1. Een dienstbare en beschermende overheid

1.1      Bestuur en ondersteuning

De samenleving staat voor ons centraal. De gemeentelijke overheid is dienstbaar aan de samenleving en is er voor haar inwoners, het maatschappelijk middenveld en de ondernemers. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn en dient op te komen voor de kwetsbaren in onze stad. De gemeentelijke organisatie moet duidelijk, transparant en slagvaardig zijn. Inwoners en alle samenwerkende partijen behoren actieve medewerking, goede, tijdige en begrijpelijke informatie te krijgen. Inwoners en ondernemers moeten kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen in het gehele proces. Hierbij is het ook belangrijk om inwoners en ondernemers regelmatig een terugkoppeling te geven. Om bepaalde zaken gerealiseerd te krijgen, moet er goed onderhandeld worden met hogere overheden. Het Cda Capelle heeft korte lijnen met de provinciale en de landelijke CDA-fractie; hierdoor kunnen we sneller lokale zaken aankaarten en aanpakken.

1.2      Gezonde gemeentefinanciën

Capelle aan den IJssel ontvangt jaarlijks financiële middelen, voornamelijk van de Rijksoverheid en uit lokale belastingen. Bij het nemen van besluiten over de besteding hiervan voor wonen, duurzaamheid, samenleven, bestuur en veiligheid laat het CDA zich laten leiden door de volgende drie principes, zodat ten behoeve van burgers wij kunnen zorgen voor een goed leven in Capelle aan den IJssel, vandaag én morgen.

 1. Zorg voor alle inwoners moet blijvend beschikbaar zijn en blijven. Denk bijvoorbeeld aan uitgaven voor onderwijs, vrijetijdsbesteding, sociale infrastructuur, verkeer en vervoer en natuurlijk ook stadsontwikkeling.
 2. Capellenaren worden steeds bewuster over het milieu. De gemeente kan (financiële) middelen inzetten ten behoeve van het nemen van maatregelen ten behoeve van het milieu. Te denken valt aan het stimuleren van inwoners om te investeren in isolatie van gebouwen en woningen, het aanleggen van zonnepanelen en door het geven van voorlichting op scholen. Voorkomen moet worden dat korte termijn uitgaven worden gedaan ten koste van lange termijn belangen. Te denken valt aan het uitgeven van de ontvangen gelden uit de verkoop van de ENECO aandelen. Deze gelden moeten onder meer aangewend worden voor de verdere verduurzaming, maar een deel van deze gelden is nodig om andere uitgaven te dekken; Capelle ontving immers vroeger dividend dat voor een deel de jaarlijkse exploitatiekosten dekte.
 3. Duidelijk moet zijn hoe en waaraan de beschikbare middelen met het oog op rentmeesterschap en duurzaam beleid zijn uitgegeven. De functie van een rekenkamer in de gemeente is belangrijk voor projecten met grote belangen voor de inwoners en/of risico’s. Een rekenkamer(functie) moet in staat zijn om te bepalen of het gemeenschapsgeld zorgvuldig en zinnig is uitgegeven. Hiermee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat kostenoverschrijdingen bij projecten ten kosten gaan van andere noodzakelijke uitgaven, zoals bijvoorbeeld voor veiligheid en vrijetijdsbesteding.

Dit willen wij voor Capelle

Goed rentmeesterschap:

 • Zorgvuldig omgaan met de door de rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen, zodat in principe rijksinkomsten worden ingezet voor taken die we van de rijksoverheid krijgen.
 • Wij willen niet onze zorgplicht taken voor onze inwoners verwaarlozen door te kiezen voor investeringen in andere landelijke doelstellingen, zonder dat wij hiervoor de beschikking krijgen over adequate financiën door de rijksoverheid.
 • De toekomst is vol onzekerheden; de gemeente moet als een goede rentemeester waken over haar middelen. Met opgebouwde reserves moet prudent omgegaan worden.

Duurzaam beleid

 • Een subsidiecoördinator aanstellen die voorlichting kan geven over de besteding van fondsen en subsidies ten behoeve van duurzame besteding van zowel door het rijk als door de gemeente beschikbaar gestelde middelen.

Transparantie

 • Snelle en volledige controle van uitgaven aan projecten, opdat snel inzicht bestaat in de kosten van een project en voorkomen wordt dat mogelijke te hoge kosten ten koste gaan van andere uitgaven die noodzakelijk zijn.

 

1.3      Veiligheid

Mensen moeten zich thuis, beschermd en geborgen voelen. Dit geldt te meer voor gezinnen met kinderen en senioren. Criminaliteit heeft een grote impact op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de samenleving. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en professionals in de wijken zijn bekend met de problematiek. Met hen moet de overlast en criminaliteit in kaart gebracht worden. Afgelopen jaren stijgt het aantal buurtruzies en met het vele thuiswerken door coronamaatregelen ontstaan soms ergernissen tussen buren. Buurtbemiddeling (bijvoorbeeld door wijkcoördinatoren) is een eenvoudig instrument dat hierbij een rol kan spelen.

Capelle kent meerdere plekken met langdurige ernstige overlast of onveilige situaties. Cameratoezicht kan hierbij een preventieve werking hebben en draagt bij aan de veiligheidsbeleving en ondersteunt de opsporing van daders.

