definitie uitgesloten, maar is binnen dit project geen optie. Voor de kruispunten met de IJsselmondselaan, Rivium Boulevard en het Toepad werken we samen met gemeente Rotterdam en het project Rivium. Tot slot maken de hoogteverschillen van de dijk het niet altijd makkelijk of mogelijk om de meest optimale oplossing te realiseren en moeten we rekening houden met de eisen die het Hoogheemraadschap stelt ten aanzien van de dijk.

Knelpunten: Gesprekken met WOP Capelle-West, de gebiedsregisseur Capelle-West, enkele bewoners van de Zeeheldenbuurt, een verkenning uit 2019 van een adviesbureau en onze eigen bevindingen, hebben geleid tot een lijst met knelpunten (zie presentatie in de bijlagen). De meest genoemde knelpunten zijn de snelheidsverschillen, de oversteek-/kruispunten en de breedte.

De eerste ideeën: Voor de lijst met knelpunten hebben we een aantal eerste ideeën bedacht die verder onderzocht zouden kunnen worden (zie presentatie in de bijlagen). Op hoofdlijnen gaat het om het verbreden van de gehele route, toevoegen van een voetpad, verbeteren van de oversteken en voorrangssituaties en het realiseren van een fietsstraat op de parallelweg van de Nijverheidstraat.

We werken ook aan een verkeersveiligheidsplan voor Capelle en onderzoeken in dat kader ook of we de gehele kruispunten kunnen verbeteren in plaats van alleen de fietsoversteken. En we onderzoeken de mogelijkheden om de bromfiets naar de rijbaan op de dijk te verplaatsen.

Digitale bewonersbijeenkomst 2 december 2021: Op de digitale bijeenkomst zijn de knelpunten en eerste ideeën gepresenteerd. Uit een peiling met de Mentimeter blijkt dat alle knelpunten worden herkend en dat de ideeën over het algemeen goed worden ontvangen. In de dialoogrondes zijn door de aanwezigen nog enkele aanvullende knelpunten, aandachtspunten en ideeën gedeeld. Nogmaals hartelijk dank daarvoor. In de bijlagen staan de presentatie en het verslag van de avond.

Vervolg: We gaan alle opgehaalde informatie uit werken tot een voorlopig ontwerp met daarbij een inschatting van de kosten. Op basis daarvan toetsen we de uitvoerbaarheid en haalbaarheid. Daarna volgt een besluit om wel of niet door te gaan. We verwachten u in februari/maart 2022 weer een update te kunnen geven.

 

Snelfietsroute Gouda-Rotterdam

Collegebrief 15-9-2020. https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/document/9169732/2#search=%22snelfietsroute%22

Nummer: 2020/109 Onderwerp: stand van zaken snelfietsroute Gouda-Rotterdam Referentie: toezegging 20/049 (commissie SOB 22 juni 2020) Portefeuillehouder: Maarten Struijvenberg.

Bijlage(n): resultaten tellingen en overzicht telpunten

 Informatie: In de commissie SOB van 22 juni 2020 is door wethouder Struijvenberg toegezegd schriftelijk terug te komen op de fietsverkeertelling (wanneer vond de laatste plaats en wat zijn de meest recente cijfers?) en de stand van zaken snelfietsroute Gouda-Rotterdam. Tellingen De provincie heeft in september en oktober 2019 tellingen uitgevoerd, verspreid over de hele fietsroute Gouda-Rotterdam. Twee van deze tellingen zijn gedaan in Capelle. Een telling tussen kruising Prins Alexanderlaan en de Bloemenplantage en een telling net voorbij de Roode Leeuw. In de bijlagen vindt u de resultaten van de tellingen. Stand van zaken In het 3e kwartaal van 2019 is een voorlopig ontwerp voor de veilige fietsroute voorgelegd aan de bewoners, bedrijven en gebruikers van de ’s-Gravenweg en daarnaast ook toegelicht in een Wijk-Overleg-Platform (WOP) - vergadering Schenkel. Met de opgehaalde input wordt verder gewerkt aan een definitief ontwerp, wat naar verwachting 1e kwartaal 2021 ter vaststelling aan het college zal worden aangeboden. Voorafgaand aan de aanleg van de fietsroute, zullen nutsbedrijven werkzaamheden uitvoeren aan kabels en leidingen. Zo heeft Stedin bijvoorbeeld de verplichting om oude gietijzeren leidingen te vervangen. Zij zullen naar verwachting hiermee in het 3e kwartaal van 2020 starten en hun werkzaamheden kunnen 8 tot 12 maanden duren. De verwachting is dat we de aanleg van de fietsroute eind 2021 starten en dat in het 2e kwartaal van 2022 de fietsroute over de ’s-Gravenweg gereed is.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VerkiezingsThema 2018-2022:

Uit analyses van onder andere Fietsbalans blijkt dat er in Capelle veel gelopen wordt. In de verplaatsingen tot 7,5 kilometer ligt het aandeel van lopen op 30%. Doordat een aantal drukke verkeersaders Capelle doorsnijdt zijn er verschillende barrières die voor zowel fietsers als voetgangers hinderlijk zijn.   Het CDA vindt het belangrijk dat mensen zich zowel lopend als fietsend goed kunnen verplaatsten; dit geldt zeker voor mensen die slechter ter been zijn. Daarom stelt zij voor dat het gemeentelijk fiets- en looproutenetwerk nader wordt geanalyseerd op directe, veilige en toegankelijke fiets- en wandelroutes naar belangrijke bestemmingen voor voetgangers, zoals supermarkten, bushaltes en metrostations. Hierbij realiseert de gemeente in de 30 km-gebieden zo veel mogelijk autoluwe fiets- en looproutes met extra aandacht voor veilige fiets- en wandeloversteken van de 50 km wegen.  Specifieke aandacht moet er zijn voor veilige fietsroutes naar de scholen. Daarnaast worden verkeersregelinstallaties zoveel mogelijk fietsvriendelijker afgesteld zodat fietsers makkelijker door kunnen fietsen en bij regen extra groen krijgen. De gemeente bevordert het fietsen naar het werk binnen de eigen organisatie.   Het groeiende aantal fietsers, de minder vaardige fietsers en de toename van e-bikes en bijzondere fietsen als driewielers en transportfietsen vraagt extra aandacht van de gemeente. Bij aanleg van fietsvoorzieningen wordt minimaal uitgegaan van de landelijke richtlijnen. Specifieke aandachtspunten zijn voor wat betreft het CDA:    Voorrang voor fietspaden die 30 km wegen kruisen (o.a. in Schollevaar).    Herziening afrit Golfbaanpad naar kruising met Bermweg.    Aanpassing tunnel onder Algeraweg (verbreden of extra tunnel), deze tunnel is te smal voor het toegenomen fietsverkeer en tevens gebruik door voetgangers.    

Bovendien moeten de fietsroutenetwerken, maar ook de looproutenetwerken prioriteit krijgen in het onderhoud zodat fiets- en voetpaden en stoepen er ten alle tijden goed bijliggen voor fietsers, voetgangers en rolstoelgebruikers. ("Het CDA wil ook blijven investeren in voldoende bomen en groenvoorziening van hoge kwaliteit in de Capelse parken, plantsoenen en wijken.")

Bij gladheidsbestrijding geeft de gemeente prioriteit aan de (hoofd)fietsroutes. Daarnaast is fietsen niet alleen gezond, maar ook een duurzame manier van mobiliteit, dit vraagt wel om goed onderhoud en degelijke fietspaden en snelle fietsroutes, zeker nu het gebruik van de elektrische fiets toeneemt onder alle leeftijden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.