Het CDA staat positief tegenover preventief fouilleren. Maar het moet wel een onderdeel zijn van een brede aanpak om de veiligheid in Capelse risicogebieden te vergroten. Het preventief fouilleren door de politie mag bovendien alleen in aangewezen veiligheidsrisicogebieden. Dit zijn gebieden met een groot aantal wapenincidenten met bijvoorbeeld vuurwapens of messen.  Nu is het tijd om door te pakken, breng de gebieden in kaart en ga met een scala aan preventieve maatregelen (jongerenwerk, buurtteams, boa’s en camera’s) alvast aan de slag. Betrek ook de jongeren zelf en hun ouders/verzorgers bij deze campagne. Dit trekt de aandacht en stemt tot nadenken.

Hulpverleners verdienen respect en waardering voor de belangrijke rol die zij hebben in onze samenleving. Geweld, agressie en intimidatie kan op geen enkele manier worden geaccepteerd. Handhandhaving moet een duidelijk en herkenbaar gezicht krijgen. De burgemeester, als boegbeeld van de gemeente, is hiervoor de aangewezen persoon.

Vuurwerk is voor vele mensen een leuke traditie. We mogen onze ogen echter niet sluiten voor de mogelijke gevaren van met name illegaal vuurwerk en geweld tegen hulpverleners. Handhaving op illegaal vuurwerk verdient daarom een stevige aanpak. Geweld tegen hulpverleners wordt niet getolereerd.

Dit willen wij voor Capelle

 • Werken met wijkveiligheidsplannen, wijkcoördinatoren en veiligheidsagenda’s per wijk ter bestrijding van de criminaliteit.
 • Als onderdeel van een brede aanpak om de veiligheid in Capelle te bevorderen zijn wij – onder voorwaarden - voor preventief fouilleren.
 • Cameratoezicht met als eerste doel preventie van overlast en criminaliteit.
 • Geweld, agressie en intimidatie van hulpverleners wordt niet getolereerd.
 • Burgemeester wordt in het college van B&W verantwoordelijk voor handhaving.
 • Wij zijn een voorstander van (legaal) vuurwerk, hierin volgen wij het landelijk beleid.

 

1.4      Samenleving aan zet

Burgerparticipatie: Participatie moet echte participatie zijn, inwoners moeten mee kunnen denken over oplossingen in hun directe omgeving of inbreng kunnen leveren aan beleidsnota’s. De gemeente is er immers voor haar inwoners. In onze gemeente wonen veel mensen die kennis hebben van specifieke onderwerpen die in de gemeente spelen. Bijvoorbeeld omdat zij werken rondom de energietransitie, omgevingswet of binnen het sociaal domein. Mensen geven aan dat ze hun professionele kennis vrijwillig in willen zetten voor hun eigen leefomgeving.

CDA Capelle acht burgerparticipatie een dergelijk publieke verantwoordelijkheid dat er voor de hele gemeente vanuit alle acties die de burgers raken een voor hen eenduidig en helder participatiebeleid moet zijn. Met betrekking tot de eigen participatieparagraaf in de Omgevingswet betekent dat bij de mogelijkheid die geboden wordt aan bedrijven en ontwikkelaars om hun eigen participatieproces richting Capellenaren op te zetten, dat deze initiatieven door de gemeente getoetst wordt aan het Capels participatiebeleid en waar nodig bijgestuurd worden om passend te zijn.

Jongerenparticipatie: Het CDA vindt het belangrijk dat jongeren mee kunnen denken over onderwerpen die zij belangrijk vinden en dat ze actief worden betrokken bij beleidsvorming. Op dit moment worden jongeren nog te weinig of te laat betrokken bij besluitvorming die belangrijk zijn voor jongeren. Daarom wil het CDA van de Capelse Jongerenraad een vaste adviesraad maken die de gemeente structureel adviseert over onderwerpen die zij belangrijk vinden.

Dit willen wij voor Capelle

 • Wij willen de denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van inwoners maximaal benutten. Daarbij wille we nadrukkelijk zoeken naar mogelijkheden om inwoners die zich minder laten horen te bereiken.
 • Voor een optimale burgerparticipatie is een eenduidig en helder participatiebeleid nodig.
 • De Capelse Jongerenraad wordt een vaste adviesraad die de gemeente structureel adviseert over relevante (aan jongeren gerelateerde) onderwerpen.

Right to challenge: Het Right to Challenge (RtC) staat voor ‘het Recht om Uit te dagen’. De kern van de aanpak is dat een groep (georganiseerde) bewoners taken van gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. Dit kan om van alles gaan: van onderhoud van snippergroen om het huis, het beheer van sportvelden door de club tot de zorg voor senioren.

Initiatieven uit de samenleving voorrang geven wordt normaal; de gemeente hoeft niet alles zelf te doen. Vroegtijdig overleggen met omwonenden geeft hun de mogelijkheid tijdig betrokken te zijn en mee te denken, zo kunnen bezwaarprocedures worden voorkomen.

Dit willen wij voor Capelle

 • In de (vroege) planningsfase van projecten vindt overleg plaats met omwonenden, zodat deze gelegenheid hebben mee te denken.
 • Inwoners en verenigingen krijgen het recht om de uitvoering van een collectieve voorziening van de overheid over te nemen (tegen minder of gelijke kosten).
 • Bij zoveel mogelijk projecten moet de gemeentelijke organisatie zich afvragen of zij zelf aan de slag gaan of dat ideeën van de inwoners door de bewoners uitgevoerd kunnen worden.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.